• Bieżące programy realizowane w szkole

     • Nasi nauczyciele i specjaliści dokładają wszelkich starań, aby jakość kształcenia w naszej szkole była na najwyższym poziomie. Dlatego realizujemy wieloletnie programy edukacyjne, zarówno miejskie, krajowe, jak i międzynarodowe. Odbiorcami są wszystkie grupy wiekowe uczniów w naszej szkole. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami każdego z nich.

     • "Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce"

     • Zapraszamy uczniów klas VI-VII do udziału w przedsięwzięciu „Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

      Projekt zakłada zaznajomienie uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym Polski i Włoch. Uczniowie zwiększą swoją wiedzę na temat przenikania się obu kultur na wielu płaszczyznach – w zakresie języka, literatury, historii, sztuki. Przed wyjazdem będą uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych w zakresie języka polskiego, historii, plastyki i języka angielskiego. Uczniowie wezmą udział w mobilności – udadzą się do Włoch do Rzymu. Tam wspólnie z rówieśnikami opracują e-book, przetłumaczą proste teksty na język polski i włoski, przygotują słowniczek polsko-włoski, opracują komiksy opowiadające historię powstania Rzymu i Warszawy. Wspólnie zwiedzą największe muzea rzymskie, udadzą się do instytucji polskich. Po powrocie uczestnicy podzielą się swoją wiedzą z rówieśnikami ze swojej szkoły. W projekcie przewidziano udział 30 uczestników. Zaplanowano dwa pięciodniowe (plus 2 dni na podróż) wyjazdy zagraniczne do szkoły Instituto Comprensivo Giovanni Cagliero w Rzymie. Wyjazdy odbędą się w październiku i listopadzie.

       

      Regulamin PO WER

       

    • Warszawski System Wspierania Uzdolnionych "Wars i Sawa"

    •  

     W 2014 r. nasza szkoła otrzymała Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.

     Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych jest zgodny z misją Szkoły Podstawowej nr 4, ponieważ przyjęte założenia znajdują odzwierciedlenie w dokumentach wpływających na dydaktykę i wychowanie. Realizacja programu umożliwia identyfikację różnorodnych uzdolnień uczniów, pozwala na efektywne rozwijanie talentów, pasji i zainteresowań dzieci, co z kolei wpływa na podniesienie efektywności kształcenia, a także czyni proces dydaktyczny twórczym, inspirującym doświadczeniem. Wdrożenie programu wspierania uzdolnionych pozwala na doskonalenie szkolnych procedur związanych ze wspomaganiem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zachęca nauczycieli do rozwijania kompetencji zawodowych oraz poszukiwania nowych rozwiązań w dążeniu do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych. Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych w Szkole Podstawowej nr 4 umożliwia realizującym go pedagogom stosowanie różnorodnych metod i form nauczania. Obejmuje dwa etapy edukacyjne.

     Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i sportowym.

     Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

     Głównym celem Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

     Zadania szkoły:
     1. Zwiększenie liczby uczniów zdiagnozowanych pod względem uzdolnień poprzez identyfikację wstępną wszystkich uczniów pod kątem uzdolnień.
     2. Rozszerzenie adekwatnej do rodzaju uzdolnień oferty edukacyjnej poprzez stworzenie uczniom uzdolnionym warunków do realizowania nauki w ramach ITN lub IPN, stworzenie adekwatnej do rodzaju uzdolnień uczniów oferty zajęć pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych, wzbogacenie oferty dzielnicy poprzez organizację konkursów dla uczniów szkół Ursusa, nawiązanie stałego kontaktu z instytucjami lub stowarzyszeniami wspierającymi uzdolnionych.
     3. Zwiększenie kompetencji i zaangażowania nauczycieli oraz rodziców w obszarze pracy z uczniem uzdolnionym poprzez szkolenia Rady Pedagogicznej, doskonalenie pracy pedagogicznej dzięki współpracy z innymi nauczycielami, dostosowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego do wymogów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych, stworzenie systemu przekazywania informacji rodzicom, angażowanie rodziców w działalność na rzecz rozwoju uczniów uzdolnionych.
     4. Zwiększenie możliwości rozwoju uczniów uzdolnionych poprzez: przydzielenie uczniowi opiekuna naukowego (tutora) spośród nauczycieli szkoły, zaplanowanie pracy z uczniem uzdolnionym, prowadzenie działań wspierających na lekcji, planowe kierowanie uczniów na zajęcia pozalekcyjne zorganizowane przez szkołę i inne instytucje, proponowanie uczniom udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach itp, promowanie osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym.
     5. Zwiększenie wsparcia psychologicznego i socjalnego ucznia uzdolnionego poprzez otoczenie uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną, współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (PPP), informowanie uczniów i rodziców o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej, typowanie uczniów do stypendiów naukowych i socjalnych.

