• Bieżące programy realizowane w szkole

     • Nasi nauczyciele i specjaliści dokładają wszelkich starań, aby jakość kształcenia w naszej szkole była na najwyższym poziomie. Dlatego realizujemy wieloletnie programy edukacyjne, zarówno miejskie, krajowe, jak i międzynarodowe. Odbiorcami są wszystkie grupy wiekowe uczniów w naszej szkole. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami każdego z nich.

    • Wars i Sawa

    •  

     W 2014 r. nasza szkoła otrzymała Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.

     Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych jest zgodny z misją Szkoły Podstawowej nr 4, ponieważ przyjęte założenia znajdują odzwierciedlenie w dokumentach wpływających na dydaktykę i wychowanie. Realizacja programu umożliwia identyfikację różnorodnych uzdolnień uczniów, pozwala na efektywne rozwijanie talentów, pasji i zainteresowań dzieci, co z kolei wpływa na podniesienie efektywności kształcenia, a także czyni proces dydaktyczny twórczym, inspirującym doświadczeniem. Wdrożenie programu wspierania uzdolnionych pozwala na doskonalenie szkolnych procedur związanych ze wspomaganiem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zachęca nauczycieli do rozwijania kompetencji zawodowych oraz poszukiwania nowych rozwiązań w dążeniu do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych. Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych w Szkole Podstawowej nr 4 umożliwia realizującym go pedagogom stosowanie różnorodnych metod i form nauczania. Obejmuje dwa etapy edukacyjne.

     Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i sportowym.

     Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

     Głównym celem Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

     Zadania szkoły:
     1. Zwiększenie liczby uczniów zdiagnozowanych pod względem uzdolnień poprzez identyfikację wstępną wszystkich uczniów pod kątem uzdolnień.
     2. Rozszerzenie adekwatnej do rodzaju uzdolnień oferty edukacyjnej poprzez stworzenie uczniom uzdolnionym warunków do realizowania nauki w ramach ITN lub IPN, stworzenie adekwatnej do rodzaju uzdolnień uczniów oferty zajęć pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych, wzbogacenie oferty dzielnicy poprzez organizację konkursów dla uczniów szkół Ursusa, nawiązanie stałego kontaktu z instytucjami lub stowarzyszeniami wspierającymi uzdolnionych.
     3. Zwiększenie kompetencji i zaangażowania nauczycieli oraz rodziców w obszarze pracy z uczniem uzdolnionym poprzez szkolenia Rady Pedagogicznej, doskonalenie pracy pedagogicznej dzięki współpracy z innymi nauczycielami, dostosowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego do wymogów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych, stworzenie systemu przekazywania informacji rodzicom, angażowanie rodziców w działalność na rzecz rozwoju uczniów uzdolnionych.
     4. Zwiększenie możliwości rozwoju uczniów uzdolnionych poprzez: przydzielenie uczniowi opiekuna naukowego (tutora) spośród nauczycieli szkoły, zaplanowanie pracy z uczniem uzdolnionym, prowadzenie działań wspierających na lekcji, planowe kierowanie uczniów na zajęcia pozalekcyjne zorganizowane przez szkołę i inne instytucje, proponowanie uczniom udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach itp, promowanie osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym.
     5. Zwiększenie wsparcia psychologicznego i socjalnego ucznia uzdolnionego poprzez otoczenie uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną, współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (PPP), informowanie uczniów i rodziców o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej, typowanie uczniów do stypendiów naukowych i socjalnych.

     Program realizują pracownicy szkoły: dyrektor, wicedyrektorzy, Zespół Wspierania Uzdolnień (ZWU), lider i zastępca lidera ZWU, opiekun ucznia uzdolnionego, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny, pedagog-terapeuta, bibliotekarz.

    • Interaktywnie Zintegrowani

    • Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego     w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój młodzieży, Poddziałanie 10.1.1.Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  Czas realizacji :  od 1 sierpnia 2019 r.  –  do  31 lipca 2021r. 

