• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
    • Albert Einstein
    • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
    • William Shakespear
    • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
    • Carl Rogers
  • ​​​​​​​


   • Батьки як профорієнтаційні радники дитини - Prezentacja dla rodziców z Ukrainy

  • Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

   w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

   do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

   Harmonogram_dzialan_kandydata_2022_24.02.2022.doc

    • Wybierz szkołę dla siebie !

    • Wybierz szkołę dla siebie - informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

     Informator

   • Informacje dotyczące rekrutacji: przydatne linki

   • 1. Link do strony, na której uczniowie się logują i wypełniają wniosek:

    https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

    2. Minimalna liczba punktów uczniów przyjętych do poszczególnych szkół, klas w 2021 roku:

    https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/45861752/Minimalna+liczba+punkt%C3%B3w.pdf/59d22ccb-e608-4160-7faa-94760c0326a7?t=1647522742800

    3. Strona Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wykazem konkursów, zawodów sportowych, za które uczeń może otrzymać punkty.

    https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/16315,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html

    4.Kalkulator przeliczający punkty:

    https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

    5. Prezentacja na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

    https://download.poczta.gazeta.pl/72439688/eyJhIjpbIjkzMjE1MDUyOjIiXSwibWUiOiJkb3dubG9hZEZyb21BdHRhY2htZW50c0xpc3QifQ==/prezentacja_16_17.03.2022.pdf

    6. Warszawski informator na temat szkół Wybierz szkołę dla siebie w którym można znaleźć informacje na temat konkretnych zawodów:


    https://download.poczta.gazeta.pl/72439688/eyJhIjpbIjkzMjE1MDUyOjIiXSwibWUiOiJkb3dubG9hZEZyb21BdHRhY2htZW50c0xpc3QifQ==/prezentacja_16_17.03.2022.pdf

   • Jak skutecznie się uczyć, skoro jesteśmy skazani na całożyciowe uczenie się?

   •  Często w mojej pracy pedagogicznej spotykam się z uczniami, którzy otrzymują niskie wyniki w uczeniu się. I te słabe oceny równomiernie dotyczą wszystkich przedmiotów. Podczas rozmowy z uczennicą, czy uczniem dowiaduję się, że ona, on się uczą, że dużo czasu poświęcają nauce, choć tego nie widać - dodają ze smutkiem.  Ja, aby lepiej poznać trudność, próbuję dociec i zapoznać się, w jaki sposób robi to konkretna uczennica, czy uczeń. Po zadaniu przeze mnie tego pytania, następuje konsternacja: Jak to, jak się uczę?! Po prostu się uczę!

    „Profesor Daniel T. Willingham, światowej klasy psycholog (…) wnikliwie przyjrzał się sposobom uczenia się typowego młodzieńca. Okazało się, że poszczególni uczniowie kodują informacje prawie identyczną techniką. Najpierw (…) uczeń czyta odpowiedni fragment podręcznika szkolnego oraz stara się zrozumieć i przyswoić poszczególne zdania. Następnie w trakcie czytania, albo niedługo po nim zaznacza najważniejsze fragmenty za pomocą podkreślania, zaznaczania, lub zakreślenia. W trzeciej fazie nie robi nic, aż do dnia (lub maksymalnie dwóch dni) przed egzaminem.” (Koterski)

                                                                                                 

    Ze względu na wyniki analizy wyżej przytoczonej i przeprowadzonych rozmów z naszymi uczniami zauważyłam, że jest ogromna potrzeba, aby nasi wychowankowie dostali konkretne narzędzia, jak się uczyć.

    Jak również ważne jest, aby zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat naszej pamięci. Ponieważ nauka i pamięć, to „dwa naczynia” ściśle ze sobą powiązane. 

    Liczne eksperymenty przeprowadzone na mózgu dowiodły, że jest to bardzo pojemny organ. Nasza trudność polega tylko na tym, że nie zawsze możemy potrzebne informacje z łatwością przywołać. 

    Jak działa nasza pamięć? Jak na nią wpływa czas, powtórki materiału, bądź ich brak, wspaniale obrazuje krzywa zapominania Ebbinghausa, która została opublikowana w 1885 roku. 

                                                                         

    Na powyższym wykresie widać, że tylko dzięki powtórkom możemy mieć dostęp do zapamiętanego materiału i przeciwdziałać naturalnemu dla człowieka procesowi zapominania.  Proszę zauważyć, że z każdą kolejną powtórką skutecznie niwelujemy zapominanie.

    Teraz możemy postawić pytanie, jaka powtórka skutecznie powstrzymuje i spowalnia ten proces. Czy wystarczy typowa opisana przez profesora D.T.Willingham? 

