• Karta zgłoszeniowa do świetlicy na rok szkolny 2022/2023

   • Poniżej znajdziecie Państwo kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023.

    Prosimy o dostarczenie wydrukowanej karty  i uzupełnionej przez obojga rodziców do świetlicy szkolnej. 

    WNIOSEK_ZAPISU_DZIECKA_DO_SWIETLICY_2.pdf

     

  • Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów z klas I-III. Opiekę nad uczniami sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycieli.

  • Celem świetlicy jest:

   • organizowanie racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci w godzinach działania świetlicy

   • pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu, rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci (intelektualnych, technicznych, sportowych)

   • organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców

   • kształtowanie naukowego światopoglądu, właściwej postawy moralnej, pozytywnych cech (koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność, empatia itp.)

   • wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy

   • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim środowisku, w różnych sytuacjach

   • budzenie i rozwijanie u dzieci poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie zasad higieny osobistej

   • poprzez ciekawą formę zajęć świetlicowych, stosowanie metod poszukujących, problemowych (praktycznego działania) pobudzanie procesów rozwojowych tzn. rozwijanie u uczniów samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy i inwencji twórczej).

   • przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie tzw. kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie świadomie tworzonych przez wychowawców sytuacji, które sprzyjają współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie, kierowaniu się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania

   • planowe oddziaływanie na postawy moralno-społeczne dzieci, pomoc w szkole w przezwyciężaniu aktualnych trudności w tej dziedzinie i negatywnych wpływów środowiska, podejmowanie problemów wychowania "do pracy", budzenie refleksji moralnych i szerszych zainteresowań społecznych w nawiązaniu do życiowych doświadczeń

   • pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu i zdobywanie na tej drodze poczucia przydatności i uznania.

   • Proponujemy naszym wychowankom ciekawe zajęcia literackie, zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i zamiłowań, wykonywanie okolicznościowych prac i dekoracji różnymi technikami plastycznymi. W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć :


   • ·                      ruchowe z elementami zabaw integracyjnych i tańca

    ·                     plastyczno - techniczne

    ·                     czytelnicze z elementami dramy i bajkoterapii

    ·                     umuzykalniające i relaksacyjne

    ·                     multimedialne

    ·                     warsztatowe - w kręgu uczuć i emocji