• Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce

     • Uczniowie klas VI-VII w roku szkolnym 2022/2023 wzięli udział w przedsięwzięciu „Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

      Projekt zakłada zaznajomienie uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym Polski i Włoch. Uczniowie zwiększą swoją wiedzę na temat przenikania się obu kultur na wielu płaszczyznach – w zakresie języka, literatury, historii, sztuki. Przed wyjazdem będą uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych w zakresie języka polskiego, historii, plastyki i języka angielskiego. Uczniowie wezmą udział w mobilności – udadzą się do Włoch do Rzymu. Tam wspólnie z rówieśnikami opracują e-book, przetłumaczą proste teksty na język polski i włoski, przygotują słowniczek polsko-włoski, opracują komiksy opowiadające historię powstania Rzymu i Warszawy. Wspólnie zwiedzą największe muzea rzymskie, udadzą się do instytucji polskich. Po powrocie uczestnicy podzielą się swoją wiedzą z rówieśnikami ze swojej szkoły. W projekcie przewidziano udział 30 uczestników. Zaplanowano dwa pięciodniowe (plus 2 dni na podróż) wyjazdy zagraniczne do szkoły Instituto Comprensivo Giovanni Cagliero w Rzymie. Wyjazdy odbędą się w październiku i listopadzie 2022 r.

    • SŁOWOTWÓRCY – Ogólnopolska Akcja Logopedyczna

    • Akcja zorganizowana pod specjalnym patronatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział Mazowiecki – OM PTL

     Cele akcji

     Głównym celem akcji jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki logopedycznej. Kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka ojczystego, budowanie kompetencji językowych dzieci oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim. Popularyzacja wiedzy o języku, jego żywym charakterze i dynamice. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do budowania wiedzy na temat logopedii oraz słowotwórstwa. Akcja odpowiada na  potrzebę współpracy specjalistów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wieloaspektowość pracy logopedów. Wpisuje się również w główne kierunki polityki oświatowej państwa.

     Cele szczegółowe:

     • Wspieranie działań twórczych dzieci w różnorodnych formach aktywności: językowej, słownej, plastycznej, ruchowej;
     • Rozwijanie wyobraźni i fantazji;
     • Rozwijanie świadomości językowej;
     • Twórcza zabawa polszczyzną, słowotwórstwo w obrazowej formie;
     • Dzielenie się oryginalnymi i nowopowstałymi słowami (neologizmami);
     • Dbałość i troska o mowę ojczystą;
     • Stymulowanie mowy i myślenia;
     • Kształtowanie i wzbogacanie słownictwa dziecka;
     • Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli;
     • Współpraca logopedów na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

     Autorki akcji:

     • Agnieszka Tarczyńska–Płatek, Szkoła Podstawowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego w Warszawie
     • Kamila Dudziec, Szkoła Podstawowa nr 231 w Warszawie
     • Hanna Głuchowska, Szkoła Podstawowa im. Św. M. Kolbego w Teresinie
    • Godziny wychowawcze ze Światem - program PAH

    • Program edukacyjny Polskiej Akcji Humanitarnej realizowany w roku szkolnym 2022/2023 w klasie 6d oraz podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie.

     Godziny Wychowawcze ze Światem to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie.

     Naszym celem jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości.

     Poruszane tematy to między innymi odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, migracje i uchodźstwo, reagowanie na kryzysy humanitarne (m.in. wojny), przykłady globalnych powiązań oraz różne perspektywy patrzenia na świat.

     W pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne, dostosowane do wieku i możliwości materiały i narzędzia, pracujemy w grupach koncentrując się na temacie języka i narracji, które kształtują nasz sposób patrzenia i opowiadania o świecie. Wspólnie przyglądać się będziemy m.in. stereotypom i uprzedzeniom, białemu przywilejowi, kwestii rasizmu i sposobom na zmiany poprzez zmianę języka.

    • Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat?

    • Wychodzimy naprzeciw ciekawości najmłodszych uczniów i wzbogacamy pracę ze naszym podręcznikiem o doświadczenia i wiedzę naukowców! 

     W ramach realizowania projektu rozwijamy umiejętności dzieci z zakresu edukacji przyrodniczej, matematycznej oraz społecznej. 
     Podczas realizacji projektu uczniowie będą trenować pracę indywidualną i w zespole, rozwiną swoją kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia. Zobaczą, że warto nie tylko pytać, ale też poznawać świat wszystkimi zmysłami. 

     Projekt realizowany w klasie I A.

    • Ja w społeczeństwie. Jak zrozumieć świat?

    •  

     Wspieramy uczniów w rozwijaniu kompetencji obywatelskich i społecznych! 

     Podczas zajęć uczniowie będą analizować takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwiną wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz poznają powszechnie przyjęte zasady w społeczeństwie. Porozmawiają m.in. o kontekstach współczesnych migracji, czy demonstracji. Będą budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne. 

      

     Projekt realizowany podczas godziny wychowawczej w klasie 6D, lekcji etyki w kalsach IV- VIII oraz wiedzy o społeczeństwie.

    • Ogólnopolski Projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję”

    • Pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję” jest Magdalena Krajewska - nauczycielka języka polskiego w Tucznie, która wraz z innymi polonistami (Marcinem Michalikiem z Podkarpacia, Agatą Karolczyk-Kozyrą  z Lubuskiego, Irminą Żarską z Redy i Anną Konarzewską z Gdańska) założyła grupę na Facebooku pod nazwą – Zaproś mnie na swoją lekcję. Na grupie tej, zrzeszającej obecnie niemal 7 tysięcy nauczycieli można umówić się na lekcję z udziałem gościa. Celem jest uatrakcyjnienie zajęć online. Podczas takiej lekcji nauczyciele zwykle prezentują uroki swojej małej ojczyzny, dzięki czemu można uczestniczyć w wirtualnej wycieczce w najdalsze zakątki kraju. Wiosną takim gościem na godzinie wychowawczej w ówczesnej klasie 7d była pani Iwona Sztabińska z Białegostoku, która oczarowała uczniów swoją opowieścią o urokliwym Podlasiu. Tej jesieni również odbyły się lekcje z udziałem gości.

     październiku 2020 r. klasa 8d miała lekcję z dr Katarzyną Hryciuk – technologiem żywności i żywienia człowieka. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się m.in., jakie produkty warto jeść, aby nasz mózg odpowiednio pracował, dlaczego tak ważne jest odpowiednie ich łączenie, czy żucie gumy szkodzi i wiele innych ciekawostek o odżywianiu.

     listopadzie uczniowie klas 8d i 8e gościli panią Justynę Kowalską – polonistkę z Giżycka, która opowiedziała o Mazurach (gwara, strój ludowy, potrawy regionalne, zabytki).

     Również w listopadzie uczniowie klasy 5a uczestniczyli w lekcji z udziałem pani Magdaleny Krajewskiej, która ćwiczyła z nimi redagowanie opowiadania twórczego z elementami opisu miejsca, postaci, dialogu, z puentą. Efektem pracy były niezwykle ciekawe i zabawne opowiadania o włamywaczu.

     W grudniu uczniowie klas 8d i 8e gościli panią Katarzynę Maryjosz, która przedstawiła niezwykle bogate informacje o grafice komputerowej (Gimp, Inkscape, Corel, Adobe). Ponadto uczniowie dowiedzieli się o marketingu internetowym i tworzeniu marki (logo, grafiki na FB, Instagram, Twitter, YT, tworzenie filmów i transmisja online).

     Wszystkie lekcje spotkały się z ciepłym przyjęciem – uczniowie zadawali prowadzącym pytania, brali udział w zaproponowanych grach, wykazali się dużym zainteresowaniem i aktywnością.

     styczniu 2021 r. zaplanowana jest lekcja w klasie 7b podczas której gościem będzie pani Aleksandra Kimpel, zaproszona przez panią Katarzynę Kasprzak. Temat lekcji - Nauka uważności.

