-
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
1 WRZEŚNIA 2016 R.

UL. WALEREGO SŁAWKA 9
KLASY "0" - GODZ. 8.00
KLASY IV - VI - GODZ. 10.30
KLASY I i III - GODZ. 11.30
KLASY II - GODZ. 12.00

UL. KONIŃSKA 2
KLASY "0" - GODZ.8.00
KLASY III i IV - GODZ. 9.30
KLASY I i II - GODZ.12.30

PODCZAS UROCZYSTOŚCI UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY

GODZ. 8.30
MSZA ŚW. W KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA, KTÓRĄ POPROWADZI
KS. BISKUP RAFAŁ MARKOWSKI

W szkole istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów klas VI w ramach programu "Wyprawka szkolna" dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1045) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży w klasach VI szkoły podstawowej.

Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga szkolnego (gabinet przy pokoju nauczycielskim).

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji, pod adresem http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/10812-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20162017. Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar do 9 września 2016 r.

Do wniosku należy złożyć dowód zakupu podręczników.


W szkole istnieje możliwość uzyskania stypendium szkolnego dla uczniów klas I-VI

Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe w wysokości 514 zł na osobę w rodzinie

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne należy liczyć bez wliczania świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program "Rodzina 500+".

Od roku szkolnego 2016/2017 stypendia szkolne będą przyznawane w formie jednej decyzji administracyjnej obejmującej cały rok.

Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga przy ul. Walerego Sławka 9 (gabinet przy pokoju nauczycielskim).

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji pod adresem http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar do 15 września 2016 r.


VIII Wakacyjny Konkurs Fotograficzny "Moje Wakacje"

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w kolejnym już Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym "Moje wakacje". Z regulaminem można zapoznać się tutaj


Wielki sukces edukacyjny naszej szkoły!

Uczniowie klas szóstych w bieżącym roku szkolnym podczas ogólnopolskiego sprawdzianu uzyskali znakomity, bardzo dobry wynik, który trzeci rok z kolei wplasował naszą szkołę na pierwszym miejscu wśród publicznych szkół podstawowych dzielnicy Ursus.


Lato w mieście

Lato w mieście w Sp 4 na ul W. Slawka 9 organizowane będzie w miesiącu sierpniu.

 • 7:00 - 9:00 dyżur
 • 9:00 -15:00 zajęcia właściwe
 • 15:00 -17:00 dyżur
 • Karta uczestnika znajduje się tutaj


  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie informuje, że do organizacji roku szkolnego 2016/2017 zostaną wprowadzone 2 godziny zajęć tygodniowo dla każdego oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej.


  Godziny te przeznaczone są na:

  - roczne zwiększenie o 1 godzinę tygodniowo liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych języka obcego nowożytnego

  - realizację w wymiarze 1 godziny tygodniowo dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.


  Informacje dotyczące przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017

  Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

  Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

  Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


  Informacje dla rodziców, które mogą być pomocne w podjęciu decyzji dotyczącej dalszej drogi edukacyjnej 6 - latka

  Arkusz obserwacji dziecka - do pobrania tutaj

  Informacja dotycząca punktu konsultacyjnego dla rodziców we WCIES - tutaj


  Warszawa, dn. 22.01.2016 r.

  Szanowni Państwo,
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie zaprasza rodziców dzieci z rocznika 2010 , które będą brały udział w rekrutacji do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 na spotkanie, które odbędzie się dnia

  24 lutego 2016r. / środa / o godz. 18.00 w budynku szkoły przy ul. Walerego Sławka 9.

  W programie zaplanowano spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej. Później nastąpi zwiedzanie bazy szkoły. Zostaną udostępnione dla Państwa sale lekcyjne zarówno w szkole przy ul. Walerego Sławka 9, jak i w Szkole Filialnej przy ul. Konińskiej 2. Będą mogli Państwo spotkać się i porozmawiać z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

  Rekrutację będzie prowadził sekretariat Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2.

  Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Edukacji Warszawa /www.edukacja.warszawa.pl/. Przypominam, że rodzice mają obowiązek poinformować szkołę rejonową, w której placówce oświatowej dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny. Proszę o odwiedzanie naszej strony internetowej, gdzie będą zamieszczane aktualne informacje. / www.sp4.warszawa.pl /.  Oferta WCIES dla rodziców podejmujących decyzję o posłaniu dziecka 6 letniego do I klasy znajduje się tutaj


  Program "Szkoła z pomysłem na uczenie"

  W ramach programu szóstoklasiści z naszej szkoły wzięli udział w ciekawych zajęciach. Więcej na ten temat znajduje się tutaj


  "Cogito ergo sum w SP 4"

  Miło nam poinformować, że w naszej szkole będzie realizowany projekt "Cogito ergo sum w SP 4" w ramach XI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

  "Cogito ergo sum w SP 4 - to cykl warsztatów dotyczący kreatywności i twórczości dla wybranych uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 4, którzy chcą kształtować swoje kompetencje w zakresie kreatywnego myślenia i twórczego działania. Celem warsztatów jest zaznajomienie dzieci z zasadami twórczego myślenia, sposobami ich aplikacji w codziennych sytuacjach życiowych, minimalizowania barier zakłócających proces twórczy i rozwijanie umiejętności abstrahowania, myślenia indukcyjnego, dedukcyjnego oraz kształtowania umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Przez zabawę, gry oraz przystępną formę warsztatów, uczniowie będą rozwijali krytyczne, refleksyjne myślenie. Nauczą się kreatywnego rozwiązywania problemów, "jak myśleć", a nie "co myśleć". Będą uczyli się współpracy poprzez udział w grach, będą rozwijały własne sposoby rozwiązywania problemów, wykonywania zadań, aktywnego poszukiwania informacji. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi technikami, które pobudzą umysł do twórczego myślenia. Uczestnicy będą mogli wyrazić swoją kreatywność na papierze, przez wymyślanie różnych rozwiązań zagadek, jak też same będą tworzyć swoje kreacje i zagadki logiczne Pracując w grupie dzieci będą mogły doskonalić umiejętności twórcze i społeczne, potrzebne ludziom twórczym i liderom.


  Nasza Szkoła jest uczestnikiem projektu "Lepsza Szkoła". Jego celem jest pomoc w diagnozie umiejętności uczniów. Biorą w nim udział uczniowie klas czwartych.

  Więcej informacji można znaleźć pod adresem ls.gwo.pl

  Zapraszamy do zapoznania się z raportami związanymi z projektem.

 • Rozkład wyników ogólnopolskich (1)
 • Rozkład wyników ogólnopolskich (2)
 • Wynik szkoły na tle województwa i Polski (1)
 • Wynik szkoły na tle województwa i Polski (2) • Mistrzowie Kodowania

  W przypadku uruchomienia kolejnej edycji Mistrzów Kodowania w roku szkolnym 2016/2017, informacje dotyczące zajęć będą podawane na bieżąco na stronie internetowej szkoły.


  "Argos - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie"

  Informujemy, że 14 września 2015 r. rozpoczyna się III tura naboru uczestników do projektu.

  Zakwalifikowany uczeń otrzyma nieodpłatnie:

 • laptop wraz z oprogramowaniem,
 • dostęp do Internetu przez 5 lat,
 • wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu i oprogramowania,
 • szkolenie.
 • O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:
  1. posiadają obywatelstwo polskie,
  2. są mieszkańcami m.st. Warszawy - ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
  3. są uczniami: V lub VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016, nie posiadają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
  4. są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód netto na osobę za 2014 r. był niższy niż 1340 zł.

  Osobą uprawnioną do wypełnienia i złożenia wniosku jest wnioskodawca -rodzic/opiekun prawny ucznia.

  Nabór wniosków będzie trwał w okresie 14 - 30 września, do godziny 15.00

  Koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej nr 4 jest pedagog szkolny Katarzyna Krauschar

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu oraz na ulotce


  Nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty

  Szanowni Państwo,

  Od roku szkolnego 2014/2015 zostają wprowadzone zmiany w strukturze sprawdzianu szóstoklasisty. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

  Informacje o sprawdzianie dla rodziców znajdują się tutaj

  Informacje dla uczniów znajdują się tutaj


  O PROGRAMIE "WARS i SAWA"

  W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu: "WARS i SAWA", który jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: "Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych".

  Szkolny program wspierania uzdolnionych jest zgodny z misją naszej szkoły.

  Celem programu jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

  Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym.

  Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

  Decydując się na realizację tego programu mamy nadzieję uzyskać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy.  Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

  Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
  z o.o. Sp.k. z Poznania.

  Pozostali laureaci to:

  Przedszkole nr 124 z Poznania
  Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
  Przedszkole nr 158 z Warszawy

  Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.  Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2016/2017