• WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

    • WYCIĄG ZE STATUTU SZKOŁY

      

     STATUT

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

     IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

     W WARSZAWIE

      

     DZIAŁ VI

     ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

      

     Rozdział 1

     Ogólne zasady oceniania

      

     § 55.

      

     Ocenianiu podlegają:

     1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
     2. zachowanie ucznia.

      

     § 56.

     1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu rozpoznanie przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
     1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
     2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,              w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
     1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

      

     § 57.

     1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
     1. bieżące;
     2. klasyfikacyjne;
     3. śródroczne i roczne;
     4. końcowe.
     1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
     2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi, przez nauczyciela, powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych ucznia.
     3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
     4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen,                 a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły.
     5. Dokumentacji, o której mowa w ust. 5 szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również nie skanuje.

      

     § 58.

     1. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających mu w uczeniu się, przez wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć.
     2. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawiania zajęć edukacyjnych               w blok przedmiotowy, odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.

      

     § 59.

     1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
     1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
      z realizowanego przez siebie programu nauczania;
     2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
     3. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej             z zajęć edukacyjnych w terminie:
     1. uczniów – na pierwszych godzinach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
     2. rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,
     3. uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak  w podpunktach a) i b).
     1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
      i rodziców o:
     1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
     2. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
     1. uczniów – na pierwszych godzinach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
     2. rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,
     3. uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak  w podpunktach a) i b).
     1. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę                         z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego, obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami
      i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
     2. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto:
     1. indywidualizowanie pracy z uczniem;
     2. dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
     3. ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie przedmiotu;
     4. dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia tych uczniów;
     5. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
     6. umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej;
     7. na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia              i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu;
     8. ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
      z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
     1. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności:
     1. ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia;
     2. przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców
      o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
     3. ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
     1. Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności:
     1. zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony
      w tej opinii;
     2. zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej  lub informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
     3. zwalnianie, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na wniosek rodziców, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
     1. Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy:
     1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
     2. wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;
     3. jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
      pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej;
     4. przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.

      

     § 60.

     Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; a w przypadku wychowania fizycznego, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

      

      

     § 61.

     1. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według następującej skali:

      

     Lp.

     Nazwa oceny

     Stopień wyrażony cyfrą

     Skrót oceny

     1

     celująca

     6

     cel

     2

     bardzo dobra

     5

     bdb

     3

     dobra

     4

     db

     4

     dostateczna

     3

     dst

     5

     dopuszczająca

     2

     dop

     6

     niedostateczna

     1

     ndst

      

     1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa                w pkt 6 tabeli.
     2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali przedstawionej w ust. l. Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+" lub „-", przy czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia.
     3. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone wg następującej skali:

      

     Lp.

     Nazwa oceny

     Skrót oceny

     1

     wzorowa

     wz

     2

     bardzo dobra

     bdb

     3

     dobra

     db

     4

     poprawna

     popr

     5

     nieodpowiednia

     ndp

     6

     naganna

     ng

      

     1. Końcowe oceny klasyfikacyjne i końcowa ocena zachowania wyrażone są w skali,
      o której mowa w ust. 1 i 4.
     2. Laureat wieloetapowego konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista wieloetapowej ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, ustaloną według skali, o której mowa w ust. 1.
     3. Uczeń, który tytuł laureata wieloetapowego konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł laureata czy finalisty wieloetapowej ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

      

     § 62.

     Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, dla:

     1. ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu
      na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
     2. ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
      ze względu na niepełnosprawność sprzężoną;

     uczęszczającego do szkoły – są ocenami opisowymi.

     Rozdział 2

     Ocenianie uczniów w klasach I – III

      

     § 63.

     1. W klasach I – III oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
     2. Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast oceny opisowej, zastosować skalę ocen, o której mowa § 61 ust. 1, informując o tym uczniów
      i rodziców uczniów.
     3. Oceniając zachowanie uczniów klas I – III, nauczyciel może zastosować oznakowanie symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli podejmuje nauczyciel, informując      o formie oceniania  uczniów i ich rodziców.