     Projekt „Interaktywnie zintegrowani” ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez realizację różnych form edukacyjnych rozwijających i wyrównujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, zajęcia o charakterze terapeutycznym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprzez doposażenie szkół w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy terapeutycznej i IT a także doskonalenie zawodowe nauczycieli.

     Udział w projekcie jest bezpłatny. 

     Oferowane w ramach projektu wsparcie wynika z diagnozy potrzeb przygotowanej przez szkoły przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie. Grupą docelową są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym z powodu różnego rodzaju zaburzeń i deficytów rozwojowych, mający trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz uczniowie zdolni. 

     Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach podnoszących umiejętności z zakresu ICT, języków obcych, matematyki, treningach umiejętności społecznych. Dodatkowo zostaną doposażone szkolne gabinety specjalistyczne, pracownie przedmiotowe i komputerowe. Bardzo ważną częścią projektu są zajęcia typu terapeutycznego uzupełniające ofertę szkół o zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne. Do zajęć zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do diagnostyki oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami i deficytami. W projekcie wezmą udział również nauczyciele, którzy uzupełnią swoją wiedzę oraz umiejętności podczas odpowiednio dobranego programu szkoleń i kursów, w tym    z zakresu TIK oraz specjalistycznego wsparcia dzieci z zaburzeniami. Dzięki szkoleniom nauczyciele profesjonalnie wesprą swoich uczniów w podnoszeniu przez nich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.      

             Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4: 

     • Przeprowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych;
     • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
     • Zajęcia rewalidacyjne indywidualne z elementami integracji sensorycznej;
     • Zajęcia logopedyczne z elementami terapii Tomatisa; 
     • Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe;
     • Treningi interpersonalne;
     • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
     • Koło matematyczne dla uczniów uzdolnionych; 
     • Zajęcia rozwijające umiejętności językowe - język angielski; 
     • Język polski dla obcokrajowców.


     Zajęcia będą prowadzone według ustalonych harmonogramów, o których uczestnicy będą poinformowani. 

     Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i jednorazowy. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej uczestników według kolejności zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do projektu oraz osoby z listy rezerwowej zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną  lub mailową. 

     Złożenie wymaganych dokumentów: 

     Rodzic/Opiekun dziecka objętego wsparciem w ramach projektu składa: 

     Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione DRUKOWANYMI LITERAMI  i kompletne. 

     • Formularz zgłoszeniowy  (w którym niezbędne jest wpisanie aktualnego numeru telefonu rodzica a w miejscu wykształcenie ucznia wpisujemy BRAK);

     • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

     • Zgodę na uczestnictwo dziecka w projekcie  wraz z opinią dotyczącą konieczności wsparcia dziecka  w ramach projektu (Część B).

      

     Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu lub na stronie internetowej projektu: http://www.ursus.warszawa.pl/index.php?dzial=fue&p=17


    • Lepsza szkoła

    •  

     Od roku szkolnego 2015/16 nasza szkoła uczestniczy
     w projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła”, organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Projekt jest ogólnopolskim przedsięwzięciem badającym kompetencje uczniów na poziomie klas 4-8  z różnych przedmiotów. Nasza szkoła realizuje ten projekt w zakresie badania kompetencji matematycznych.
     W ramach projektu „Lepsza szkoła” uczniowie w całym kraju piszą trzy sprawdziany – sesje z plusem.
     Po każdym teście mamy możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów, zespołu klasowego z wynikami szkoły, województwa  i całej Polski. Każdy uczeń otrzymuje indywidualny raport
     z poszczególnych sesji, informujący go na jakim poziomie opanował wymagane wiadomości
     i umiejętności.