     Program realizują pracownicy szkoły: dyrektor, wicedyrektorzy, Zespół Wspierania Uzdolnień (ZWU), lider i zastępca lidera ZWU, opiekun ucznia uzdolnionego, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny, pedagog-terapeuta, bibliotekarz.

    • SŁOWOTWÓRCY – Ogólnopolska Akcja Logopedyczna

    • Akcja zorganizowana pod specjalnym patronatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział Mazowiecki – OM PTL

     Cele akcji

     Głównym celem akcji jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki logopedycznej. Kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka ojczystego, budowanie kompetencji językowych dzieci oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim. Popularyzacja wiedzy o języku, jego żywym charakterze i dynamice. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do budowania wiedzy na temat logopedii oraz słowotwórstwa. Akcja odpowiada na  potrzebę współpracy specjalistów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wieloaspektowość pracy logopedów. Wpisuje się również w główne kierunki polityki oświatowej państwa.

     Cele szczegółowe:

     • Wspieranie działań twórczych dzieci w różnorodnych formach aktywności: językowej, słownej, plastycznej, ruchowej;
     • Rozwijanie wyobraźni i fantazji;
     • Rozwijanie świadomości językowej;
     • Twórcza zabawa polszczyzną, słowotwórstwo w obrazowej formie;
     • Dzielenie się oryginalnymi i nowopowstałymi słowami (neologizmami);
     • Dbałość i troska o mowę ojczystą;
     • Stymulowanie mowy i myślenia;
     • Kształtowanie i wzbogacanie słownictwa dziecka;
     • Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli;
     • Współpraca logopedów na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

     Autorki akcji:

     • Agnieszka Tarczyńska–Płatek, Szkoła Podstawowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego w Warszawie
     • Kamila Dudziec, Szkoła Podstawowa nr 231 w Warszawie
     • Hanna Głuchowska, Szkoła Podstawowa im. Św. M. Kolbego w Teresinie
    • Program edukacji kulturalnej

    • Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego jest realizowany od stycznia 2016 roku. Powstał on w oparciu o Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.
     Adresatem programu są uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, oraz ich rodzice którzy uczestniczą
     w nim na zasadzie dobrowolności. Zadaniem programu jest:
     • zwiększenie roli kultury w procesie edukacji,
     • przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym,
     • podnoszenie kompetencji kulturalnych uczniów i rozszerzanie ich uczestnictwa w kulturze,
     • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów,
     • kształcenie wartości moralnych i obywatelskich,
     • wzmacnianie tożsamości warszawskiej – większa orientacja w możliwościach warszawskiej kultury, duma z miasta.

    • Godziny Wychowawcze ze Światem

    • Program edukacyjny Polskiej Akcji Humanitarnej realizowany w roku szkolnym 2022/2023 w klasie 6d oraz podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie.


     Godziny Wychowawcze ze Światem to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie.


     Naszym celem jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości.

