Innowacja pedagogiczna dla dzieci przedszkolnych "Mały matematyk"

”Matematyka jest królową nauk” Stanowi podstawę rozwoju cywilizacji. Rozumienie jej jest wielką umiejętnością, zaś stosowanie wielkim osiągnięciem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie życia.

W wieku przedszkolnym dziecko rozwija się najintensywniej. Chłonie wiedzę, nabywa umiejętności i rozwija zainteresowania czy zdolności. Tym czynnościom towarzyszą procesy myślenia, takie jak: analiza, synteza, porównywanie, uogólnianie czy wnioskowanie. W wyniku tych procesów powstają w umyśle człowieka produkty, które określane są jako „pojęcia”. Zatem myślenie to sposób na poznanie rzeczywistego świata. To czynność umysłowa, gdzie spostrzeżenia dawniej odbierane oraz ich wyobrażenia ulegają przetworzeniu i umożliwiają dostrzeganie stosunków między przedmiotami i zjawiskami. Matematyka potrzebna jest każdemu: konstruktorowi, rzeźbiarzowi, inżynierowi i sprzedawczyni w sklepie. Spotykamy się z nią częściej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Matematyka jest przedmiotem trudnym do uczenia się i trudnym do nauczenia. Dlatego też na wszystkich szczeblach edukacji nauczanie matematyki powinno się dawać okazję do wykładu i wyjaśnień ze strony nauczyciela, powtarzania i ćwiczenia umiejętności podstawowych i rutynowych algorytmów oraz rozwiązywania problemów, włączając w to stosowanie matematyki w życiu codziennym.

Innowacja pedagogiczna dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej "Bawimy się matematyką"

Program ten napisany został z myślą o dzieciach w młodszym wieku szkolnym, przejawiających zainteresowania badawcze i twórcze oraz mających szeroko rozumiane „zainteresowania matematyczne”. W tym wieku trudno jeszcze stwierdzić czym dziecko się interesuje, jakie przejawia zdolności, co je pasjonuje. Matematyka jest tą dziedziną nauki, która jest blisko dziecka i ma wpływ na życie codzienne każdego człowieka Tematyka zajęć uzależniona jest od potrzeb dzieci. Wykorzystane są książki o tematyce matematycznej: Zagadki matematyczne, Lilavati oraz czasopisma i prasa dostępna dla dzieci, gry i zabawy logiczne, gry komputerowe, przedmioty codziennego użytku, liczmany i szablony liczb, wiersze i bajki.

Zajęcia te obejmują tematykę, której treści stanowią integralną część życia codziennego dziecka, a zdobywane umiejętności będzie mógł wykorzystać w swoim otoczeniu. Stanowią rozwinięcie i pogłębienie zagadnień omawianych w klasie 0 na zajęciach innowacji matematycznej „Mały matematyk”.

Innowacja pedagogiczna "Z matematyką za Pan Brat"

Celem zajęć prowadzonych w ramach innowacji jest uzupełnienie, utrwalenie i poszerzenie wiadomości zdobytych podczas lekcji matematyki u uczniów klas 4 - 6. Program zakłada położenia nacisku na wykorzystanie wiedzy matematycznej w praktyce.
Dzięki innowacji uczniowie powinni zauważyć potrzebę nauki matematyki i dojść do przekonania, że matematyka nie jest trudna i nudna, lecz może być ciekawą przygodą. Innowacja zakłada koncentrowanie się na odniesieniach do znanej uczniom rzeczywistości, a stosowane pojęcia i metody są powiązane z obiektami występującymi w znanym środowisku. Tematyka lekcji wplata się w realizację podstawy programowej stanowiąc jej uzupełnienie. Innowacja realizowana jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Innowacja pedagogiczna "Algorytm"

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji matematycznych u uczniów klas 7 - 8. Innowacja ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz lepszemu przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty. Poprzez rozwiązywanie większej liczby zadań uczniowie uczą się dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii, ale i ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem.
Dzięki tej innowacji uczniowie powinni zauważyć potrzebę nauki matematyki i dojść do przekonania, że matematyka nie jest trudna i nudna, lecz może być ciekawą przygodą. Innowacja zakłada koncentrowanie się na odniesieniach do znanej uczniom rzeczywistości, a stosowane pojęcia i metody są powiązane z obiektami występującymi w znanym środowisku. Tematyka lekcji wplata się w realizację podstawy programowej stanowiąc jej uzupełnienie. Innowacja realizowana jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Innowacja pedagogiczna "Don't be afraid to speak English - Nie bój się mówić po angielsku"

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Warszawie realizowana jest innowacja pedagogiczna z języka angielskiego pod tytułem „Don’t be afraid to speak English”. Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego realizowana jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Podstawowym celem tych zajęć jest doskonalenie umiejętności komunikacji oraz maksymalizacja obecności języka angielskiego na lekcji.

