Godziny pracy terapeutów pedagogicznych

Barbara Sobota

Poniedziałek 10:45 - 14:45
Wtorek 8:00 - 15:00
Środa 11:45 - 13:45
Czwartek 8:55 - 14:55
Piątek 8:00 - 11:00

Joanna Palińska

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (tzw. reedukacja) są przeznaczone dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia te prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczniów tych zajęć wynosi od 2 do 4 w grupie. W szczególnych przypadkach można zakwalifikować ucznia do zajęć indywidualnych. W szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje psycholog i pedagog szkolny.


Kwalifikacja dzieci do uczestnictwa w zajęciach

Kwalifikacja dzieci do uczestnictwa w zajęciach odbywa się wg ustalonych procedur: - wniosek wychowawcy klasy
- wstępna diagnoza psychologa szkolnego
- skierowanie na badanie do poradni psychologiczno - pedagogicznej
- PPP wydaje opinię o potrzebie zajęć terapeutycznych
- na podstawie opinii, pedagog terapeuta włącza dziecko do grupy zajęciowej.


W szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje psycholog, pedagog szkolny i terapeuta, we współpracy z nauczycielami, rodzicami i poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji, metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenie: gabinet terapii pedagogicznej.
Nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi zakwalifikowanymi do zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, są obowiązani do wnikliwego przestudiowania opinii psychologicznych i zaleceń postdiagnostycznych.
Na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych zamiast oceny stosuje się wzmocnienia pozytywne - pochwały, uśmiechy, zadowolenie, zachęta do dalszej prac. To wszystko wzmacnia motywację emocjonalną, która z czasem przekształca się w racjonalną.
W pracy terapeutycznej ważną rolę może odegrać współpraca z rodzicami. Angażowanie rodziców do współpracy osiąga się poprzez częste kontakty oraz uczestnictwo w zajęciach. Rodzice obserwują przebieg zajęć, stosowane formy i metody pracy oraz zachowanie swego dziecka na tle grupy. Terapeuta udziela instrukcji rodzicom, jak mają kontynuować te ćwiczenia w domu i zalecić odpowiednią literaturę. Ważne jest również ujednolicenie wymagań i form pomocy przy odrabianiu zadań domowych oraz stosowanych oddziaływań wychowawczych, aby nie pogłębić występujących zaburzeń rozwoju i nie dopuścić do powstawania zaburzeń wtórnych.
Kontynuowanie zajęć w domu może przyspieszyć osiąganie pozytywnych efektów pracy.


Dla rodziców

Regulamin zajęć terapii pedagogicznej

Regulamin korzystania z gabinetu terapeuty pedagogicznego w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych

Dojrzałość dzieci

Przykładowe ćwiczenia dla dzieci sześcioletnich

Co warto wiedzieć o dysleksji?

Słownik pojęć stosowanych w opiniach psychologiczni - pedagogicznych (w oparciu o objaśnienia prof. M. Bogdanowicz)

Percepcja słuchowa

Dyktando w 10 krokach z komentarzem ortograficznym

Specyficzne zaburzenia językowe SLI