     Poruszane tematy to między innymi odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, migracje i uchodźstwo, reagowanie na kryzysy humanitarne (m.in. wojny), przykłady globalnych powiązań oraz różne perspektywy patrzenia na świat.

     W pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne, dostosowane do wieku i możliwości materiały i narzędzia, pracujemy w grupach koncentrując się na temacie języka i narracji, które kształtują nasz sposób patrzenia i opowiadania o świecie. Wspólnie przyglądać się będziemy m.in. stereotypom i uprzedzeniom, białemu przywilejowi, kwestii rasizmu i sposobom na zmiany poprzez zmianę języka.

      

    • Ja w społeczeństwie. Jak zrozumieć świat? 

    • Wspieramy uczniów w rozwijaniu kompetencji obywatelskich i społecznych! 

     Podczas zajęć uczniowie będą analizować takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwiną wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz poznają powszechnie przyjęte zasady w społeczeństwie. Porozmawiają m.in. o kontekstach współczesnych migracji, czy demonstracji. Będą budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne. 

      

     Projekt realizowany podczas godziny wychowawczej w klasie 6D, lekcji etyki w kalsach IV- VIII oraz wiedzy o społeczeństwie.

      

    • Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat? 

    • Wychodzimy naprzeciw ciekawości najmłodszych uczniów
     i wzbogacamy pracę ze naszym podręcznikiem
     o doświadczenia i wiedzę naukowców! 

     W ramach realizowania projektu rozwijamy umiejętności dzieci z zakresu edukacji przyrodniczej, matematycznej oraz społecznej. 
     Podczas realizacji projektu uczniowie będą trenować pracę indywidualną i w zespole, rozwiną swoją kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia. Zobaczą, że warto nie tylko pytać, ale też poznawać świat wszystkimi zmysłami. 

     Projekt realizowany w klasie I A.

    • Projekt z ZUS

    • Projekt z ZUS uczy młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (solidaryzm społeczny), ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość.

     Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

     Jest to projekt edukacyjny, dzięki któremu uczeń nabywa kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie.

     Metoda projektu rozwija u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność. Projekt z ZUS jest realizowany podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasach ósmych.

    • Wartościowe dzieciaki

    • Projekt edukacyjny dla oddziału przedszkolnego "WARTOŚCIOWE DZIECIAKI"

     Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych przez wzbogacenie treści programowych związanych z kształtowaniem umiejętności społecznych, budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Ponadto projekt zawiera praktyczne wskazówki ułatwiające kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w trudnych, nowych sytuacjach, w tym do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

      

     • BohaterON

     • BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON - włącz historię! Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. 
      W ramach projektu w klasach czyta się książki dotyczące II wojny i Powstania Warszawskiego, rozmawia o udziale najmłodszych w walce z okupantem, tworzy się prace plastyczne, uczy się piosenek.

      Uczniowie wykonują także co roku kartki świąteczne dla powstańców.

     • eTwinning

     • eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie  technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami.
      Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

      Szkoła Podstawowa nr 4 jest w programie eTwinning od lutego 2012 roku. Do tej pory SP 4 brała udział w ponad 30 projektach.5 z nich były to projekty krajowe, reszta to były projekty międzynarodowe z językiem komunikacyjnym angielskim.

     • Ratujemy i uczymy ratować

     • Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 4

      Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować prowadzony jest w Szkole Podstawowej nr 4 nieprzerwanie od 2010 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych.

      Zajęcia obejmują procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwację czynności ratowniczych w czasie zasłabnięć, zranienia. Uczniowie zostają zapoznani ze sprzętem ratującym życie i utrwalają znajomość numerów alarmowych. Na zajęciach dzieci ćwiczą resuscytację krążeniowo- oddechową.

    • Sięgnij po więcej!