Program oparty jest na Podstawie programowej. Podczas zajęć uczniowie utrwalają i porządkują wiadomości z  lekcji angielskiego, jest też okazja wykorzystać tę wiedzę w sposób bardziej aktywny w autoprezentacji, dyskusji, pogadankach. Uczniowie pogłębiają wiedzę dotyczącą krajów anglojęzycznych i porównują je z krajem ojczystym.

Innowacja pedagogiczna "Sztuka swobodnej komunikacji w języku angielskim"

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów klas szóstych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i uwzględniają potrzeby i zainteresowania uczniów. Poruszana tematyka obejmuje zagadnienia bliskie nastolatkom, sytuacje życia codziennego, a także dotyczące aktualnych wydarzeń z kraju i ze świata.
Treści zawarte w programie pokrywają się w dużej mierze z zagadnieniami omawianymi w trakcie lekcji języka angielskiego w klasach 4-8, co umożliwia utrwalenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy.
Cele programu:
- systematyczne utrwalanie i pogłębianie zdobywanych na lekcjach informacji i umiejętności,
- ćwiczenie umiejętności praktycznego wykorzystania znajomości struktur leksykalnych i gramatycznych języka angielskiego,
- przygotowanie uczniów do Egzaminu ósmoklasisty oraz konkursów przedmiotowych,
- podniesienie wszystkich kompetencji językowych, czyli pisania, czytania, słuchania i mówienia, ze szczególnym naciskiem na dwie ostatnie umiejętności,
- systematyczne zwiększanie zasobu słownictwa oraz poszerzanie znajomości struktur gramatycznych,
- kształtowanie wśród nastolatków większej świadomości językowej,
- poszerzanie wiedzy na temat historii, kultury i tradycji krajów anglojęzycznych,
- motywowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy,
- rozwijanie ciekawości poznawczej oraz aktywności intelektualnej uczniów,
- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe oraz niwelowanie nieśmiałości językowej,
- dążenie do umiejętności swobodnego wypowiadania się, podejmowania dyskusji, polemiki, opisu etc., w sposób jak najbardziej zbliżony do języka ojczystego

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego "Dobry start z niemieckim"

Innowacja pedagogiczna - Dobry start z niemieckim ma na celu uzyskanie lepszych efektów pracy dydaktycznej, rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych narodowości, przygotowanie do twórczego myślenia

Innowacja z biologii "Człowiek rozebrany, czyli fascynujący świat ciała i fizjologii człowieka"

Edukacja potrzebuje więcej biologii. Biologia jest inwestycją w człowieka, w jego fundamentalne umiejętności. Korzystając z użytecznych biologicznych kompetencji możemy zadbać o siebie i swoich najbliższych oraz udzielić pierwszej pomocy potrzebującym. Poznawanie biologii człowieka może okazać się najcenniejszą przygodą intelektualną. Anatomia, jak i fizjologia, to pasjonująca wiedza, bez której nie można sobie wyobrazić edukacji zdrowotnej. Nie da się wytłumaczyć potrzeby właściwego żywienia, znaczenia ruchu dla zdrowia i rozwoju, racjonalnie wytłumaczyć szkodliwości nałogów, czy problemów okresu dojrzewania.
Dzięki tej wiedzy możemy żyć dłużej, dłużej zachować zdrowie i pokonywać choroby. Stajemy się bardziej świadomi i odpowiedzialni, potrafimy wyciągnąć właściwe wnioski dla siebie i swojej przyszłości. Zyskujemy umiejętność prawidłowego odczytywania objawów i właściwej reakcji na sygnały płynące z organizmu. Pamiętamy o profilaktyce. Biologia służy człowiekowi.
Innowacja ma na celu aktywizację uczniów w poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące je pytania poprzez opisanie problemu i różnorodne metody dochodzenie do jego rozwiązania. Rozwijanie umiejętności posługiwania się metodą badawczą, przyrządami diagnostycznymi i pomiarowymi oraz zmianę stylu uczenia się z biernego na poszukujący.

