• KLASA IV MATEMATYCZNA

     Informacja dotycząca utworzenia w roku szkolnym 2023/2024

     klasy czwartej – matematycznej

      

     W przyszłym roku szkolnym, wzorem lat ubiegłych, planujemy utworzenie klasy czwartej – matematycznej. Byłaby to klasa, do której mogą zostać przyjęci uczniowie klas trzecich (z wyłączeniem uczniów decydujących się na klasę sportową) zakwalifikowani na podstawie wyniku testu kompetencji i zdolności matematycznych. Uczniowie, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program nauki matematyki, mają pierwszeństwo w przyjęciu do klasy matematycznej, ale nie są zwolnieni z pisania testu. W klasie tej matematyka będzie realizowana w wymiarze 6 godzin tygodniowo (ustawowy wymiar to 4 godziny, w naszej szkole dzięki 1 godzinie innowacji matematycznej w każdym poziomie jest 5 godzin). Dodatkowa, szósta godzina pozwoli dzieciom na głębsze poznanie treści programowych przewidzianych dla danego poziomu edukacji, a także na rozwiązywanie większej ilości zadań niestandardowych, czy też konkursowych. Oprócz podręcznika i zeszytu ćwiczeń uczniowie będą pracować w oparciu o zbiór zadań i dodatkowe materiały przygotowane przez nauczyciela. Od dzieci przyjętych do klasy matematycznej wymagane będą pracowitość, obowiązkowość i systematyczność.

     Warto zauważyć fakt, iż powstałe w poprzednich latach klasy czwarte matematyczne osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, sprawdzianach kompetencji i konkursach.

     Test diagnozujący predyspozycje uczniów pod kątem uzdolnień matematycznych będzie przeprowadzony w marcu. Uczniowie zakwalifikowani do klasy matematycznej otrzymają stosowną informację z prośbą o deklarację, czy decydujecie się Państwo na wybór klasy matematycznej dla dziecka, czy też nie.

      

      

     Dyrekcja Szkoły 

      

   • Harmonogram rekrutacji : 

    • 13 - 17 marca  2023 r. - nauczyciel koordynujący rekrutację przeprowadzi testy w klasach 3 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie;
    • 20 marca 2023 r. - godzina 14.30 - przeprowadzenie testów dla uczniów chętnych spoza szkoły; 
    • 23 - 24 marca 2023 r.  - przekazanie informacji rodzicom o zakwalifikowaniu się ucznia do klasy matematycznej;
    • 27 - 28 marca 2023 r. - ostateczny termin złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy matematycznej;
    • 31 marca 2023 r. - ogłoszenie ostatecznej listy uczniów zakwalifikowanych.

    Uwaga:  Rodzice uczniów spoza szkoły zainteresowanych klasą matematyczną, proszeni są o wcześniejsze zapisanie dziecka na test za pomocą e-mail: sekretariat@sp4.warszawa.pl do dnia 17 marca (włącznie). W wiadomości prosimy o podanie: imię i nazwisko ucznia oraz kontakt do opiekuna prawnego.

     Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

    nauczyciel matematyki: Edyta Deca

    W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem dziennika Librus lub drogą elektroniczną e-mail: edyta.deca.math@gmail.com