• REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/25

    • Szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

     Informacje dla kandydatów


     Rekrutacja:
      zaczyna się 15 maja,
      odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie: https://warszawa.edu.com.pl (dalej system),
      ofertę edukacyjną udostępnimy w systemie od 30 kwietnia.


     Od 15 maja do 29 maja do godz. 15:00: składanie wniosków do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych


     Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły:
     1. Jeśli jesteś uczniem klasy ósmej, a twoja szkoła to:
      warszawska publiczna szkoła podstawowa – skorzystaj z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL, następnie kod, który otrzymasz w swojej szkole podstawowej. Uzupełnij brakujące dane i załóż konto w systemie.
      szkoła podstawowa niepubliczna, artystyczna lub spoza Warszawy – skorzystaj z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL. Uzupełnij wszystkie dane i załóż konto w systemie.
     2. Wypełnij wniosek w systemie. Możesz wskazać dowolną liczbę szkół, które prowadzi m.st. Warszawa, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę ułóż w kolejności od tych,
     gdzie najbardziej chciałbyś się dostać, do tych najmniej upragnionych.
     3. Dokumenty złóż w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:
      osobiście: wniosek wraz z innymi dokumentami, które potwierdzają, że spełniasz wymagane kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. Na przykład: oświadczenie o wielodzietności, oświadczenie o samotnym wychowywaniu, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
     lub
      poprzez system.

     Od 31 maja do 12 czerwca: sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych


     Sprawdzian dla danego języka piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej na liście preferencji.
     Terminy sprawdzianu dla każdego języka znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

      

     Od 31 maja do 12 czerwca: sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych


     Sprawdzian piszesz w szkole, która prowadzi taki oddział i umieściłeś ją najwyżej na liście preferencji.
     Termin sprawdzianu sprawdź na stronie tej konkretnej szkoły.


     Od 31 maja do 12 czerwca: sprawdzian uzdolnień kierunkowych


     Obowiązuje w oddziałach, które wymagają szczególnych, indywidualnych predyspozycji.
     Terminy sprawdzianów znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały.


     Od 31 maja do 12 czerwca: próby sprawności fizycznej do oddziałów
      sportowych,
      mistrzostwa sportowego,
      przygotowania wojskowego.
     Terminy prób sprawności fizycznej znajdziesz na stronie szkoły, która prowadzi takie oddziały. Jeśli wybrałeś kilka szkół z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa sportowego, do próby przystępujesz w każdej z nich.


     Do 14 czerwca: wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej


     Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.


     Od 15 maja do 22 lipca: skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach


     Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz z niej skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
     Wykaz przychodni opublikujemy na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl.

      

     Do 28 czerwca: drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych


     To dodatkowy termin na sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej i uzdolnień kierunkowych.
     Możesz do niego przystąpić, jeśli:
      złożyłeś wniosek do 29 maja i wskazałeś w nim oddział: dwujęzyczny, międzynarodowy, sportowy, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego, wstępny lub taki, do którego wymagane są szczególne, indywidualne predyspozycje
     oraz
      z przyczyn niezależnych od Ciebie nie przystąpiłeś do sprawdzianu w pierwszym terminie.
     Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.

      

     Do 2 lipca: wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie


     Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.
      

     Od 3 lipca do 10 lipca do godz. 14:00: wprowadzanie osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej


     Jeśli jesteś uczniem warszawskiej publicznej szkoły, oceny i inne osiągnięcia wprowadzi Twoja macierzysta szkoła.
     Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej:
      niepublicznej,
      artystycznej,
      spoza Warszawy
     samodzielnie wprowadź do systemu:
      oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
      informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.
     21 czerwca do godz. 10:00: podgląd wprowadzonych przez warszawskie publiczne szkoły podstawowe osiągnięć ze świadectwa
     Po zalogowaniu się do systemu możesz sprawdzić, czy szkoła prawidłowo wprowadziła Twoje oceny i inne osiągnięcia.

     Od 3 lipca do 10 lipca do godz. 15:00: składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty


     Złóż w szkole pierwszego wyboru kopie:
      świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
      zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
      innych wymaganych dokumentów.
     Dokumenty składasz osobiście. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora Twojej szkoły podstawowej.


     Od 3 lipca do 10 lipca do godz. 15:00: możliwość zmiany decyzji wyboru szkół i oddziałów


     Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wniosku, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru:
     1. zwróć się do komisji o anulowanie złożonego wniosku,
     2. wprowadź do wniosku nowe informacje,
     3. ponownie złóż wniosek w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru. Dołącz do niego inne wymagane dokumenty.

      

     19 lipca do godz. 12:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


     Wyniki możesz sprawdzić w szkole lub w systemie.


     Od 19 lipca do 24 lipca do godz. 15:00: potwierdzanie woli przyjęcia


     Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Złóż w tej szkole oryginał:
      świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
     oraz
      zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
     Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


     [!] Jeśli nie złożysz oryginałów dokumentów do 24 lipca do godz. 15:00, szkoła Cię nie przyjmie.
      

     25 lipca do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


     Sprawdź, czy zostałeś przyjęty w szkole lub w systemie.

     Rekrutacja uzupełniająca


     [!] Postępowanie uzupełniające szkoły prowadzą poza systemem.


     Od 29 lipca do 31 lipca do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca
     W rekrutacji uzupełniającej nie wypełniasz wniosku w systemie. Składasz go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc znajdziesz na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl. Wniosek składasz osobiście dołączając do niego dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


     Od 29 lipca do 9 sierpnia: skierowanie na badania lekarskie


     Jeśli kandydujesz do szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, dostaniesz ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Abyś mógł się dostać do takiej szkoły, musisz mieć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


     Od 1 sierpnia do 2 sierpnia: sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych


     Do sprawdzianu lub próby sprawności fizycznej przystępujesz tylko wtedy, jeśli nie brałeś w nim udziału w rekrutacji zasadniczej.
     Terminy sprawdzianów i prób sprawności znajdziesz na stronie konkretnej szkoły.


     Do 5 sierpnia: wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej


     Listę osób, które uzyskały pozytywne wyniki, znajdziesz w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności.


     8 sierpnia: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


     Wyniki sprawdzisz w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie.


     Od 8 sierpnia do 12 sierpnia do godz. 12:00: potwierdzenie woli przyjęcia


     Potwierdź, czy chcesz się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowałeś. Aby to potwierdzić, musisz złożyć oryginały:
      świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
     oraz
      zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     Jeśli kandydujesz do szkoły, która kształci w zawodzie, dodatkowo złóż zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


     12 sierpnia do godz. 15:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
     Sprawdź w szkole, w której ubiegałeś się o przyjęcie, czy zostałeś przyjęty.

      


     Harmonogram opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.