Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Serdeczna Karteczka Szkoła Podstawowa nr4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie

Sprawozdanie z projektu znajduje się tutaj

Warsztaty "Chcemy ratować"

Plakat warsztatów znajduje się tutaj

Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 4 dla klas I - III

Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować prowadzony jest w Szkole Podstawowej nr 4 nieprzerwanie od 2010 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych.

Zajęcia obejmują procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwację czynności ratowniczych w czasie zasłabnięć, zranienia. Uczniowie zostają zapoznani ze sprzętem ratującym życie i utrwalają znajomość numerów alarmowych. Na zajęciach dzieci ćwiczą resuscytację krążeniowo- oddechową.

Strona z wydarzeniami klasowymi dotyczącego projektu znajduje się tutaj

Wolontariat

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji, otwartości i wrażliwości wobec drugiego człowieka. Podejmowana przez uczniów pomoc wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno - wychowawczy. Dzięki pracy szkolnego wolontariatu mogliśmy pomóc wielu osobom i organizacjom.

Zapraszamy do zapoznania się z akcjami podejmowanymi w bieżącym roku szkolnym. Z akcjami można zapoznać się tutaj

VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA

Projekt jest skierowany do placówek oświatowych na terenie m. st. Warszawy. Podejmując się jego realizacji mamy na celu:
- upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o Warszawie - jej przeszłości i teraźniejszości
- promocję aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy
- podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta
- integrację społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy
- udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie
- współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

W ramach tego projektu organizowane są lekcje tematyczne związane z Warszawą na różnych przedmiotach, gazetki ścienne, wycieczki po Warszawie oraz lekcje muzealne, przedstawiciele szkolni są obecni na różnorodnych uroczystościach, organizujemy lub bierzemy udział w licznych konkursach o Warszawie, zapraszamy do szkoły różnych gości, aby nam o niej opowiedzieli ze swojej perspektywy, współpracujemy z TPW i muzeami warszawskimi, wykonujemy na lekcjach albumy-lapbooki o Warszawie

Projekt "Chcemy ratować"

Z przyjemnością informujemy, że projekt Chcemy ratować został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu i zostanie zrealizowany przez Miasto w 2021 roku w SP nr 4. Projekt Chcemy ratować, obejmował będzie następujące etapy:
1.Zakup sprzętu:
a. Fantomy szkoleniowe do nauki resuscytacji dziecka (1 sztuka) i osoby dorosłej (2 sztuki). Fantomy szkoleniowe wyposażone we wskaźniki do kontrolowania poprawności wykonywanych ćwiczeń.
b. Defibrylator szkoleniowy
2. Otwarte warsztaty szkoleniowe dla mieszkańców Ursusa; 1 - 2 godz. (w zależności od potrzeb), odbiorcy mogą być podzieleni na grupy wiekowe: młodzież szkolna, rodzice, seniorzy.
W wyniku realizacji tego projektu uzyskamy poszerzenie wiedzy na temat ratowania życia tj.:
- zasady udzielania pierwszej pomocy,
- zasady stosowania AED.
Z zakupionego sprzętu korzystać będą również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, którym wiedzę teoretyczną i praktyczną przekażą nauczyciele.
Uzasadnienie realizacji projektu: Realizując projekt Chcemy ratować zwrócimy szczególną uwagę na przeszkolenie młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Przeszkoleni uczniowie podzielą się zdobyta wiedzą i umiejętnościami z mieszkańcami dzielnicy Ursus.

„Ludzie roku 1920 - odkrywamy naszą historię” KONKURS ZAKOŃCZONY - GRATULUJEMY

Miło nam poinformować, że wyłoniono zwycięzców szkolnego konkursu plastycznego „Ludzie roku 1920 - odkrywamy naszą historię”, odbywającego się w ramach XV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych projektu Pamięć 1920. Konkurs polegał na stworzeniu projektu 100 złotowego banknotu przedstawiającego postać roku 1920.
Nagrody w postaci Bonów do sklepów Empik otrzymują: Aleks, Daria, Łucja, Monika, Nikola, Tymoteusz.

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

W ramach XV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych w naszej szkole odbywały się warsztaty.

Pamięć 1920

Istotą projektu jest zapoznanie z historią wydarzeń i ludzi roku 1920 a także uświadomienie, jak istotną rolę odegrała Bitwa Warszawska w dziejach państwa polskiego i w dziejach Europy. Ważną częścią będzie też poznanie sylwetek ludzi, którzy odegrali znacząca rolę dla kształtowania historii państwa polskiego.
W projekcie uwzględniono:
- przedstawienie postaci szczególnie ważnej ze względu na patronat ulicy, przy której mieści się SP 4 – Walerego Sławka;
- zdobywanie wiedzy historycznej i umiejętność jej wykorzystania podczas grania w gry planszowe tematyczne;
- rozbudzenie ciekawości badawczej oraz zbudowanie postawy świadomego mieszkańca Polski i wzmocnienie tożsamości.