      

     Rozdział 3

     Klasyfikowanie uczniów

      

     § 64.

     1. Klasyfikacja śródroczna polega na:
     1. podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych;
     2. podsumowaniu zachowania ucznia;
     3. ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych;
     4. ustaleniu oceny śródrocznej zachowania;

     z tym, że w klasach I – III w przypadku:

     1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
     2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
       z tych zajęć.
     1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku w miesiącu styczniu..
     2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

      

     § 65.

     1. Klasyfikacja roczna polega na:
     1. podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym;
     2. podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym;
     3. ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych;
     4. ustaleniu oceny rocznej zachowania.
     1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
     2.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
     1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
     2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
     1. W klasach IV – VIII na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej rodzice otrzymują informację o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania, którą potwierdzają na piśmie.
     2. W klasach I – III:
     1. wychowawcy nie później niż na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej informują rodziców podczas zebrania o przewidywanej rocznej opisowej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania;
     2. informację o zebraniu z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dzienniczka ucznia odpowiedniej informacji lub zamieszczenie jej w dzienniku elektronicznym w module wiadomości;
     3. nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia w dzienniczku ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku informowania
      o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
      oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej  zachowania w terminie wskazanym                  w statucie. Z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.
     1. W klasach IV – VIII:
     1. nauczyciele nie później niż na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych poprzez wpis w odpowiednim miejscu dziennika elektronicznego;
     2. wychowawcy nie później niż na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej informują uczniów i rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis w odpowiednim miejscu dziennika elektronicznego.

      

     § 66.

     1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
     2. Na klasyfikację końcową składają się:
     1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;
     2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
     3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
     1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych
      w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 2 pkt 22.

      

     § 67.

     1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
     2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

      

     Rozdział 4

     Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
     lub rocznej oceny zachowania

      

     § 68.

     1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły, z zaopiniowaną przez wychowawcę, pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
     2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny rocznej                        z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli w drugim półroczu roku szkolnego:
     1. ilość nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu nie przekracza 5%;
     2. ilość godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie przekracza 15%;
     3. uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich poprawy;
     4. ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec roku.
     1. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt. 2 i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie.
     2. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin sprawdzianu.
     3. Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje II półrocze.
     4. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych, także ustnej       z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego, z których ma formę zajęć praktycznych.
     5. Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzą nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
     6. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej                  z danych zajęć edukacyjnych.
     7. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną.
     8. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
     9. Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. Protokół z egzaminu przechowuje się jeden rok.
     10. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:
     1. dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący;
     2. wychowawca klasy;
     3. nauczyciel uczący w danej klasie;
     4. pedagog lub psycholog szkolny;
     5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
     1. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku, gdy uczeń:
     1. aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego;
     2. pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji, co zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami;
     3. reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie zachowania.

      

     Rozdział 5

     Egzaminy klasyfikacyjne

      

     § 69.

     1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
     2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
     1. ucznia, o którym mowa w § 67 ust. 2;
     2. ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
     3. ucznia realizującego indywidualny tok nauki;
     4. ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.
     1. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wchodzą:
     1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący;
     2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
     1. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja               w składzie:
     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący;
     2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.
     1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4 oraz
      z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
     2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
     3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego                w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
     4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
     5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
     6. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
     1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego;
     2. dodatkowych zajęć edukacyjnych.
     1. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia.
     2. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 70 ust. 1 oraz § 71 ust. 1.
     3. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie obejmuje zajęć                z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
     4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
     1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
     2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4;
     3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
     4. imię i nazwisko ucznia;
     5.  zadania egzaminacyjne;
     6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
     1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
       o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      

     Rozdział 6

     Egzamin poprawkowy

      

     § 70.

