• Regulamin Samorządu Uczniowskiego

    • REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

     W WARSZAWIE

      

     Podstawa prawna funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego:

     Art. 85 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761) , §6 i § 10 Statutu Szkoły, niniejszy Regulamin. 

     CELE GŁÓWNE

     1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.
     2. Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest rozwijanie samorządności szkolnej
      i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania, opartych
      na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi, który prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznania ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności.
     3. Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:

     a)     powszechność współrządzenia,

     b)     demokratyczne reprezentowanie ogółu,

     c)     autonomia,

     d)     jawność funkcjonowania.

     CELE SZCZEGÓŁOWE

     1. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
     2. Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią.
     3. Uczenie demokratycznych form współżycia.
     4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
     5. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienie odrębności przekonań, tolerancji.
     6. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
     7. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną.

     I.  ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     1. Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego
      w Warszawie.
     2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
     3. Czynne uczestniczenie w życiu Szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział
       w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
     4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.
     5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
     6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
     7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
     8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych

     II. UPRAWNIENIA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     1. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski
     i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

     a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi

     wymaganiami;

     b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

     c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji

     między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych

     zainteresowań;

     d. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi

     w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów

     i treści obraźliwych dla czytelników;

     e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

     zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
     z dyrektorem szkoły;

     f. prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu.

     2. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.

     3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu,
     o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 11 Statutu Szkoły.

     4. Samorząd uczniowski ze swojego grona wybiera radę wolontariatu.

     III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.
     2. Samorząd Uczniowski jest reprezentowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego
      i  Samorządy Klas.
     3. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzy:

     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 4, dwóch Zastępców Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, dwóch Sekretarzy Samorządu Uczniowskiego.

     1. Samorząd Klasy tworzy: Przewodniczący Samorządu Klasy, Zastępca Samorządu Klasy, Sekretarz.
     2. Rada Samorządu uczniowskiego może do realizacji swoich działań powoływać zespoły zadaniowe. Członkiem zespołu może zostać każdy uczeń.
     3. Zebrania przedstawicieli Samorządów Klas, Rady Samorządu Uczniowskiego wraz
      z opiekunami Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w tygodniu.

     IV. KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
      1. reprezentuje uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego
       w Warszawie
      2. współpracuje z opiekunami Samorządu Uczniowskiego oraz innymi nauczycielami,
      3. wspólnie z opiekunami opracowuje roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego,
      4. pomaga w przygotowaniu uroczystości szkolnych,
      5.  występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej w ramach swoich kompetencji,
      6. przyjmuje wnioski kierowane do Samorządu Uczniowskiego,
      7.  przedstawia opinie dokonywane w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego.
     1. Samorząd Klasowy:

     a)      reprezentuje klasę,

     b)      organizuje życie klasy we współpracy z wychowawcą,

     c)      wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

     d)     organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

     V. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

     1. Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie.
     2. Uczniowie danej klasy wybierają jednego lub maksymalnie dwóch kandydatów do Rady Samorządu Szkolnego spośród członków zespołu klasowego.
     3. Komisja wyborcza jest powoływana na minimum miesiąc przed planowanymi wyborami
      do Rady Samorządu Uczniowskiego.
     4. Komisja wyborcza składa się z trzech uczniów – reprezentantów różnych klas, którzy
      nie kandydują w wyborach oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego
     5. Komisja wyborcza:

     a)      czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej,

     b)      zapoznaje się z trybem przeprowadzania wyborów,

     c)      ustala listę zgłoszonych kandydatów i wywiesza ją na tablicy ogłoszeń,

     d)     wspólnie z opiekunem Samorządu Szkolnego ustala dokładny termin wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego, przygotowuje i organizuje wybory,

     e)      podlicza głosy oddane na kandydatów w trakcie głosowania, sporządza protokół z głosowania,  podaje wyniki do ogólnej wiadomości na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

     1. Prezentacja kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywa się poprzez przedstawienie krótkiej charakterystyki kandydata oraz jego programu wyborczego na tablicy ogłoszeń lub miejscu wskazanym przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Inne formy prezentacji kandydatów wymagają zgody opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
     2. Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego dokonywany jest w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim.
     3. Każdemu uczniowi przysługuje jedna karta do głosowania.

     9.    Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w kolejności    alfabetycznej. Wyborca dokonuje głosowania przez postawienie jednego krzyżyka przy nazwisku kandydata i wrzucenie karty wyborczej do urny.

     10.  Komisja ustala skład Rady Samorządu Uczniowskiego na podstawie liczby oddanych głosów: przewodniczący – osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, I zastępca przewodniczącego – osoba, która uzyskała drugą w kolejności liczbę głosów, II zastępca przewodniczącego- osoba, która uzyskała trzecią w kolejności liczbę głosów, dwóch sekretarzy – osoby, który uzyskały czwartą i piątą w kolejności liczbę głosów.

     11.  Komisja wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują wszyscy jej członkowie.

     12.  Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego powinny zakończyć się najpóźniej na tydzień przed uroczysty zakończeniem roku szkolnego.

     13.  W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku szkolnego lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia problemy w nauce, uczeń może zostać odwołany
     z zajmowanego stanowiska. W takiej sytuacji:

     a)      w przypadku członka Samorządu Klasowego dokonuje się wyboru innego kandydata,

     b)      w przypadku członka Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje się kolejną osobę z listy, która uzyskała największą liczbę głosów podczas wyborów.

     14.  Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok szkolny i rozpoczyna się od pierwszego dnia danego roku szkolnego.

      

     VI. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
     2. Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego.
     3. Pomaga w planowaniu i realizacji działań Samorządu.
     4. Pośredniczy między uczniami i nauczycielami.
     5. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
     6. Pomaga w przygotowaniu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

      

     VII. TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

      

     1. Opinie Samorządu Uczniowskiego przygotowuje i przedstawia Rada Samorządu Uczniowskiego.
     2. Wydaną opinię Samorządu Uczniowskiego potwierdza podpisem Przewodniczący Samorządu Szkolnego lub jeden z jego Zastępców.
     3. Opinie wpisuje się do protokołów zebrań Samorządu Uczniowskiego.

      

     VIII. TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

     1. Decyzje podejmuje Samorząd Uczniowski większością głosów obecnych na zebraniu. Decyzje w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.
     2. Listę uczestników zebrań Rady SU dołącza się do protokołu zebrania.

      

     IX. SPOSÓB PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     1. Dokumentacje Samorządu Uczniowskiego stanowi:

     a)            Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego,

     b)           Plan Pracy Samorządu uczniowskiego,

     c)            protokoły zebrań wraz listą obecności,

     d)           sprawozdanie roczne z pracy Samorządu Uczniowskiego.

     Warszawa, wrzesień 2018 r.