eTwinning

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Szkoła Podstawowa nr 4 jest w programie eTwinning od lutego 2012 roku. Do tej pory SP 4 brała udział w ponad 30 projektach.5 z nich były to projekty krajowe, reszta to były projekty międzynarodowe z językiem komunikacyjnym angielskim.

Zapraszamy do obejrzenia projektów wykonanych w ramach eTwinning. Z projektami można zapoznać się tutaj

„Interaktywnie zintegrowani”

Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój młodzieży, Poddziałanie 10.1.1.Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Czas realizacji : od 1 sierpnia 2019 r. – do 31 lipca 2021r.

Projekt „Interaktywnie zintegrowani” ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez realizację różnych form edukacyjnych rozwijających i wyrównujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, zajęcia o charakterze terapeutycznym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprzez doposażenie szkół w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy terapeutycznej i IT a także doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach podnoszących umiejętności z zakresu ICT, języków obcych, matematyki, treningach umiejętności społecznych. Dodatkowo zostaną doposażone szkolne gabinety specjalistyczne, pracownie przedmiotowe i komputerowe. Bardzo ważną częścią projektu są zajęcia typu terapeutycznego uzupełniające ofertę szkół o zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne. Do zajęć zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do diagnostyki oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami i deficytami. W projekcie wezmą udział również nauczyciele, którzy uzupełnią swoją wiedzę oraz umiejętności podczas odpowiednio dobranego programu szkoleń i kursów, w tym z zakresu TIK oraz specjalistycznego wsparcia dzieci z zaburzeniami. Dzięki szkoleniom nauczyciele profesjonalnie wesprą swoich uczniów w podnoszeniu przez nich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4:
- Przeprowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych;
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
- Zajęcia rewalidacyjne indywidualne z elementami integracji sensorycznej;
- Zajęcia logopedyczne z elementami terapii Tomatisa;
- Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe;
- Treningi interpersonalne;
- Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla klas 2,3,4 i 6
- Koło matematyczne dla uczniów uzdolnionych dla klas 2, 3 i 6
- Zajęcia rozwijające umiejętności językowe - język angielski; dla klas 2,3,4,5,6,
- Język polski dla obcokrajowców.

Sięgnij po więcej

W ramach projektu z Europejskich Funduszy Społecznych realizujemy w naszej szkole projekt Sięgnij Po Więcej. Stworzony został Punkt Informacji i Kariery. Każdy uczeń klas 7 i 8 zainteresowany świadomym kształcenie własnej kariery edukacyjno-zawodowej, może umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym i edukacyjnym. Podczas takich rozmów uczeń może lepiej poznać swoje mocne strony, umiejętności, kompetencje i wybrać optymalną ścieżkę kształcenia. Młodzież może dowiedzieć się, gdzie znajdzie ważne dla niego informacje.
Z doradcą zawodowym i edukacyjnym mogą spotykać się również rodzice uczniów z klas 7 i 8. Podczas tych rozmów dowiadują się, jak mogą wesprzeć swoje dziecko przed ważnym wyborem. Doradca służy również pełną bazą informacyjną o zawodach, szkołach ponadpodstwowych.