Cykliczne programy straży miejskiej i straży pożarnej

Od kilku lat co roku uczniowie klas 0-3 uczestniczą w spotkaniach przygotowywanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Obejmują one spotkania ze strażakami z 16 Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i strażnikami miejskimi. Poza tym strażnicy odwiedzają nas w szkole i prowadzą pogadanki dotyczące bezpiecznego zachowania.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Serdeczna Karteczka”

Klasy 0a,0b.0c,0d,0e ,1a i 1d, oraz dzieci ze świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Serdeczna Karteczka. Głównym celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.

Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 4 w Elblągu, a nad prawidłowym jego przebiegiem czuwają koordynatorzy: Maria Mirecka, Patrycja Szewczyk, Barbara Kapela, Monika Sowińska.

Projekt trwa od października 2020 do maja 2021. Nauczyciel w ramach projektu przeprowadza zajęcia, które mają przybliżyć daną osobę poszczególnego miesiąca. Podsumowaniem zajęć jest własnoręczne wykonanie przez ucznia kartki dla tej osoby.

W październiku wykonujemy kartki dla Pracowników Ochrony Zdrowia.
W listopadzie dla kucharzy, restauratorów.
W grudniu dla Seniorów.
W styczniu dla Wolontariuszy.
W lutym dla Ukochanej Osoby.
W marcu dla Aktora.
W kwietniu dla Pracowników Ochrony Środowiska.
W maju dla osób związanych z promowaniem czytelnictwa.
Koordynator projektu dostarcza serdeczne karteczki do „bohatera miesiąca”.
Za aktywny udział w projekcie każdy nauczyciel, dziecko, placówka otrzymuje bezpłatny certyfikat.
Plakat programu można pobrać tutaj

WYCHOWANIE TO PODSTAWA

Program wsparcia wychowawców klas IV-VIII Wychowanie to podstawa jest stworzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem programu jest Menneskerettighetsakademiet (Humans Right Academy) z siedzibą w Oslo. Celem projektu Wychowanie to podstawa jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- JAK REALIOWAĆ SWÓJ POMYSŁ

Projekt Fundacji Uniwersytetu Dzieci wraz z Narodowym Bankiem Polskim jest realizowany w ramach programu edukacji ekonomicznej. W naszej szkole jest realizowany w klasie IV D w ramach godziny wychowawczej. W trakcie cyklu lekcji dzieci wspólnie zaplanują i zrealizują wydarzenie projektowe, a także poznają różne aspekty i etapy procesu dążenia do celu. Uczniowie wzmocnią swoją kreatywność i rozwiną samoświadomość. Będą również ćwiczyć elastyczność, współpracę i empatię. Rozwijamy przedsiębiorczą postawę uczniów!

PROJEKT Z ZUS

Projekt z ZUS uczy młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (solidaryzm społeczny), ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość. Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne. Jest on realizowany podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasach ósmych. Jest projekt edukacyjny, dzięki któremu uczeń nabywa kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie. Metoda projektu rozwija u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność.

WARS I SAWA

W 2014r. nasza szkoła otrzymała Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych jest zgodny z misją Szkoły Podstawowej nr 4, ponieważ przyjęte założenia znajdują odzwierciedlenie w dokumentach wpływających na dydaktykę i wychowanie. Realizacja programu umożliwia identyfikację różnorodnych uzdolnień uczniów, pozwala na efektywne rozwijanie talentów, pasji i zainteresowań dzieci, co z kolei wpływa na podniesienie efektywności kształcenia, a także czyni proces dydaktyczny twórczym, inspirującym doświadczeniem. Wdrożenie programu wspierania uzdolnionych pozwala na doskonalenie szkolnych procedur związanych ze wspomaganiem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zachęca nauczycieli do rozwijania kompetencji zawodowych oraz poszukiwania nowych rozwiązań w dążeniu do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych. Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych w Szkole Podstawowej nr 4 umożliwia realizującym go pedagogom stosowanie różnorodnych metod i form nauczania. Obejmuje dwa etapy edukacyjne.

Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i sportowym.

Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

Głównym celem Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Zadania szkoły:
1. Zwiększenie liczby uczniów zdiagnozowanych pod względem uzdolnień poprzez identyfikację wstępną wszystkich uczniów pod kątem uzdolnień.
2. Rozszerzenie adekwatnej do rodzaju uzdolnień oferty edukacyjnej poprzez stworzenie uczniom uzdolnionym warunków do realizowania nauki w ramach ITN lub IPN, stworzenie adekwatnej do rodzaju uzdolnień uczniów oferty zajęć pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych, wzbogacenie oferty dzielnicy poprzez organizację konkursów dla uczniów szkół Ursusa, nawiązanie stałego kontaktu z instytucjami lub stowarzyszeniami wspierającymi uzdolnionych.
3. Zwiększenie kompetencji i zaangażowania nauczycieli oraz rodziców w obszarze pracy z uczniem uzdolnionym poprzez szkolenia Rady Pedagogicznej, doskonalenie pracy pedagogicznej dzięki współpracy z innymi nauczycielami, dostosowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego do wymogów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych, stworzenie systemu przekazywania informacji rodzicom, angażowanie rodziców w działalność na rzecz rozwoju uczniów uzdolnionych.
4. Zwiększenie możliwości rozwoju uczniów uzdolnionych poprzez: przydzielenie uczniowi opiekuna naukowego (tutora) spośród nauczycieli szkoły, zaplanowanie pracy z uczniem uzdolnionym, prowadzenie działań wspierających na lekcji, planowe kierowanie uczniów na zajęcia pozalekcyjne zorganizowane przez szkołę i inne instytucje, proponowanie uczniom udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach itp, promowanie osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym.
5. Zwiększenie wsparcia psychologicznego i socjalnego ucznia uzdolnionego poprzez otoczenie uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną, współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (PPP), informowanie uczniów i rodziców o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej, typowanie uczniów do stypendiów naukowych i socjalnych.

Program realizują pracownicy szkoły: dyrektor, wicedyrektorzy, Zespół Wspierania Uzdolnień (ZWU), lider i zastępca lidera ZWU, opiekun ucznia uzdolnionego, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny, pedagog-terapeuta, bibliotekarz.

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego jest realizowany od stycznia 2016 roku. Powstał on w oparciu o Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.
Adresatem programu są uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, oraz ich rodzice którzy uczestniczą w nim na zasadzie dobrowolności. Zadaniem programu jest:
• zwiększenie roli kultury w procesie edukacji,
• przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym,
• podnoszenie kompetencji kulturalnych uczniów i rozszerzanie ich uczestnictwa w kulturze,
• tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów,
• kształcenie wartości moralnych i obywatelskich,
• wzmacnianie tożsamości warszawskiej – większa orientacja w możliwościach warszawskiej kultury, duma z miasta.


Program Edukacyjno-Terapeutyczny "Ortograffiti"

Program Edukacyjno-Terapeutyczny "Ortograffiti" to kompleksowy system pomocy uczniom przejawiającym trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Metoda Ortograffiti zakłada indywidualizację pracy z uczniem i jest:
- zgodna z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w pełni dostosowana do polskiego systemu edukacyjnego, odpowiada jego wymaganiom formalno-prawnym oraz praktycznym,
- zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
- konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji,
- rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Czytam z klasą lekturki spod chmurki

W roku szkolnym 2019/2020 klasy pierwsze i w 2020/2021 klasy drugie wzięły udział w Projekcie Czytam z klasą lekturki spod chmurki. Projekt ma zasięg międzynarodowy i skierowany jest do uczniów klas I-III. Założenia Projektu:
- Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączą się w aktywną działalność edukacyjną.
- Poruszane są ważne wątki natury ekologicznej, co przyczynia do wzmocnienia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwija poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
- W roku szkolnym 2020/2021 postacią przewodnią po projekcie jest mała chmurka Tosia, która ukazuje dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęca uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystko jest spójne z czytaną lekturą.
- W projekcie pojawiają się trzy moduły, z których każdy jest bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna).
- Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
- Udział w projekcie jest wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.

BohaterON

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON - włącz historię!. W październiku w klasy 1-3 już po raz trzeci brały udział w tym projekcie. Przystąpiło do niego 7 klas. Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. W ramach projektu w klasach czytaliśmy książki dotyczące II wojny i Powstania Warszawskiego, mówiliśmy o udziale najmłodszych w walce z okupantem, wypełnialiśmy karty pracy, malowaliśmy prace plastyczne uczyliśmy się piosenek. Uczniowie klasy 3d wykonali lapbooki o Powstaniu. W tym roku każda klasa biorąca udział w projekcie wykonała album dla Powstańca.Znalazły sie w nich listy i życzenia do Powstańców oraz rózne prace uczniów.

