Zasady rekrutacji

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Warszawie
-

Godziny pracy terapeutów pedagogicznych

Magdalena Górczyńska

 • Poniedziałek: 8:00 - 12:50
 • Wtorek: 8:00 - 11:00
 • Środa: 8:00 - 11:00 oraz 11:40 - 14:40
 • Czwartek: 8:00 - 19:00 oraz 9:50 - 13:50
 • Piątek: 8:00 - 12:00

Barbara Sobota

 • Poniedziałek 8:55 - 15:55
 • Wtorek 8:45 - 10:45
 • Środa 8:00 - 13:00
 • Czwartek 8:45 - 9:45
 • Piątek 8:00 - 15:00


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (tzw. reedukacja) są przeznaczone dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia te prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczniów tych zajęć wynosi od 2 do 4 w grupie.

W szczególnych przypadkach można zakwalifikować ucznia do zajęć indywidualnych.

W szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje psycholog
i pedagog szkolny.

  Kwalifikacja dzieci do uczestnictwa w zajęciach odbywa się wg ustalonych procedur:

 • wniosek wychowawcy klasy
 • wstępna diagnoza psychologa szkolnego
 • skierowanie na badanie do poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • PPP wydaje opinię o potrzebie zajęć terapeutycznych
 • na podstawie opinii, pedagog terapeuta włącza dziecko do grupy zajęciowej.

W szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje psycholog, pedagog szkolny i terapeuta, we współpracy z nauczycielami, rodzicami i poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji, metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenie: gabinet terapii pedagogicznej.

Nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi zakwalifikowanymi do zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, są obowiązani do wnikliwego przestudiowania opinii psychologicznych i zaleceń postdiagnostycznych.

Na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych zamiast oceny stosuje się wzmocnienia pozytywne - pochwały, uśmiechy, zadowolenie, zachęta do dalszej prac. To wszystko wzmacnia motywację emocjonalną, która
z czasem przekształca się w racjonalną.

W pracy terapeutycznej ważną rolę może odegrać współpraca z rodzicami. Angażowanie rodziców do współpracy osiąga się poprzez częste kontakty oraz uczestnictwo w zajęciach. Rodzice obserwują przebieg zajęć, stosowane formy i metody pracy oraz zachowanie swego dziecka na tle grupy. Terapeuta udziela instrukcji rodzicom, jak mają kontynuować te ćwiczenia w domu i zalecić odpowiednią literaturę. Ważne jest również ujednolicenie wymagań i form pomocy przy odrabianiu zadań domowych oraz stosowanych oddziaływań wychowawczych, aby nie pogłębić występujących zaburzeń rozwoju i nie dopuścić do powstawania zaburzeń wtórnych.

Kontynuowanie zajęć w domu może przyspieszyć osiąganie pozytywnych efektów pracy.

Dla rodziców


Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2018/2019