    • Lepsza Szkoła

    •  

     Od roku szkolnego 2015/16 do 2021/22 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła”, organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Projekt jest ogólnopolskim przedsięwzięciem badającym kompetencje uczniów na poziomie klas 4-8  z różnych przedmiotów. Nasza szkoła realizuje ten projekt w zakresie badania kompetencji matematycznych.
     W ramach projektu „Lepsza szkoła” uczniowie w całym kraju piszą trzy sprawdziany – sesje z plusem.
     Po każdym teście mamy możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów, zespołu klasowego z wynikami szkoły, województwa  i całej Polski. Każdy uczeń otrzymuje indywidualny raport z poszczególnych sesji, informujący go na jakim poziomie opanował wymagane wiadomości i umiejętności.

    • Interaktywni Zintegrowani

    • Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego     w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój młodzieży, Poddziałanie 10.1.1.Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  Czas realizacji :  od 1 sierpnia 2019 r.  –  do  31 lipca 2021r. 

     Projekt „Interaktywnie zintegrowani” ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez realizację różnych form edukacyjnych rozwijających i wyrównujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, zajęcia o charakterze terapeutycznym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprzez doposażenie szkół w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy terapeutycznej i IT a także doskonalenie zawodowe nauczycieli.

     Udział w projekcie jest bezpłatny. 

     Oferowane w ramach projektu wsparcie wynika z diagnozy potrzeb przygotowanej przez szkoły przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie. Grupą docelową są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym z powodu różnego rodzaju zaburzeń i deficytów rozwojowych, mający trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz uczniowie zdolni. 

     Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach podnoszących umiejętności z zakresu ICT, języków obcych, matematyki, treningach umiejętności społecznych. Dodatkowo zostaną doposażone szkolne gabinety specjalistyczne, pracownie przedmiotowe i komputerowe. Bardzo ważną częścią projektu są zajęcia typu terapeutycznego uzupełniające ofertę szkół o zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne. Do zajęć zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do diagnostyki oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami i deficytami. W projekcie wezmą udział również nauczyciele, którzy uzupełnią swoją wiedzę oraz umiejętności podczas odpowiednio dobranego programu szkoleń i kursów, w tym    z zakresu TIK oraz specjalistycznego wsparcia dzieci z zaburzeniami. Dzięki szkoleniom nauczyciele profesjonalnie wesprą swoich uczniów w podnoszeniu przez nich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.      

             Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4: 

     • Przeprowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych;
     • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
     • Zajęcia rewalidacyjne indywidualne z elementami integracji sensorycznej;
     • Zajęcia logopedyczne z elementami terapii Tomatisa; 
     • Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe;
     • Treningi interpersonalne;
     • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
     • Koło matematyczne dla uczniów uzdolnionych; 
     • Zajęcia rozwijające umiejętności językowe - język angielski; 
     • Język polski dla obcokrajowców.


     Zajęcia będą prowadzone według ustalonych harmonogramów, o których uczestnicy będą poinformowani. 

     Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i jednorazowy. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej uczestników według kolejności zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do projektu oraz osoby z listy rezerwowej zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną  lub mailową. 

     Złożenie wymaganych dokumentów: 

     Rodzic/Opiekun dziecka objętego wsparciem w ramach projektu składa: 

     Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione DRUKOWANYMI LITERAMI  i kompletne. 

     • Formularz zgłoszeniowy  (w którym niezbędne jest wpisanie aktualnego numeru telefonu rodzica a w miejscu wykształcenie ucznia wpisujemy BRAK);
     • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
     • Zgodę na uczestnictwo dziecka w projekcie  wraz z opinią dotyczącą konieczności wsparcia dziecka  w ramach projektu (Część B).