     1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w § 61 ust. 2 zdanie 2, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
     2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
     3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
     4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
     5.  Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
     6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      

     1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie:
     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący;
     2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
     3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
     1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
      z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
      z dyrektorem tej szkoły.
     2. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna,                  z zastrzeżeniem § 71. ust. 1.
     3. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
     1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
     2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7;
     3. termin egzaminu poprawkowego;
     4. imię i nazwisko ucznia;
     5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
     1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
      o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
     2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 59 ust. 7 pkt 3.

      

     Rozdział 7

     Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami

      

     § 71.

     1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
     2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż
      w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
     3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
     1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
      z danych zajęć edukacyjnych;
     2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
     1. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
      od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 70.
     2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
      o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem
      i jego rodzicami.
     3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
     4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki                        i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
     5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
      w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
     6. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wchodzą:
     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący;
     2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
     3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
     1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
      z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
      z dyrektorem tej szkoły.
     2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
      w szczególności:
     1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
     2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
     3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
     4. imię i nazwisko ucznia;
     5. zadania sprawdzające;
     6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
     1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
     2. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą:
     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
     2. wychowawca oddziału;
     3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
     4. pedagog szkolny;
     5. psycholog;
     6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
     7. przedstawiciel rady rodziców.
     1. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie            5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalona
      w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
     2. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający
      w szczególności:
     1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
     2. termin posiedzenia komisji;
     3. imię i nazwisko ucznia;
     4. wynik głosowania;
     5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
     1. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia.

      

      

      

      

     Rozdział 8

     Promowanie ucznia

      

     § 72.

     1. Uczeń klas I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
     2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I – III na wniosek:
     1. wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów;
     2. na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
     1. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek:
     1. wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami;
     2. na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
     1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 61 ust. 2 zdanie 1.
     2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
      o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną
      w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 2 pkt 22.

      

     § 73.

     1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
      ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,
      o których mowa § 61 ust. 2 zdanie 1 i przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty, o którym mowa w § 2 pkt 17.
     2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę.

      

     § 74.

     1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
     2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub / i etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
     3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał      z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

      

     § 75.

     1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał                        z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
     2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub / i etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

      

      

      

      

      

     Rozdział 9

     Zasady oceniania zachowania uczniów

      

     § 76.

     1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
     1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
     2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
     3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
     4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
     5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
     6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
     7. okazywanie szacunku innym osobom.
     1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia                   o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

      

     § 77.

     1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie               z obowiązującą skalą ocen, o której mowa w § 61 ust. 4.
     2. Oceną wyjściową jest ocena dobra.
     3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
     4. Wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.
     5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala, biorąc pod uwagę:
     1. samoocenę ucznia;
     2. opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w danej klasie;
     3. opinię klasy.
     1. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
     2. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia
      w ciągu całego roku szkolnego.
     3. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
      z zastrzeżeniem § 71 ust.1.
     4. Oceny zachowania wystawiane są na podstawie punktowej skali ocen:
     1. ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:

      

     Ocena śródroczna

     Ocena roczna

     punkty

     ocena

     punkty

     ocena

     powyżej 350

     wzorowe

     powyżej 700

     wzorowe

     281 - 350

     bardzo dobre

     561 - 700

     bardzo dobre

     200 - 280

     dobre

     400 - 560

     dobre

     101 - 199

     poprawne

     202 - 399

     poprawne

     21 - 100

     nieodpowiednie

     42 - 201

     nieodpowiednie

     20 i mniej

     naganne

     41 i mniej

     naganne

                                       

     1. na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 200 punktów;
     2. uczeń może pozyskiwać punkty lub je tracić zgodnie z wykazem;

      

      

     ZACHOWANIA POZYTYWNE

     l.p.

     za co?

     liczba

     punktów

     kto przyznaje?

     1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

     rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań.

      

     Udział w konkursach i zawodach sportowych

      /za każdy etap/.

