• REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

    • REGULAMIN WOLONTARIATU
     w Szkole Podstawowej nr 4 w Warszawie
     przyjęty dnia 04-09-2023
     (dalej: “Regulamin”)

      

     §1
     Postanowienia ogólne

     1. Regulamin określa zasady świadczenia wolontariatu w ramach wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie (dalej: “Koło”) i przyznawania wpisu na świadectwie w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
     2. Nadzór nad działalnością Koła sprawuje pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły (dalej: “Opiekun”).

      

     §2
     Cele i działania

     1. Wolontariatem jest nieodpłatne, świadome i ochotnicze działanie na rzecz innych osób, społeczności czy organizacji[1]. Wolontariusze świadczą wolontariat w ramach Koła.
     2. Koło działa w celach:
      1. wykonywania świadczeń wolontariackich przez uczniów i uczennice;
      2. zapoznania uczniów i uczennic z ideą wolontariatu oraz jej propagowania;
      3. uwrażliwiania uczniów i uczennic na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
      4. kształtowania postaw prospołecznych;
      5. wspierania umiejętności pracy zespołowej;
      6. angażowania społeczności szkolnej w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem;
      7. rozwijanie empatii i rozumienia:
      8. inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu;
      9. kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
      10. zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach;
      11. angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, mające charakter regularny oraz akcyjny;

      

     1. Działalność Koła opiera się m.in. na:
      1. organizacji i wspieraniu zbiórek charytatywnych;
      2. organizacji i wspieraniu wydarzeń sportowo-kulturalnych;
      3. wsparcie i pomoc młodszym kolegom i koleżankom z klas I-III

      

      

      

     1. Koło może nawiązać współpracę z podmiotem uprawnionym do organizacji wolontariatu  (dalej: Zewnętrzny Organizator Wolontariatu)[2] w celu wykonywania świadczeń wolontariackich na rzecz tego podmiotu. Zasady wykonywania świadczeń wolontariackich zostaną określone w umowie o współpracy zawartej z Zewnętrznym Organizatorem Wolontariatu.

      

     §3
     Wolontariusze

     1. Wolontariuszem/wolontariuszką w Kole może być osoba, która:
      1. zawarła porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich;
      2. uzyskała pisemną zgodę od rodzica/opiekuna prawnego na udział ucznia w Kole;
      3. jest uczniem Sp4 w klasach 4-8
       (dalej: “Wolontariusz”).

      

     1. Wolontariusze są członkami i członkiniami Koła.
     2. W czasie wykonywania świadczeń Wolontariusz pozostaje pod nadzorem Opiekuna, innego nauczyciela/nauczycielki lub przedstawiciela/przedstawicielki Zewnętrznego Organizatora Wolontariatu, na rzecz której wykonywane są świadczenia wolontariackie.
     3. Wykonywanie świadczeń przez Wolontariuszy jest dobrowolne.
     4. Wolontariusz nie może opuścić miejsca wykonywania świadczeń wolontariackich bez wcześniejszej zgody osoby zobowiązanej do jego nadzoru (Opiekuna, innego nauczyciela/nauczycielki lub przedstawiciela/przedstawicielki Zewnętrznego Organizatora Wolontariatu).
     5. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy Opiekunowi i liczyć na wsparcie w ich realizacji ze strony Opiekuna i innych członków Koła.
     6. Wolontariusze są zobowiązani do:
      1. uczestniczenia w działaniach Koła, w tym spotkaniach organizacyjnych, szkoleniach i warsztatach;
      2. wykonywania świadczeń wolontariackich z należytą starannością;
      3. okazywania innym szacunku, w szczególności osobom, na rzecz, których wykonywane są świadczenia;
      4. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu świadczeń;
      5. dbania o powierzone materiały;
      6. przestrzegania postanowień Regulaminu i porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.
     7. Wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za wykonywanie świadczeń.
     8. Wolontariusze mogą być nagrodzeni poprzez:
      1. przyznanie dyplomu za działalność wolontariacką,
      2. wpis na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia/uczennicy[3]. Zasady dotyczące odnotowywania na świadectwie szkolnym świadczenia wolontariatu określa §4 Regulaminu.
      3. Wyrażenie uznania słownego;
      4. Pochwałę na forum szkoły
      5. Przyznawanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

