-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP

Pracownia komputerowa objęta jest regulaminem i obowiązują w niej odpowiednie zasady BHP. Dokładne zapoznanie się z nimi oraz stosowanie ich na każdym zajęciach jest podstawowym obowiązkiem ucznia.


Stosowanie się do regulaminu i zasad BPH wymagane jest ze względu na troskę o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz sprzętu komputerowego. • uczniowie mogą przebywać w pracowni JEDYNIE pod opieką nauczyciela

 • do pracowni wchodzimy spokojnie i rozważnie zwracając uwagę, aby nie potrącić żadnego kolegi i koleżanki ani urządzenia znajdującego się w sali lekcyjnej

 • obowiązuje bezwzględny zakaz biegania na terenie sali lekcyjnej

 • przed rozpoczęciem pracy należy:

  • zająć wybrane stanowisko komputerowe. Jego zmiana jest możliwa jedynie za zgodą nauczyciela
  • sprawdzić, czy na stanowisku jest porządek. Jeżeli stwierdzony został nieporządek, należy zgłosić ten fakt nauczycielowi i zastosować się do jego poleceń
  • sprawdzić, czy nie występują braki w urządzeniach i czy nie są one zniszczone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub zniszczeń należy niezwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielowi
  • ustawić krzesło oraz komputer we właściwej pozycji do pracy

 • w czasie zajęć nie wolno:
  • opuszczać stanowiska pracy bez zgody nauczyciela
  • spożywać żadnych posiłków i napojów ani żuć gumy. W przypadku, gdy uczeń ma potrzebę napicia się, należy zgłosić to nauczycielowi i odejść od stanowiska. Po napiciu się, uczeń spokojnie wraca do stanowiska
  • brać udziału w niebezpiecznych "zabawach" lub "żartach" ani stosować obsługi komputera, które mogą stworzyć zagrożenie wypadkowe
  • samowolnie zmieniać konfigurację składników zestawu komputerowego
  • samowolnie wyjmować lub wkładać przewody zasilające urządzeniach
  • przykrywać urządzeń komputerowych, wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów do tego nieprzeznaczonych, umieszczać w ich pobliży pojemników z płynem
  • wkładać jakichkolwiek nośników danych bez zgody i wiedzy nauczyciela
  • dokonywać samowolnych zmian w strukturze danych i programów oraz w ustawieniach systemu
  • przynosić i rozpowszechniać żadnego oprogramowania, zwłaszcza nielegalnego
  • korzystać z internetu bez wiedzy i zgody nauczyciela. Korzystanie z internetu do celów niezgodnych z tematem zajęć jest zabronione
 • w czasie lekcji należy:
  • stosować się do poleceń nauczyciela
  • zachować bezwzględną ciszę
  • zwracać uwagę na działanie urządzeń i systemu komputerowego i niezwłocznie zgłaszać wszystkie podejrzane nieprawidłowości
 • jeżeli chcemy włożyć do jednostki centralnej nośnik /po wcześniejszej zgodzie nauczyciela/ nie wolno używać siły. W przypadku jakichkolwiek problemów, należy powiadomić nauczyciela

 • po zakończonej lekcji należy:
  • posprzątać po sobie stanowisko pracy
  • wyjąć nośniki danych
  • dosunąć krzesła do stanowisk, aby nie tarasowały przejścia
  • stosować się do poleceń nauczyciela
  • opuścić spokojnie i rozważnie pracownię, zwracając uwagę, aby nie potrącić żadnego kolegi lub urządzenia
 • uczniowie mający zalecenia lekarza specjalisty do używania szkieł optycznych podczas pracy z komputerem powinni bezwzględnie ich używać. W przypadku innych zaleceń lekarskich, mogących mieć znaczenie w pracy, uczeń powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi
.::. Rok szkolny 2017/2018 .::.