-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if


.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: Dane, typy danych, zmienne, stałe

Czym są zmienna?

Zmienna jest to wielkość w pamięci komputera, z której można skorzystać w czasie trwania programu, może ona przyjmować różne wartości. Zmienne mogą przyjmować formę liczb całkowitych, zmienooprzecinkowych, tekstu, ciągu dowolnych znaków.

Czym są stała?

Stała jest to wielkość w pamięci komputera, z której można skorzystać w czasie trwania programu, NIE może ona przyjmować innych wartości niż te, które zostały przypisane podczas inicjalizacji. Stałe mogą przyjmować formę liczb całkowitych, zmienooprzecinkowych, tekstu, ciągu dowolnych znaków.

Co to jest deklaracja zmiennej?

Deklaracja zmiennej jest to forma poinformowania programu, że mamy do czynienia ze zmienną o konkretnej nazwie oraz o konkretnym typie. Deklarując zmienną nie przypisujemy jej żadnej wartości.

Co to jest deklaracja zmiennej?

Inicjalizacja zmiennej jest to forma poinformowania programu, że mamy do czynienia ze zmienną o konkretnej nazwie oraz o konkretnym typie oraz konkretnej wartości. Oznacza to, że inicjalizacją zmiennej nazywamy działanie, które przypisuje zmiennej konkretną wartość.

Przykłady deklaracji i inicjalizacji zmiennej

float a;

Jest to deklaracja zmiennej o nazwie a i typie floatfloat a = 10;

Jest to inicjalizacja zmiennej o nazwie a, typie float oraz o wartości równej 10.Zmienne a stałe

int b;
jest to zmienna b typy intiger.

const int b;
jest to stała b typy intiger.

Zmienne lokalne i zmienne globalne

Kod programu pisany jest w ustalonym z góry bloku, którego obowiązkowym elementem są min nawiasy klamrowe {}. Takich bloków w programie może być nieskończenie wiele, jednak jeden z nich, tworzący funkcję main jest blokiem obowiązkowym.

Niezależnie od tego, w którym bloku zadeklarujemy lub zainicjujemy zmienną, będzie to zmienna lokalna, ponieważ może ona działać jedynie w granicach {}, w których zostła zainicjowana lub zadeklarowana. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać zmienną z konkretnego bloku {} w innym, to program nie skompiluje się, mówiąc, że są błędy.

Zmienna zadeklarowana lub zainicjowana w bloku głównym {} będzie działała w każdym innym bloku w programie.

Zatem:

jest to zmienna zadeklarowana lub zainicjowana w konkretnym bloku i działająca jedynie w jego granicach

Natomiast zmienna globalna jest to taka zmienna, która jest zadeklarowana lub zainicjowana przed funkcją main i może być wykorzystana w dowolnym bloku programy.

Zmienne lokalne i zmienne globalne - przykład

Zmienna int c jest zmienną globalną - można ją wykorzystać w każdym miejscu kodu. Pozostałe zmienne są zmiennymi lokalnymi, przy czym zmienne a oraz b też mogą być jeszcze wykorzystane w każdym bloku. Natomiast zmienne d i e mogą być wykorzystane JEDYNIE w granicach bloku, który na rysunku został zaznaczony na czerwono.Pojęcie danych

W informatyce dana jest to ciąg znaków, którego celem jest dalsze przetwarzanie. Każda dana w informatyce ma swój typ.

Pojęcie typu

"to zbiór jej możliwych wartości plus zestaw operacji, które można nad nimi wykonywać.

Jednocześnie określa on rozmiar pamięci, potrzebny do przechowania danej oraz sposób zapisu danej w pamięci komputera".

źródło: http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/ppj/scb/typyop/typyop.html

Dane w języku C++ mogą przyjmować wartości: całkowitoliczbowe, zmiennoprzecinkowe, tekstowe, logiczne oraz formę dowolnych ciągów znaków.

Najważniejsze typy danych wraz z zakresem ich wartości

.::. Rok szkolny 2017/2018.::.