Ogólnopolski Projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję”

Pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję” jest Magdalena Krajewska - nauczycielka języka polskiego w Tucznie, która wraz z innymi polonistami (Marcinem Michalikiem z Podkarpacia, Agatą Karolczyk-Kozyrą z Lubuskiego, Irminą Żarską z Redy i Anną Konarzewską z Gdańska) założyła grupę na Facebooku pod nazwą – Zaproś mnie na swoją lekcję. Na grupie tej, zrzeszającej obecnie niemal 7 tysięcy nauczycieli można umówić się na lekcję z udziałem gościa. Celem jest uatrakcyjnienie zajęć online. Podczas takiej lekcji nauczyciele zwykle prezentują uroki swojej małej ojczyzny, dzięki czemu można uczestniczyć w wirtualnej wycieczce w najdalsze zakątki kraju. Wiosną takim gościem na godzinie wychowawczej w ówczesnej klasie 7d była pani Iwona Sztabińska z Białegostoku, która oczarowała uczniów swoją opowieścią o urokliwym Podlasiu. Tej jesieni również odbyły się lekcje z udziałem gości.

W październiku 2020 r. klasa 8d miała lekcję z dr Katarzyną Hryciuk – technologiem żywności i żywienia człowieka. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się m.in., jakie produkty warto jeść, aby nasz mózg odpowiednio pracował, dlaczego tak ważne jest odpowiednie ich łączenie, czy żucie gumy szkodzi i wiele innych ciekawostek o odżywianiu.

W listopadzie uczniowie klas 8d i 8e gościli panią Justynę Kowalską – polonistkę z Giżycka, która opowiedziała o Mazurach (gwara, strój ludowy, potrawy regionalne, zabytki).

Również w listopadzie uczniowie klasy 5a uczestniczyli w lekcji z udziałem pani Magdaleny Krajewskiej, która ćwiczyła z nimi redagowanie opowiadania twórczego z elementami opisu miejsca, postaci, dialogu, z puentą. Efektem pracy były niezwykle ciekawe i zabawne opowiadania o włamywaczu.

W grudniu uczniowie klas 8d i 8e gościli panią Katarzynę Maryjosz, która przedstawiła niezwykle bogate informacje o grafice komputerowej (Gimp, Inkscape, Corel, Adobe). Ponadto uczniowie dowiedzieli się o marketingu internetowym i tworzeniu marki (logo, grafiki na FB, Instagram, Twitter, YT, tworzenie filmów i transmisja online).

Wszystkie lekcje spotkały się z ciepłym przyjęciem – uczniowie zadawali prowadzącym pytania, brali udział w zaproponowanych grach, wykazali się dużym zainteresowaniem i aktywnością.

w styczniu 2021 r. zaplanowana jest lekcja w klasie 7b podczas której gościem będzie pani Aleksandra Kimpel, zaproszona przez panią Katarzynę Kasprzak. Temat lekcji - Nauka uważności.

Magiczna Moc Bajek

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” przeznaczony jest dla wszystkich placówek przedszkolnych, szkolnych (nauczanie zintegrowane) i wychowawczych, edukacyjnych oraz osób prywatnych pracujących z dziećmi (domowe przedszkole). Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Serdeczna Karteczka

Ogólnopolski projekt edukacyjny plastyczno- techniczny „SERDECZNA KARTECZKA” skierowany jest do uczniów przedszkoli i klas I- III szkoły podstawowej. Głównym celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.

LEPSZA SZKOŁA

Od roku szkolnego 2015/16 nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła”, organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Projekt jest ogólnopolskim przedsięwzięciem badającym kompetencje uczniów na poziomie klas 4-8 z różnych przedmiotów. Nasza szkoła realizuje ten projekt w zakresie badania kompetencji matematycznych.

W ramach projektu „Lepsza szkoła” uczniowie w całym kraju piszą trzy sprawdziany – sesje z plusem.

Po każdym teście mamy możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów, zespołu klasowego z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Każdy uczeń otrzymuje indywidualny raport z poszczególnych sesji, informujący go na jakim poziomie opanował wymagane wiadomości i umiejętności.

Certyfikaty potwierdzające udział w projekcie znajdują się tutaj

EMOCJE I UCZUCIA

Projekt edukacyjny

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci w zakresie problemów wieku przedszkolnego i młodszego wieku szkolnego, z jakimi spotykają się w środowisku szkolnym, rodzinnym i społecznym. Projekt zawiera zestaw siedmiu autorskich scenariuszy zajęć terapeutycznych do wykorzystania nauczyciela, który współuczestniczy w zajęciach.

WARTOŚCIOWE DZIECIAKI

Projekt edukacyjny dla oddziału przedszkolnego

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych przez wzbogacenie treści programowych związanych z kształtowaniem umiejętności społecznych, budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Ponadto projekt zawiera praktyczne wskazówki ułatwiające kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w trudnych, nowych sytuacjach, w tym do łagodnego znoszenia stresów i porażek.