     5 – 10

     nauczyciel

      

     Nagroda w konkursie szkolnym.

     10

     nauczyciel

      

     Nagroda w konkursie międzyszkolnym, olimpiadzie dzielnicowej.

     15

     nauczyciel

      

     Nagroda w dzielnicowych rozgrywkach sportowych.

     15

     nauczyciel

      

     Nagroda w konkursie warszawskim / wojewódzkim.

     20

     nauczyciel

      

     Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim.

     20

     nauczyciel

      

     Medal w WOM.

     30

     nauczyciel

      

     Nagroda w konkursie ogólnopolskim.

     30

     nauczyciel

      

     Prace dodatkowe na rzecz klasy i szkoły.

     5 – 10

     wychowawca

      

     Systematyczny udział w kołach zainteresowań i innych zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły.

     5 – 20

     nauczyciel

      

     Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego.

     5

     wychowawca

     nauczyciel

     1. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

     dbałość o honor i tradycje szkoły.

      

     Przygotowanie apelu lub uroczystości szkolnej.

     5 – 20

     wychowawca

     nauczyciel

      

     Praca na rzecz szkoły /zespół redakcyjny, biblioteka itp./.

     5 – 20

     nauczyciele

      

     Udział w poczcie sztandarowym na terenie szkoły.

     5

     opiekun SU

      

     Udział w poczcie sztandarowym poza szkołą.

     10 – 15

     opiekun SU

      

     Aktywny udział w działaniach SU.

     5 – 20

     opiekun SU

      

     Praca na rzecz klasy /gazetki, pomnik Szarych Szeregów/.

     5 – 15

     wychowawca

      

     Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym.

     5 – 15

     wychowawca

      

     Pomoc koleżeńska w nauce /ciągła/.

     10 – 20

     wychowawca

      

     Pomoc koleżeńska w nauce /jednorazowa/.

     3 – 10

     wychowawca

      

     Stosowanie zasad uczciwości w relacjach międzyludzkich, np. zwrot znalezionego mienia.

     10

     wychowawca

     1. Dbałość o piękno mowy ojczystej,

     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

     okazywanie szacunku i pomoc innym osobom.

     1.

     Koleżeńskie, kulturalne zachowanie w stosunku do innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły /brak uwag/.

     5 – 20

     wychowawca

     2.

     Pochwała dyrektora szkoły.

     10 – 40

     dyrektor

     3.

     Udział w akcjach charytatywnych  /wolontariat/.

     5 – 20

     wychowawca nauczyciel

     4.

     Przeciwstawianie się zachowaniom agresywnym                      i wulgarnym.

     5 – 10

     wychowawca nauczyciel

     1. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

     dbałość o higienę i wygląd zewnętrzny.

     1.

     Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na występujące zagrożenia.

     5 – 10

     wychowawca

     2.

     Zakładanie obowiązkowego stroju galowego na wszystkie uroczystości szkolne.

     5

     wychowawca

      

     ZACHOWANIA NEGATYWNE

     l.p.

     za co?

     liczba punktów

     kto przyznaje?

     1. Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia.

     1.

     Niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań.

     5 – 10

     wychowawca nauczyciel

     2.

     Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego.

     5

     wychowawca nauczyciel

     3.

     Ucieczki z lekcji.

     10

     wychowawca nauczyciel

     4.

     Każde nieuzasadnione spóźnienie.

     3

     wychowawca

     5.

     Korzystanie z telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela /rozmowa przez telefon, zabawa telefonem/.

     5 – 10

     wychowawca nauczyciel

     6.

     Nieuzasadniony brak logo szkolnego.

     3

     wychowawca nauczyciel

     7.

     Nieprzygotowanie do lekcji: brak zeszytu, ćwiczeń, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego.

     5

     nauczyciel

     8.

     Brak dzienniczka.

     3

     wychowawca nauczyciel

     9.

     Niewywiązanie się z terminowego zwrotu książek

     do biblioteki szkolnej.