      

      

     §4
     Zasady przyznawania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

      

     1. Wykonywanie świadczeń przez Wolontariuszy może zostać odnotowane na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia/uczennicy (osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu) (dalej: “Wpis”). Wpis taki może zostać przyznany za świadczenie wolontariatu w ramach Koła jak i poza nim.
     2. Uczeń/uczennica szkoły podstawowej może uzyskać Wpis pod warunkiem świadczenia wolontariatu w wymiarze: co najmniej 50 godzin podczas nauki w szkole podstawowej. Godziny sumują się z poszczególnych lat działalności, przy czym przyjmuje się minimum 10 godzin w czasie jednego roku szkolnego oraz to, że czas zaangażowania w wolontariat powinien trwać nie mniej niż 2 lata szkolne.
     3. Możliwa jest również realizacja wolontariatu poza szkołą. Powinna być ona udokumentowana odpowiednim zaświadczeniem[4].
     4. Godziny wypracowane w ramach wolontariatu zarówno w szkole, jak i poza nią sumują się.
     5. W wyjątkowych sytuacjach (np. długotrwała nieobecność ucznia, przeniesienie z innej szkoły, wybitne zaangażowanie, itp.) decyzję o przyznaniu wpisu na świadectwie ucznia podejmuje dyrektor.
     6. W przypadku świadczenia wolontariatu poza Kołem uczeń/uczennica jest zobowiązany/zobowiązana dostarczyć zaświadczenie o świadczeniu wolontariatu lub aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego nie później niż 30 dni przed zakończeniem danego roku szkolnego. Zaświadczenie musi zawierać nazwę i pieczątkę podmiotu w którym świadczony był wolontariat[5], podpis osoby wystawiającej zaświadczenie, okres, w którym uczeń/uczennica angażował/angażowała się w pomoc oraz liczba zrealizowanych przez niego/nią godzin.
     7. Odnotowanie na świadectwie szkolnym osiągnięć ucznia/uczennicy w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu rekomenduje wychowawca klasy.

      

      

     §5
     Opiekun

      

     1. Do obowiązków Opiekuna należy:
      1. planowanie działalności i harmonogramu działań Koła;
      2. podział zadań i wspieranie wykonywania świadczeń przez Wolontariuszy;
      3. nawiązywanie kontaktu i współpracy z Zewnętrznymi Organizatorami Wolontariatu;
      4. ustalanie terminów spotkań Koła;
      5. informowanie dyrekcji i pracowników szkoły o działaniach Koła;
      6. współpraca z innymi pracownikami szkoły w związku z wykonywaniem świadczeń wolontariackich przez Wolontariuszy;
      7. uzyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń na działania Koła;
      8. dbanie o wystawienie zaświadczeń o wykonywaniu świadczeń dla Wolontariuszy;
      9. koordynacja zawierania porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z Wolontariuszami, umów o współpracy z Zewnętrznymi Organizatorami Wolontariatu, uzyskiwania zgód na wykonywanie świadczeń, informacji i zgód RODO Wolontariuszy;
      10. współpraca z samorządem szkolnym.

      

     §6
     Postanowienia końcowe

     1. Wolontariusze obchodzą swoje święto w dniu 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
     2. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinna być zatwierdzona przez dyrektora szkoły.
     3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

      

      

      

      

      

     Agnieszka Wilk

     Kinga Kmieć

     Dominika Włoch

     Małgorzata Mieleszczuk

     Katarzyna Dygas

      

     [1] Zasady świadczenia wolontariatu reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

     [2] Podmioty uprawnione do organizacji wolontariatu wskazuje art. 42. ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (są to np. organizacje pozarządowe czy instytucje – poza prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą).

     [3] Odnotowanie osiągnięć ucznia/uczennicy odbywa się zgodnie z ust. 21 pkt 2 załącznika nr 2 do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700 ze zm.).

     [4] Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.

     [5] Podmioty uprawnione do organizacji wolontariatu wskazuje art. 42. ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (są to np. organizacje pozarządowe czy instytucje – poza prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą).