• ZASADY ODBIERANIA DZIECI Z KLAS 0- III ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

   • 1. Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia, może być odbierane przez osobę nieletnią,

    która osiągnęła co najmniej 13 lat.

       W ujęciu zapisu prawnego:

    „Odbierać dzieci ze szkoły, z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych dzieci sześcioletnich, mogą także upoważnione na piśmie przez rodziców osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (w myśl kodeksu cywilnego osoby powyżej 13 lat”).

    2.Dziecko, które ukończyło 7 rok życia, może być odbierane przez osobę nieletnią,

    która osiągnęła co najmniej 10 lat.

    3.Dziecko, które ukończyło 7 rok życia, może po skończonych zajęciach dydaktycznych samodzielnie  wracać do domu.

    W wyżej wymienionych przypadkach, tj. 1, 2, 3, rodzice są zobowiązani do złożenia odpowiedniego kwestionariusza-  zgody na powrót dziecka ze szkoły.

    W załączeniu kwestionariusz zgody na powrót dziecka ze szkoły.

    4.W przypadkach, kiedy czas powrotu ulega zmianie w stosunku do planu zajęć lekcyjnych,

    np.: wycieczki, uroczystości szkolne lub wyjścia pozaszkolne, rodzic każdorazowo musi złożyć pisemny kwestionariusz zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.

    W załączeniu  kwestionariusz  zgody na samodzielny powrót dziecka do domu

    5. Dziecko może być odbierane ze szkoły przez osoby upoważnione przez rodziców/ opiekunów prawnych

    W załączeniu kwestionariusz upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły

     

    Informacja:

    1)Dziecko w wieku do 7 lat nie może samodzielnie korzystać z drogi publicznej, zatem nawet zgoda rodziców nie daje prawa pozbawienia tak małego dziecka opieki.

    Pełna odpowiedzialność związana z ewentualnym wypadkiem będzie obciążała wyłącznie rodziców.

    2) Ukończenie 7 roku życia oznacza, że uznajemy datę (dzienną i miesięczną) urodzenia

    dziecka. Nie wystarczającym jest zatem sam rok kalendarzowy, w którym uczeń/ uczennica   

    osiągnie wskazany wiek.

    3) Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi mieć

    umocowanie prawne w postaci orzeczenia sądowego.

     

     

    PODSTAWA PRAWNA

      

  • W poniższym dokumencie znajduje się wzór :

   - OŚWIADCZENIA DO ODBIORU DZIECKA

   - ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU

   - UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY

   WZORY_OSWIADCZENIA_ZGODY_UPOWAZNIENIA_POWROT__0-III.pdf