• REKRUTACJA DO KLASY 0

    • Rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2024/2025 w szkłac podstawowych.

     Pod tym linkiem https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola znajdziecie Państwo niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Można zapoznać się tam z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem działań, spisem potrzebnych dokumentów.

    • Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 

    • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

     5 marca godz. 13.00

     Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

     7 marca godz. 13.00 – 21 marca godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
     Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

     7 marca godz. 13.00 – 23 marca godz. 16.00

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

     Wszystkie te dokumenty można złożyć :

     • podpisane profilem zaufanym

     lub

     • wersję papierową bezpośrednio przez elektroniczny system rekrutacji

     Ważne

     Jeśli dziecko ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność- rodzic składa w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji i wybrał w niej oddziąły integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

      

     25 kwietnia godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     25 kwietnia godz. 13.00 – 8 maja do godz. 10.00

     Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

     9 maja godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

      

     Procedura odwoławcza

     8 maja – 23 maja

     W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
     W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

      

     Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

     12 czerwca godz. 16.00

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     12 czerwca godz. 16.00 – 17 czerwca godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

     Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.

     Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

     12 czerwca – 18 czerwca godz. 15.00

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

     Wszystkie te dokumenty można złożyć :

     • podpisane profilem zaufanym

     lub

     • wersję papierową bezpośrednio przez elektroniczny system rekrutacji

     Ważne

     Jeśli dziecko ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność- rodzic składa w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji i wybrał w niej oddziąły integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

      

     26 czerwca godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     26 czerwca godz. 13.00 – 1 lipca godz. 10.00

     Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

     2 lipca godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

     od 2 lipca

     Procedura odwoławcza.

     30 sierpnia

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.