    Profesor psychologii Katherine A. Rowson dowiodła na podstawie eksperymentów, że: „Zarówno sprawdziany praktycznych zastosowań nabytej wiedzy, jak i nabywanie wiedzy rozłożone w czasie są bardzo dobrymi metodami wspierającymi uczenie się i poprawiającymi pamięć. Połączenie tych dwóch metod w warunkach zapewniających ich największą efektywność (tzn. połączenie sprawdzianów praktycznych zastosowań, które wywołują u uczącego się skuteczne wydobywanie wiedzy z pamięci długotrwałej, z nauką rozłożoną w czasie na pewną liczbę dni), przynosi obiecujące wyniki w kontekście techniki uczenia się, określanej mianem sukcesywnego uczenia się w oparciu o powtarzanie materiału.” (Rawson K. A – tłumaczenie własne)

     

    Osobami biorącymi udział w eksperymencie byli słuchacze kursu: Wstęp do psychologii, który kończył się egzaminem. Studenci zostali podzieleni na poszczególne grupy: pierwsza miała za zadanie sukcesywnie w trakcie trwania kursu powtarzać materiał; druga miała uczyć się przeglądając notatki, a trzecia to grupa kontrolna, która nie miała narzuconego sposobu utrwalania wiedzy . Wyniki eksperymentu ilustruje powyższy wykres.

    Przytoczony przeze mnie eksperyment pani Rawson dowiódł, że osoby z grupy pierwszej, które uczyły się metodą wydobywania z pamięci rozłożonym w czasie, uzyskały w teście kontrolnym znacząco wyższe wyniki od pozostałych grup. Dodatkowo, co zostało dowiedzione kolejnym eksperymentem, najtrwalsze efekty nauczania były w grupie pierwszej.

    Wniosek z tego eksperymentu jest następujący: tak powinniśmy powtarzać materiał, aby nauka była rozłożona w czasie i treść wydobywana z pamięci. Jak to robić, tym zajmę się w dalszej części artykułu. 

    1. Należy powtarzać przywołując materiał z pamięci jakiś czas po lekcji, na przykład następnego dnia. Następnie sprawdzić prawidłowość, kompletność przywołanych informacji (w podręczniku, notatkach itp.). 
    2. Regularnie, co kilka dni należy przywoływać informacje z pamięci. Warto zainwestować swój czas i nie żałować go, a na pewno włożony wysiłek przyniesie oczekiwane, trwałe efekty. 
    3. Gdy zostanie powtórzony materiał z ostatnich zajęć, warto wrócić do wcześniejszego materiału, tak aby wiedza została pogłębiona, a “stary” materiał nie odchodził w niepamięć. 
    1. Proszę pamiętać, że nowa wiedza, to kolejne piętro zbudowane na informacjach z poprzednich lekcji. Jeśli jakaś cząstka poprzedniego materiału będzie źle opanowana, to kolejna partia materiału będzie na bardzo niestabilnych podstawach. Dlatego dopiero uczymy się nowego, jeśli opanowaliśmy poprzedni materiał, aby nowe informacje ze starymi stworzyły jedną, spójną, logiczną i zrozumiałą całość. 
    1. Warto rozwiązywać na dany temat tak dużo testów, jak jest to tylko możliwe. Można samodzielnie przygotowywać testy sprawdzające i wymieniać się z grupą przyjaciół, która również przygotowała taką formę sprawdzenia przyswojonej wiedzy.
    1. Wspaniałym narzędziem do szybkich i skutecznych powtórek są fiszki, szczególnie sprawdzają się podczas przyswajania nowego słownictwa, dat, czy definicji. 
    1. Nie należy ograniczać się „do przywoływania słów i definicji”. Zawsze trzeba się upewnić, że jesteśmy w stanie przywołać „myśli przewodnie lub główne założenia, wyjaśnić podobieństwa i różnice pomiędzy koncepcjami oraz podać nowe przykłady.” (www.learningscientists.org) 
    1. Podczas nauki należy zadawać sobie pytania, jak coś działa i sprawdzać swoje odpowiedzi. Odnośmy nabytą wiedzę do codziennych doświadczeń. 
    1. Pamiętajmy, aby dany materiał odtwarzać w różnej kolejności. Ważne,  aby stanowił on spójną całość, jak również  był do każdej cząstki materiału bezpośredni i szybki dostęp. 
    1. Szukajmy swoich własnych przykładów na poparcie materiału, którym właśnie się zajmujemy. Umiejętność ta oznacza, że opanowaliśmy i zrozumieliśmy dany materiał. 
    1. „Starajmy się tworzyć różne sposoby na wizualną reprezentację informacji.” Warto stosować: „Na przykład: infografikę, oś czasu, komiks lub diagram przedstawiający w formie wykresu części składowe”. (www.learningscientists.org) Dualne kodowanie (obraz + słowo) jest najskuteczniejszą techniką uczenia się. „To, co postrzegamy jest w relacji do naszych przekonań.” (Ciechanowska D.)

    Jeśli uda nam się, drogi czytelniku, wprowadzić w życie powyższe sugestie, jak się uczyć, to przyswajana wiedza w ten sposób będzie trwała, kompletna i łatwo dostępna. A przy okazji zdobędziemy kompetencję pożądaną na rynku pracy, jaką jest całożyciowe uczenie się.

    opracowała

    Małgorzata Sasimowska

    pedagog szkolny

     

    Bibliografia:

    Ciechanowska D. (2008) Reprezentacje graficzne w budowaniu wiedzy osobistej u dziecka Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy pod red. Filipiak E., Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

    Kotarski R. (2017) Włam się do mózgu, Warszawa Altenberg

    Rawson K. A (2013) The Power of Successive Relearning: Improving Performance on Course Exams and Long-Term Retention, Edukational Psychology Review

     

    Netografia:

    www.evidin.pl

    www.learningscientists.org

    www.rafalszrajnert.pl