• Informacja dotycząca utworzenia w roku szkolnym 2024/2025

     klasy czwartej – matematycznej

      

     Uczniowie do klasy matematycznej będą zakwalifikowani na podstawie wyniku testu kompetencji i zdolności matematycznych. Uczniowie, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program nauki matematyki, mają pierwszeństwo w przyjęciu do klasy matematycznej, ale nie są zwolnieni z pisania testuW klasie tej matematyka będzie realizowana w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Dodatkowa godzina pozwoli uczniom na głębsze poznanie treści programowych przewidzianych dla danego poziomu edukacji, a także na rozwiązywanie większej ilości zadań niestandardowych, czy też konkursowych. Oprócz podręcznika i zeszytu ćwiczeń uczniowie będą pracować w oparciu o zbiór zadań i dodatkowe materiały przygotowane przez nauczyciela. Od dzieci przyjętych do klasy matematycznej wymagane będą pracowitość, obowiązkowość i systematyczność.

      

     Test diagnozujący predyspozycje uczniów pod kątem uzdolnień matematycznych będzie przeprowadzony wg harmonogramu.

      

   • Harmonogram rekrutacji : 

    • 8 - 12 kwietnia 2024 r. - nauczyciel koordynujący rekrutację przeprowadzi testy w klasach 3 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie;
    • 11 kwietnia 2024 r. - godzina 15.00 - przeprowadzenie testów dla uczniów chętnych spoza szkoły; 
    • 18 - 19 kwietnia 2024 r.  - przekazanie informacji rodzicom o zakwalifikowaniu się ucznia do klasy matematycznej;
    • 22 - 24 kwietnia 2024 r. - ostateczny termin złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy matematycznej;
    • 30 kwietnia 2024 r. - ogłoszenie ostatecznej listy uczniów zakwalifikowanych.

     

     

    Uwaga: Rodzice uczniów spoza szkoły zainteresowanych klasą matematyczną, proszeni są o wcześniejsze zapisanie dziecka na test za pomocą e-mail: sekretariat.sp4@eduwarszawa.pl do dnia 8 kwietnia (włącznie). W wiadomości prosimy o podanie: imię i nazwisko ucznia oraz kontakt do opiekuna prawnego.

    Osoba odpowiedzialna za rekrutację:  nauczyciel matematyki: Mariola Adamus

    W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem dziennika Librus (dla uczniów z SP4) lub drogą elektroniczną e-mail: m.adamus@eduwarszawa.pl (dla uczniów spoza SP4).