-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if
.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: Zwrotnica if() ... else

Zwrotnica if() ... else . w tłumaczeniu na język polski oznacza: jeśli (warunek zapisany w nawiasach) to wykonaj zapisaną instrukcję, w przeciwnym razie wykonaj inną wskazaną instrukcję.

if - jeśli
else - w przeciwnym wypadku

Zwrotnica if () . else . nazwana jest również instrukcją warunkową i służy do sprawdzenia poprawności wyrażenia warunkowego, i w zależności od prawdziwości lub nieprawdziwości warunku, pozwala na wykonanie różnych bloków programu.

Schemat zwrotnicy if () . else . można zapisać za pomocą ogólnego wzoru:

if (warunek)
instrukcja1, kiedy warunek jest prawdziwy
else
instrukcja2, kiedy warunek nie jest prawdziwy

Schemat ten można przetłumaczyć w następujący sposób:
Jeśli warunek podany w nawiasie jest spełniony to wykonaj instrukcję1, w przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję2

Blok else jest opcjonalny - nie musi być wykorzystany. Wtedy schemat zwrotnicy ma postać:
If (warunek) instrukcja1, kiedy warunek jest prawdziwy

Może zdarzyć się tak, że zaistnieje koniczność, aby instrukcja1 lub / i instrukcja2 miała więcej niż jedną linijkę kodu, w takim przypadku wszystkie linijki kodu, tworzące daną instrukcję muszą być objęte nawiasem klamrowym: {instrukcja}.

Nawet jeśli instrukcja1 lub instrukcja2 ma tylko jedną linijkę kody, to i tak warto jest zapisać ją w nawiasach klamrowych, aby wyrobić sobie nawyk i nie zapomnieć o nich wtedy, gdy liczba linijek kodu instrukcji1 lub / i instrukcji2 jest większa niż jeden.

Poniżej zaprezentowano przykłady zastosowania instrukcji warunkowej if() . else .


Przykład 1. Napisz program zawierający instrukcję warunkową if, pomijając blok else. Zadaniem programu jest poproszenie użytkownika o wprowadzenie z klawiatury liczby i wyświetlenie na konsoli komunikatu, że jest ona większa od 5. Jeśli wprowadzona liczba będzie mniejsza od 5, ma nie pojawiać się żaden komunikat.


Powyższy przykład nie zawiera bloku else i zwróci na do konsoli informację tylko wtedy, gdy wprowadzona liczba będzie większa od 5. W przeciwnym wypadku nie zostanie wyświetlona żadna informacja.


Przykład 2. Napisz program zawierający instrukcję warunkową if . else . Zadaniem programu jest poproszenie użytkownika o wprowadzenie z klawiatury liczby i wyświetlenie na konsoli komunikatu, że jest ona większa od 5 lub mniejsza od 5.


Przykład 3. Napisz program, który oceni, czy wprowadzona przez użytkownika liczba jest nieujemna.

Zastosowany został warunek if (a>=0), ponieważ liczbą nieujemną jest każda liczba, która jest równa zero lub większa od zera.

Istnieje możliwość zastosowania wielokrotnego warunku if w jednym bloku programu. Ten temat został pominięty, ponieważ istotą realizacji zagadnienia na tym etapie była informacja, że w ogóle zwrtonica if istnieje i jest wykorzystywana.

.::. Rok szkolny 2017/2018.::.