    • W ramach projektu z Europejskich Funduszy Społecznych realizujemy w naszej szkole projekt Sięgnij Po Więcej. Stworzony został Punkt Informacji i Kariery. Każdy uczeń klas 7 i 8 zainteresowany świadomym kształcenie własnej kariery edukacyjno-zawodowej, może umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym i edukacyjnym. Podczas takich rozmów uczeń może lepiej poznać swoje mocne strony, umiejętności, kompetencje i wybrać optymalną ścieżkę kształcenia. Młodzież może dowiedzieć się, gdzie znajdzie ważne dla niego informacje.
     Z doradcą zawodowym i edukacyjnym mogą spotykać się również rodzice uczniów z klas 7 i 8. Podczas tych rozmów dowiadują się, jak mogą wesprzeć swoje dziecko przed ważnym wyborem. Doradca służy również pełną bazą informacyjną o zawodach, szkołach ponadpodstwowych

     • Więcej Wiem, Mniej Choruję

     • Jest to program edukacyjny opierający się na profilaktyce chorób zakaźnych. Głównym przesłaniem programu jest zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez przestrzeganie podstawowych zasad higieny i wykonywanie szczepień ochronnych.

      Celem programu jest ograniczenie występowania chorób zakaźnych poprzez zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych oraz znaczenie higieny rąk w profilaktyce tych chorób.

     • Kubusiowi Przyjaciele Natury

     • Jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych, poświęcony tematyce ekologicznej.

      Głównymi założeniami programu są: zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku do przyrody oraz kształtowanie dobrych nawyków w zakresie odżywiania i aktywnego spędzania czasu.

    • Projekt edukacyjny BAKCYL

    • Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego
     z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy “Bankowcy dla Edukacji”.

     • Projekt wspiera realizację programu wychowawczego w obszarze przekazywania wiedzy finansowej poprzez organizację lekcji, konkursów oraz spotkań z ekspertami;

     • Pomaga w poszerzaniu wiedzy finansowej uczniów, jako niezbędny element funkcjonowania młodych w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy;

     • Wprowadza w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość.

     • Edukuje w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

      

    • Projekt edukacyjny Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego „Matematyka w ekonomii”

    • Projekt skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych.

     Na zajęciach omawiane są wybrane praktyczne zastosowania matematyki w analizie danych ekonomicznych i podejmowaniu decyzji w oparciu o te dane .

     Celem głównym jest rozwój wiedzy i kompetencji uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w zakresie rozumienia wybranych zagadnień matematycznych (mathematical literacy) i finansowych (financial literacy), wraz z elementami makroekonomii na bazie opracowanego nowatorskiego programu dydaktycznego.

     Kurs jest podzielony na dwa moduły tematyczne:

     1. Tajniki statystyki (9h lekcyjnych) – analiza danych statystycznych; błędy, jakie występują na etapie gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych; podstawowe miary statystyczne (średnia, mediana, odchylenie standardowe); wizualizacja danych (wykresy).

     2. Zagadnienia finansowe (9h lekcyjnych) – nasze potrzeby finansowe i rola rynków finansowych w ich zaspokajaniu; umiejętne oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy; zarządzanie budżetem domowym; ryzyko finansowe. 

     W trakcie kursu uczniowie poznają najpopularniejsze pojęcia i koncepcje, stosowane do omawiania procesów gospodarczych, przećwiczą stosowanie konkretnych operacji matematycznych w ekonomii, nauczą się właściwie interpretować i wizualizować dane statystyczne.

     Wiedza zdobyta w trakcie kursu pozwoli im w przyszłości lepiej odczytywać i rozumieć przekazy medialne oraz wypowiedzi polityków i ekspertów gospodarczych. Ułatwi także podejmowanie świadomych decyzji społecznych i obywatelskich (np. opieranie się populistycznym hasłom).

    • Emocje i uczucia

    • Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych przez wzbogacenie treści programowych związanych z kształtowaniem umiejętności społecznych, budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Ponadto, projekt zawiera praktyczne wskazówki ułatwiające kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w trudnych, nowych sytuacjach, w tym do łagodnego znoszenia stresów i porażek.