• REKRUTACJA DO KLASY 0

    • Rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych.

     Pod tym linkiem https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola znajdziecie Państwo niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Można zapoznać się tam z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem działań, spisem potrzebnych dokumentów.

    • Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 

    • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

     1 marca godz. 13.00

     Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

     1 marca godz. 13.00  17 marca godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
     Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

     1 marca godz. 13.00  18 marca godz. 16.00

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

     Ważne

     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

     21 kwietnia godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     21 kwietnia godz. 13.00  27 kwietnia do godz. 16.00

     Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

     29 kwietnia godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

     Procedura odwoławcza

     od 29 kwietnia

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

     15 czerwca godz. 16.00

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     15 czerwca godz. 16.00  23 czerwca godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

     Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.

     Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

     15 czerwca  24 czerwca godz. 15.00

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
     Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

     Ważne

     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

     29 czerwca godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych.

     29 czerwca godz. 13.00  4 lipca godz. 16.00

     Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

     6 lipca godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

     od 6 lipca

     Procedura odwoławcza.

     31 sierpnia

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.