• Warszawska Syrenka

    • REGULAMIN

     47. KONKURSU RECYTATORSKIEGO
     WARSZAWSKA SYRENKA

     I ORGANIZATORZY
     1. Mazowiecki Instytut Kultury – Organizator finału Konkursu.
     2. Organizatorzy lokalni z terenu województwa mazowieckiego (szkoły, ośrodki kultury
     lub inne placówki w gminach, powiatach województwa mazowieckiego i dzielnicach
     Warszawy) – Organizatorzy przeglądów eliminacyjnych.
     II UCZESTNICY KONKURSU - SZKOŁY PODSTAWOWE
     KATEGORIE
     kategoria 1: klasy I-III
     kategoria 2: klasy IV – VI
     kategoria 3: klasy VII-VIII

     III REPERTUAR
     1. Dotyczy wszystkich eliminacji:
      Klasy I – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych
     prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.
      Klasy IV-VI i VII-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment
     prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut
      Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały
     opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich.
      Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. Należy
     zwrócić szczególną uwagę, aby wybrane przez recytatora dwa utwory były zróżnicowane
     w treści i nastroju.
      Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach.
      Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.
      Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział
     w eliminacjach w kilku placówkach może skutkować dyskwalifikacją.
      Komisje konkursowe mogą wprowadzać własne zapisy regulaminowe nie odbiegające od założeń Regulaminu przesłuchań finałowych.
     2. Dotyczy eliminacji finałowych w MIK:
     Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez uczestnika). W przypadku
     wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu (dot. klas IV-VI, VII-VIII).
     IV KRYTERIA OCENY
      Jury jest powoływane przez właściwych organizatorów na każdym etapie eliminacji Konkursu
      Członkowie jury składają oświadczenia o niezależności względem uczestników ocenianych
     przez siebie, które jest obowiązkowym załącznikiem do protokołu na każdym poziomie
     eliminacji Konkursu. Brak załącznika oświadczenia jest podstawą do unieważnienia eliminacji.
      Jury ocenia:

     - dobór repertuaru
     - interpretacja utworu
     - kultura mowy
     - ogólny wyraz artystyczny

     V NAGRODY
     Eliminacje

      O rodzaju nagród decydują organizatorzy lokalni Konkursu
     Finał
      Organizator finału Konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i dyplomy
     uczestnictwa dla wszystkich wykonawców.
     VI ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
      Konkurs prowadzony jest metodą wielostopniowych eliminacji a sposób przeprowadzenia
     przesłuchań, z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, pozostaje w gestii poszczególnych
     organizatorów.
     Eliminacje środowiskowe - odbywają się w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych
     na terenie gmin i stołecznych dzielnic.
     Eliminacje gminne - dla laureatów eliminacji środowiskowych, przeprowadzają gminne ośrodki
     kultury .
     Eliminacje powiatowe - dla laureatów eliminacji gminnych, przeprowadzają wytypowane
     placówki na terenie powiatu i w dzielnicach stołecznych.
     Finał konkursu – dla laureatów eliminacji powiatowych i stołecznych - dzielnicowych
     w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.
     W określonych wypadkach jeden z tych szczebli może zostać pominięty po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Instytutu Kultury

      

     Komisje powiatowe i stołeczne (dzielnicowe) kwalifikują do Finału:
     1 recytatora (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 100 osób;
     2 recytatorów (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników przekroczyła 100 osób.
      Do finału mogą zostać zakwalifikowani tylko recytatorzy, którzy przeszli przez wszystkie
     pozostałe etapy konkursu lub, w określonych przypadkach, przez te etapy Konkursu, które
     wcześniej zostały uzgodnione z Mazowieckim Instytutem Kultury.
      Mazowiecki Instytut Kultury zobowiązuje organizatorów lokalnych do przesłania w formie
     elektronicznej na adres a.mizinska@mik.waw.pl informacji o terminach eliminacji w regionach.
      Protokoły z eliminacji powiatowych i dzielnicowych-stołecznych powinny wpłynąć do
     Mazowieckiego Instytutu Kultury do 2 kwietnia 2024 r. na adres a.mizinska@mik.waw.pl .

      

     VII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
      Organizatorzy przeglądów eliminacyjnych udostępnią dane osobowe laureatów konkursu
     recytatorskiego Warszawska Syrenka kolejnym szczeblom konkursowym w celu
     umożliwienia wyłonienia laureata finału konkursu.
      Organizatorzy przeglądów eliminacyjnych zapewniają, że dane osobowe uczestników
     konkursu recytatorskiego przetwarzane będą zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu
     Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO)
      Organizatorzy przeglądów eliminacyjnych spełnią wobec uczestników konkursu obowiązek
     informacyjny zgodny z art. 13, 14 rozporządzenia 2016/679

      

     Finał 47. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka
     odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12

     w dniach 13 i 14 kwietnia 2024 r.

     Koncert Laureatów 46 Konkursu Recytatorski Warszawska Syrenka
     odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12

     w dniu 20 kwietnia 2024 r