     20

     wychowawca

     bibliotekarze

     1. Postępowanie niezgodne z dobrem społeczności szkolnej,

     brak dbałości o honor i tradycje szkoły.

      

     Niszczenie mienia szkolnego /pisanie po ławkach, niszczenie gazetek, dekoracji klasy i na korytarzu/.

     5 – 25

     wychowawca

      

     Niszczenie rzeczy kolegów /ubrań, plecaków, książek, zeszytów/.

     5 – 25

     wychowawca

      

     Zaśmiecanie otoczenia.

     5

     nauczyciel

      

     Zakłócanie toku lekcji, naruszenie dyscypliny na lekcji /przeszkadzanie na lekcji, niewykonanie polecenia nauczyciela/.

     3 – 10

     nauczyciel

      

     Bieganie po korytarzu, krzyki, trącanie kolegów.

     5

     nauczyciel

      

     Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych.      

     10

     wychowawca

      

     Odmowa reprezentowania szkoły bez wyraźnej przyczyny.

     5

     wychowawca nauczyciel

      

     Niewłaściwe zachowanie w stosunku do symboli narodowych i religijnych.

     5 – 15

     wychowawca nauczyciel

     1. Brak dbałości o piękno mowy ojczystej,

     niegodne, niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

     nieokazywanie szacunku innym osobom.

     1.

     Agresja słowna, wulgaryzmy.

     10

     nauczyciel

     2.

     Ubliżanie koleżankom i kolegom.

     10

     wychowawca nauczyciel

     3.

     Aroganckie i bezczelne zachowanie wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

     10 – 20

     wychowawca nauczyciel

     4.

     Zaczepki fizyczne.    

     5 – 10

     wychowawca

     5.

     Bójka, pobicie.

     10 – 30

     wychowawca

     6.

     Prowokowanie /nakłanianie, zmuszanie/ kolegów do złych zachowań.

     10 – 20

     wychowawca

     7.

     Kłamstwo, świadome oszukiwanie nauczyciela i innych pracowników szkoły.

     10 – 20

     wychowawca nauczyciel

     8.

     Kradzież.       

     50

     wychowawca

     9.

     Wyłudzanie pieniędzy.

     50

     wychowawca

     10.

     Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołą.               

     10 – 30

     wychowawca nauczyciel

     11.

     Nagana dyrektora szkoły.     

     20 – 40

     dyrektor

     12.

     Upomnienie dyrektora szkoły.

     5 – 15

     dyrektor

     13.

     Inne ciężkie przewinienia /np. zachowanie powodujące wezwanie patrolu szkolnego/.

     50

     wychowawca pedagog

     14.

     Wszelkie przejawy nietolerancji.

     5 – 20

     wychowawca nauczyciel

     pedagog

     15.

     Przejawy cyberprzemocy; fotografowanie,  filmowanie, hejtowanie i upublicznianie wszelkich materiałów

     z udziałem innych osób bez ich zgody.

     10 – 20

     wychowawca nauczyciel

     pedagog

     16.

     Zorganizowana przemoc /zastraszanie, znęcanie się, ubliżanie innym/.

     10 – 30

     wychowawca nauczyciel

     pedagog

     17.

     Podrobienie podpisu rodzica, nauczyciela.

     10

     wychowawca

     1. Brak dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

     brak dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny.

     1.

     Posiadanie lub / i stosowanie używek.

     10 – 30

     wychowawca

     2.

     Opuszczanie na przerwie terenu szkoły lub klasy w czasie lekcji bez zezwolenia.

     10

     wychowawca

     3.

     Brak obuwia na zmianę.

     5

     wychowawca nauczyciel

     4.

     Nieprzestrzeganie zasad ubioru  (niestosowne ubranie, makijaż, farbowane włosy, ozdoby).

     10

     wychowawca nauczyciel

     5.

     Łamanie regulaminów sal lekcyjnych.

