• RODO w Szkole Podstawowej nr 4

   •  

    Szkoła Podstawowa Nr 4 w Warszawie, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

    Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Warszawie.

    Szkoła Podstawowa Nr 4 w Warszawie, co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła Podstawowa Nr 4 nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

    Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

    Szkoła Podstawowa Nr 4 w Warszawie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.

     

     

     

  • Podstawa prawna

  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

   Ogolne_rozporzadzenie_o_ochronie_danych.pdf

  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 4

  • Kamila Rudzińska

   e-mail: iod.ursus@edukompetencje.pl