-

Mistrzowie Kodowania

W roku szkolnym 2015/2016 realizowana jest III edycja ogólnopolskiego projektu pod nazwą "Mistrzowie Kodowania". Celem projektu jest rozpowszechnienie nauki programowania wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie we wtorki. Najbliższe zajęcia w naszej Szkole odbędą się już 15 września 2015, w godzinach 15:40 - 16:25 w sali nr 16, a następne 29 września 2015 roku, w tych samych godzinach, w sali nr 16.

Zapraszamy chętnych uczniów z klas IV - VI do udziału w projekcie.

Informacje dotyczące projektu można znaleźć na jego stronie intenrnetowej, do której link znajduje się tutaj. Dodatkowo informacje dotyczące projektu będą zamieszczane na stronie zajęć komputerowych /zakładka po prawej stronie menu lub link/.

Koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej Nr 4 jest Ilona Lewandowska - nauczycielka zajęć komputerowych.


"Argos - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie"

Informujemy, że 14 września 2015 r. rozpoczyna się III tura naboru uczestników do projektu.

Zakwalifikowany uczeń otrzyma nieodpłatnie:

 • laptop wraz z oprogramowaniem,
 • dostęp do Internetu przez 5 lat,
 • wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu i oprogramowania,
 • szkolenie.
 • O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:
  1. posiadają obywatelstwo polskie,
  2. są mieszkańcami m.st. Warszawy - ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
  3. są uczniami: V lub VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016, nie posiadają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
  4. są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód netto na osobę za 2014 r. był niższy niż 1340 zł.

  Osobą uprawnioną do wypełnienia i złożenia wniosku jest wnioskodawca -rodzic/opiekun prawny ucznia.

  Nabór wniosków będzie trwał w okresie 14 - 30 września, do godziny 15.00

  Koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej nr 4 jest pedagog szkolny Katarzyna Krauschar

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu oraz na ulotce


  W szkole istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów klas III w ramach programu "Wyprawka szkolna".

  Warunkiem uzyskania pomocy jest kryterium dochodowe w wysokości 574 zł netto.

  Ponadto o dofinansowanie mogą się także ubiegać uczniowie klas III w rodzinach, których dochód na osobę przekracza 574 zł, ale w rodzinie występuje np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, zdarzenia losowe lub sytuacje kryzysowe.

  Do dofinansowania uprawnienie są także uczniowie klas III, V i VI słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, autyzmen w tym zespołem Aspergera posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga przy ul. Walerego Sławka 9 (gabinet przy pokoju nauczycielskim).

  Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji, pod adresem

  Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar do 10 września 2015 r. Do wniosku należy złożyć dowód zakupu podręczników.


  W szkole istnieje możliwość uzyskania stypendium szkolnego dla uczniów klas I-VI

  Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe w wysokości 456 zł na osobę w rodzinie (od 1 października br., podwyższone zostanie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne z obecnie obowiązującej kwoty 456 zł do kwoty 514 zł)

  Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga przy ul. Walerego Sławka 9 (gabinet przy pokoju nauczycielskim).

  Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji pod adresem

  Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar do 15 września 2015r. Osoby, które nie spełniają obecnego kryterium dochodowego ( 456 zł) ale spełniają kryterium obowiązujące od 1 października br. ( 514 zł ), mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego po 1 października br.


  DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR4 W WARSZAWIE SKŁADA PODZIĘKOWANIE RODZICOM UCZNIÓW ZA ZAANGAŻOWANIE I WSZELKĄ POMOC W ORGANIZACJI PIKNIKU SZKOLNEGO 2015


  DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR4 W WARSZAWIE SKŁADA PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE W ORGANIZACJI IV PIKNIKU SZKOLNEGO


  Departamentowi Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej

  Red Real Estate Development Alpha

  Firmie ZUH ROBICO

  Placówce Straży Granicznej Warszawa Okęcie

  Tramwajom Warszawskim Sp. z o. o.

  Laboratorium Kosmetycznemu Dr Irena Eris Sp. z o. o.

  Centrum Szkolenia Ratownictwa EDU-MED.

  Kosmepol Sp. z o. o.

  Peritus - Speed School

  EARLY STAGE ANGIELSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻYM

  CASTORAMIE

  Prudential Polska

  MATPLANECIE - CENTRUM EDUKACJI MATEMATYKI DLA DZIECI

  PKO Bank Polski - Oddział 17 w Warszawie  Nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty

  Szanowni Państwo,

  Od roku szkolnego 2014/2015 zostają wprowadzone zmiany w strukturze sprawdzianu szóstoklasisty. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

  Informacje o sprawdzianie dla rodziców znajdują się tutaj

  Informacje dla uczniów znajdują się tutaj


  O PROGRAMIE "WARS i SAWA"

  W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu: "WARS i SAWA", który jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: "Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych".

  Szkolny program wspierania uzdolnionych jest zgodny z misją naszej szkoły.

  Celem programu jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

  Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym.

  Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

  Decydując się na realizację tego programu mamy nadzieję uzyskać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy.  Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

  Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
  z o.o. Sp.k. z Poznania.

  Pozostali laureaci to:

  Przedszkole nr 124 z Poznania
  Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
  Przedszkole nr 158 z Warszawy

  Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

  Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2015/2016