     5 – 10

     wychowawca

     nauczyciel

     6.

     Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, środków pirotechnicznych.

     10 – 20

     wychowawca nauczyciel

     pedagog

     7.

     Zachowanie zagrażające zdrowiu własnemu i innych.

     5 – 15

     wychowawca nauczyciel

     pedagog

      

     1. uczeń może otrzymać od nauczyciela przedmiotu punkty /dodatnie, ujemne/ za inne elementy nieuwzględnione w niniejszym wykazie /maksymalnie 40 punktów w półroczu/;
     2. podstawą obliczenia punktów jest wykaz uwag i pochwał sporządzony w dzienniku elektronicznym;
     3. wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia nauczyciele są zobowiązani wpisać do dziennika elektronicznego, zaś inni pracownicy szkoły zgłosić osobiście wychowawcy;
     4. uczeń ma prawo:
     1. do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu,
     2. do wglądu w zapisy na jego temat, ale jedynie w obecności nauczyciela,
     1. uczeń posiadający:
     1. 10 punktów ujemnych /mimo posiadania dodatnich/ nie może uzyskać oceny wzorowej zachowania,
     2. 20 punktów ujemnych /mimo posiadania dodatnich/ nie może uzyskać oceny bardzo dobrej zachowania,
     3. 50 punktów ujemnych /mimo posiadania dodatnich/ nie może uzyskać oceny dobrej zachowania,
     4. 100 punktów ujemnych /mimo posiadania dodatnich/ nie może uzyskać oceny poprawnej zachowania,
     1. ocenę wzorową może otrzymać uczeń,  który wykaże się działalnością w co najmniej trzech  obszarach ujętych w tabeli;
     2. jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej ocenę poprawną.

      

     Rozdział 10

     Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów

      

     § 78.

     1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie,      w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.
     2. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiadomości                 i umiejętności z danego przedmiotu.

      

     § 79.

     1. Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych.
     2. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa /sprawdzian/, obejmująca swoim zakresem dział przerobionego materiału. Prac pisemnych dotyczą następujące warunki:
     1. nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej
      w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
     2. w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu jedna praca klasowa w klasach I – III, dwie prace klasowe w klasach IV – VI, a w klasach VII – VIII mogą być najwyżej trzy;
     3. zasada zawarta w pkt 2 nie dotyczy przedmiotów, z których zajęcia odbywają się
      w grupach międzyoddziałowych;
     4. prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 14 dni
      i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca bieżącego roku szkolnego;
     5. z upływem sierpnia prace klasowe są niszczone;
     6. sprawdzone i ocenione prace klasowe ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
     1. Kartkówka może obejmować wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub ostatniego zadania domowego.
     2. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie
      z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty.

      

     Tabela - Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów

     Ocena

     Praca klasowa /sprawdzian/

     niedostateczny

       0 – 39 %

     dopuszczający

     40 – 54 %

     dostateczny

     55 – 69 %

     dobry

     70 – 84 %

     bardzo dobry

     85 – 99 %

     celujący

           100 %

      

     1. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.

     § 80.

     1. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu półroczach                    i stanowić podstawę jego promocji.
     2. Nie zadaje się prac domowych na okres ferii szkolnych, zimowej i wiosennej przerwy świątecznej. Uczniowie mający trudności w nauce mogą mieć zadaną partię materiału na ten okres.
     3. Uczeń na własną prośbę ma prawo do jednorazowej poprawy każdej oceny niedostatecznej. Termin i sposób poprawy ustala z nauczycielem.
     4. Uczeń ma prawo do poprawy pozytywnych ocen cząstkowych zgodnie z trybem ustalonym przez nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego.
     5. W klasie IV przez miesiąc wrzesień nie stawia się ocen niedostatecznych.

      

     § 80a.

     W sytuacji wprowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stosowane będą zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z uwzględnieniem kształcenia na odległość, wprowadzone zarządzeniem dyrektora szkoły w dniu 3.04.2020 r.