      

     Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu lub na stronie internetowej projektu: http://www.ursus.warszawa.pl/index.php?dzial=fue&p=17

    • Program Edukacyjno-Terapeutyczny "Ortograffiti"

    • Program Edukacyjno-Terapeutyczny "Ortograffiti" to kompleksowy system pomocy uczniom przejawiającym trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Metoda Ortograffiti zakłada indywidualizację pracy z uczniem
      i jest:
     - zgodna z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w pełni dostosowana
     do polskiego systemu edukacyjnego, odpowiada jego wymaganiom formalno-prawnym oraz praktycznym,
     - zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
     - konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji,
     - rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

     • Czytam z klasą - Lekturki spod chmurki. Edycja III

     • Projekt ma zasięg międzynarodowy i skierowany jest do uczniów klas I-III

      Założenia projektu:

      • Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączą się w aktywną działalność edukacyjną. 
      • W roku szkolnym 2021/2022 projekt jest pod kryptonimem "Poznajemy zawody" Wszystko jest spójne z czytaną lekturą.
      • W projekcie pojawiają się trzy moduły - Podróże małe i duże, Naukowy zawrót głowy, Na ratunek.
      • Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
      • Udział w projekcie jest wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.
    • Sięgnij po więcej!

    • Chcemy ratować

    • Z przyjemnością informujemy, że projekt Chcemy ratować został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu w ramach budżetu partycypacyjnego i zostanie zrealizowany przez Miasto w 2021 roku w SP nr 4. Projekt Chcemy ratować, obejmował będzie następujące etapy:
     1.Zakup sprzętu:
     a. Fantomy szkoleniowe do nauki resuscytacji dziecka (1 sztuka) i osoby dorosłej (2 sztuki). Fantomy szkoleniowe wyposażone we wskaźniki do kontrolowania poprawności wykonywanych ćwiczeń.
     b. Defibrylator szkoleniowy
     2. Otwarte warsztaty szkoleniowe dla mieszkańców Ursusa; 1 - 2 godz. (w zależności od potrzeb), odbiorcy mogą być podzieleni na grupy wiekowe: młodzież szkolna, rodzice, seniorzy.
     W wyniku realizacji tego projektu uzyskamy poszerzenie wiedzy na temat ratowania życia tj.:
     - zasady udzielania pierwszej pomocy,
     - zasady stosowania AED.
     Z zakupionego sprzętu korzystać będą również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, którym wiedzę teoretyczną i praktyczną przekażą nauczyciele.
     Uzasadnienie realizacji projektu: Realizując projekt Chcemy ratować zwrócimy szczególną uwagę na przeszkolenie młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Przeszkoleni uczniowie podzielą się zdobyta wiedzą umiejętnościami z mieszkańcami dzielnicy Ursus.

    • Projekt w ramach XV Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych "Pamięć 1920"

    • Istotą projektu jest zapoznanie z historią wydarzeń i ludzi roku 1920 a także uświadomienie, jak istotną rolę odegrała Bitwa Warszawska w dziejach państwa polskiego i w dziejach Europy. Ważną częścią będzie też poznanie sylwetek ludzi, którzy odegrali znacząca rolę dla kształtowania historii państwa polskiego.
     W projekcie uwzględniono:
     - przedstawienie postaci szczególnie ważnej ze względu na patronat ulicy, przy której mieści się SP 4 – Walerego Sławka;
     - zdobywanie wiedzy historycznej i umiejętność jej wykorzystania podczas grania w gry planszowe tematyczne;
     - rozbudzenie ciekawości badawczej oraz zbudowanie postawy świadomego mieszkańca Polski i wzmocnienie tożsamości. 

    • Wychowanie to podstawa

    • Program wsparcia wychowawców klas IV-VIII Wychowanie to podstawa jest stworzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem programu jest Menneskerettighetsakademiet (Humans Right Academy) z siedzibą w Oslo. Celem projektu Wychowanie to podstawa jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych.

    • Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?