Innowacja pedagogiczna "Człowiek w świecie życia, czyli autobiografia człowieka"

Biologia składa się z wielu różnorodnych dziedzin, które obejmują wszystkie przejawy życia na Ziemi, na wszystkich poziomach organizacji od molekularnego do globalnego. Sieć życia - to sieć różnorodnych powiązań między przyrodą ożywioną i nieożywioną, do opisu, których potrzebne będą kompetencje z różnych przedmiotów.
Procesy zachodzące w świecie wzajemnie się warunkują, mają na siebie silne oddziaływanie. Celem innowacji jest wprowadzenie nauczania interdyscyplinarnego do codziennej praktyki szkolnej, które w sposób holistyczny odnosić się będzie do poruszanych zagadnień: z genetyki, ewolucjonizmu i ekologii. Uczniowie łącząc wiedzę z różnych dyscyplin, w sposób całościowy, będą wyjaśniać zjawiska obserwowane na co dzień. Będą podejmowali różnorodne działania: praktyczne i teoretyczne, stacjonarne i terenowe, analityczne i syntetyczne. W pracy z uczniami chodzi nie tylko o myślenie, ale również o działanie w sposób całościowy na rzecz najbliższego środowiska.

Innowacja z informatyki "Zostań programistą"

Innowacja "Zostań programistą" skierowana jest do uczniów klas siódmych i ósmych. Głównym jej celem jest zapoznanie uczniów z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi algorytmów, rodzajów programowania i języków programowania, jak również realizacja podstawowych zadań z zakresu programowania w języku C++ oraz w języku Python.

Realizacja programu innowacji opiera się na wprowadzeniu na lekcjach informatyki podstawowych zagadnień z zakresu algorytmów i programowania. Umożliwi ona także rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, a uczniom da możliwość rozszerzenia swoich kompetencji w zakresie których leży:
• stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania
• rozwijanie umiejętności myślenia algorytmicznego
• rozwój kreatywnego rozwiązywania problemów
• kształcenie umiejętności realizacji własnych pomysłów i projektów
• kształcenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem
• kształcenie umiejętności samodzielnego rozwijania wiedzy i umiejętności
• wyrabianie nawyku właściwego korzystania z Internetu
• rozwój zainteresowań technologią komputerową i informatyką
• popularyzacja wiedzy informatycznej i z zakresu technologii informacyjnej oraz właściwym jej wykorzystaniem w praktyce
• kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem z zakresu informatyki i technologii informacyjnej
• wyrabianie nawyku systematyczności, wytrwałości oraz umiejętności organizacji własnej pracy
• kreowanie potrzeby eksperymentowania i stawiania pytań
• kształtowanie umiejętności pracy projektowej
• kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce

Innowacja pedagogiczna "Z gitarą w tle"

Zajęcia muzyczne prowadzone w ramach innowacji „Z gitarą w tle – zespół wokalno-instrumentalny” mają na celu dostarczanie radości ze wspólnego muzykowania. Proponowane zajęcia są nie tylko elementem organizacji czasu wolnego ale przede wszystkim wartościową formą obcowania ze sztuką w sposób aktywny i twórczy.

Dlatego ich celem jest przede wszystkim rozwijanie zdolności muzycznych uczniów i rozbudzenie ich wrażliwości muzycznej. Udział młodzieży w takich zajęciach spełnia również ogromną rolę wychowawczą. Wspólne muzykowanie kształtuje umiejętności współdziałania w grupie i dążenia do wspólnego celu, ćwiczy obowiązkowość, systematyczność i odpowiedzialność.

Innowacja pedagogiczna "Artystyczna Przystań - integracja muzyki i plastyki"

Innowacja "Artystyczna przystań-integracja muzyki i plastyki" jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, chęcią rozwoju ich artystycznych zainteresowań. Adresatami zajęć są uczniowie klas 4-8. Twórczość jest niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji, początkiem poszukiwania własnego stylu Własna działalność artystyczna jest pomostem do rozumienia sztuki, do wychowania świadomych odbiorców kultury. Zabawa ze sztuką rozwija wyobraźnię i pokazuje bogactwo dziedzin artystycznych.

Proponowany program zajęć artystycznych ma na celu stworzyć przede wszystkim szersze pole do pełnego i świadomego odbioru muzyki w połączeniu ze sztuką plastyczną, rozwijać i ukierunkowywać inicjatywy twórcze dzieci zainteresowanej kulturą muzyczną i plastyczną. Dlatego też ideą programu jest korelacja pewnych zagadnień z zakresu muzyki z sztuk plastycznych.