    • Program Edukacyjno-Terapeutyczny "Ortograffiti"

    • Program Edukacyjno-Terapeutyczny "Ortograffiti" to kompleksowy system pomocy uczniom przejawiającym trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Metoda Ortograffiti zakłada indywidualizację pracy z uczniem
      i jest:
     - zgodna z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w pełni dostosowana
     do polskiego systemu edukacyjnego, odpowiada jego wymaganiom formalno-prawnym oraz praktycznym,
     - zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
     - konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji,
     - rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

    • Program edukacji kulturalnej

    • Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego jest realizowany od stycznia 2016 roku. Powstał on w oparciu o Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.
     Adresatem programu są uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, oraz ich rodzice którzy uczestniczą
     w nim na zasadzie dobrowolności. Zadaniem programu jest:
     • zwiększenie roli kultury w procesie edukacji,
     • przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym,
     • podnoszenie kompetencji kulturalnych uczniów i rozszerzanie ich uczestnictwa w kulturze,
     • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów,
     • kształcenie wartości moralnych i obywatelskich,
     • wzmacnianie tożsamości warszawskiej – większa orientacja w możliwościach warszawskiej kultury, duma
     z miasta.

    • Projekt z ZUS

    • Projekt z ZUS uczy młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (solidaryzm społeczny), ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość.

     Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

     Jest to projekt edukacyjny, dzięki któremu uczeń nabywa kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie.

     Metoda projektu rozwija u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność. Projekt z ZUS jest realizowany podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasach ósmych.

    • Wartościowe dzieciaki

    • Projekt edukacyjny dla oddziału przedszkolnego "WARTOŚCIOWE DZIECIAKI"

     Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych przez wzbogacenie treści programowych związanych z kształtowaniem umiejętności społecznych, budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Ponadto projekt zawiera praktyczne wskazówki ułatwiające kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w trudnych, nowych sytuacjach, w tym do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

      

     • BohaterON

     • BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON - włącz historię! Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. 
      W ramach projektu w klasach czyta się książki dotyczące II wojny i Powstania Warszawskiego, rozmawia o udziale najmłodszych w walce z okupantem, tworzy się prace plastyczne, uczy się piosenek.

      Uczniowie wykonują także co roku kartki świąteczne dla powstańców.

     • eTwinning

     • eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie  technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami.
      Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

      Szkoła Podstawowa nr 4 jest w programie eTwinning od lutego 2012 roku. Do tej pory SP 4 brała udział w ponad 30 projektach.5 z nich były to projekty krajowe, reszta to były projekty międzynarodowe z językiem komunikacyjnym angielskim.

     • Ratujemy i uczymy ratować

     • Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 4

      Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować prowadzony jest w Szkole Podstawowej nr 4 nieprzerwanie od 2010 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych.

      Zajęcia obejmują procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwację czynności ratowniczych w czasie zasłabnięć, zranienia. Uczniowie zostają zapoznani ze sprzętem ratującym życie i utrwalają znajomość numerów alarmowych. Na zajęciach dzieci ćwiczą resuscytację krążeniowo- oddechową.

     • Czytam z klasą lekturki spod chmurki. Edycja III

     • Projekt ma zasięg międzynarodowy i skierowany jest do uczniów klas I-III

      Założenia projektu:

      • Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączą się w aktywną działalność edukacyjną. 
      • W roku szkolnym 2021/2022 projekt jest pod kryptonimem "Poznajemy zawody" Wszystko jest spójne z czytaną lekturą.
      • W projekcie pojawiają się trzy moduły - Podróże małe i duże, Naukowy zawrót głowy, Na ratunek.
      • Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
      • Udział w projekcie jest wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.
    • Sięgnij Po Więcej

    • W ramach projektu z Europejskich Funduszy Społecznych realizujemy w naszej szkole projekt Sięgnij Po Więcej. Stworzony został Punkt Informacji i Kariery. Każdy uczeń klas 7 i 8 zainteresowany świadomym kształcenie własnej kariery edukacyjno-zawodowej, może umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym i edukacyjnym. Podczas takich rozmów uczeń może lepiej poznać swoje mocne strony, umiejętności, kompetencje i wybrać optymalną ścieżkę kształcenia. Młodzież może dowiedzieć się, gdzie znajdzie ważne dla niego informacje.
     Z doradcą zawodowym i edukacyjnym mogą spotykać się również rodzice uczniów z klas 7 i 8. Podczas tych rozmów dowiadują się, jak mogą wesprzeć swoje dziecko przed ważnym wyborem. Doradca służy również pełną bazą informacyjną o zawodach, szkołach ponadpodstwowych