    • Projekt Fundacji Uniwersytetu Dzieci wraz z Narodowym Bankiem Polskim jest realizowany w ramach programu edukacji ekonomicznej. W naszej szkole jest realizowany w klasie IV D w ramach godziny wychowawczej. W trakcie cyklu lekcji dzieci wspólnie zaplanują i zrealizują wydarzenie projektowe, a także poznają różne aspekty i etapy procesu dążenia do celu. Uczniowie wzmocnią swoją kreatywność i rozwiną samoświadomość. Będą również ćwiczyć elastyczność, współpracę i empatię. Rozwijamy przedsiębiorczą postawę uczniów!

    • Varsavianistyczna Szkoła

    • Projekt jest skierowany do placówek oświatowych na terenie m. st. Warszawy. Podejmując się jego realizacji mamy na celu:

     - upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o Warszawie - jej przeszłości i teraźniejszości
     - promocję aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy
     - podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta
     - integrację społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy
     - udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie
     - współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

     W ramach tego projektu organizowane są lekcje tematyczne związane z Warszawą na różnych przedmiotach, gazetki ścienne, wycieczki po Warszawie oraz lekcje muzealne, przedstawiciele szkolni są obecni na różnorodnych uroczystościach, organizujemy lub bierzemy udział w licznych konkursach o Warszawie, zapraszamy do szkoły różnych gości, aby nam o niej opowiedzieli ze swojej perspektywy, współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy i muzeami warszawskimi, wykonujemy m.in. na lekcjach albumy-lapbooki o Warszawie.

    • Szkoła pełna zrozumienia

     • Czytam z klasą lekturki spod chmurki. Edycja II

     • W roku szkolnym 2019/2020 klasy pierwsze, a w 2020/2021 - klasy drugie wzięły udział w Projekcie Czytam z klasą lekturki spod chmurki. Projekt ma zasięg międzynarodowy i skierowany jest do uczniów klas I-III

      Założenia projektu:

      • Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączą się w aktywną działalność edukacyjną. 

      • Poruszane są ważne wątki natury ekologicznej, co przyczynia do wzmocnienia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwija poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

      • W roku szkolnym 2020/2021 postacią przewodnią po projekcie jest mała chmurka Tosia, która ukazuje dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęca uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystko jest spójne z czytaną lekturą.

      • W projekcie pojawiają się trzy moduły, z których każdy jest bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna).

      • Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

      • Udział w projekcie jest wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.

     • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Serdeczna Karteczka”

     •  Klasy 0a, 0b, 0c, 0d, 0e, 1a i 1d oraz dzieci ze świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Serdeczna Karteczka. Głównym celem projektu było wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.

      Organizatorem projektu było Przedszkole nr 4 w Elblągu, a nad prawidłowym jego przebiegiem czuwali koordynatorzy: Maria Mirecka, Patrycja Szewczyk, Barbara Kapela, Monika Sowińska.

      Projekt trwał od października 2020 do maja 2021. Nauczyciel w ramach projektu przeprowadził zajęcia, które miały przedstawić osobę miesiąca. Podsumowaniem zajęć było własnoręczne wykonanie przez ucznia kartki dla tej osoby.

      W październiku wykonaliśmy kartki dla pracowników ochrony zdrowia.

      W listopadzie dla kucharzy, restauratorów.

      W grudniu dla seniorów.

      W styczniu dla wolontariuszy.

      W lutym dla ukochanej osoby.

      W marcu dla aktora.

      W kwietniu dla pracowników ochrony środowiska.

      W maju dla  osób związanych z promowaniem czytelnictwa.

      Koordynator projektu dostarcza serdeczne karteczki  do „bohatera miesiąca”.

      Za aktywny udział w projekcie każdy nauczyciel, dziecko, placówka otrzymała bezpłatny certyfikat.                                                

     • Magiczna Moc Bajek

     • Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” przeznaczony jest dla wszystkich placówek przedszkolnych, szkolnych (nauczanie zintegrowane) i wychowawczych, edukacyjnych oraz osób prywatnych pracujących z dziećmi
      (domowe przedszkole). Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.