• Bieżące programy realizowane w szkole

     • Nasi nauczyciele i specjaliści dokładają wszelkich starań, aby jakość kształcenia w naszej szkole była na najwyższym poziomie. Dlatego realizujemy wieloletnie programy edukacyjne, zarówno miejskie, krajowe, jak i międzynarodowe. Odbiorcami są wszystkie grupy wiekowe uczniów w naszej szkole. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami każdego z nich.

    • Projekt badawczy UW

    • Projekt "Słówko Tygodnia"

    • W naszej szkole rozpoczęła się przygoda ze słówkami. Co tydzień będziemy zamieszczać nowe "Słówko tygodnia" (będzie ich 33).  Mamy nadzieję, że ta inicjatywa zachęci Was do używania pięknej polszczyzny i pozwoli na wzbogacenie słownictwa.

          

    • Słowo daję - ogólnopolska akcja logopedyczna

    • Głównym celem Ogólnopolskiej Akcji Logopedycznej SŁOWO DAJĘ jest  innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki logopedycznej oraz tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do budowania wiedzy na  temat języka ojczystego i logopedii.

     Akcja odpowiada na potrzebę  współpracy specjalistów, nauczycieli, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz  wieloaspektowość pracy nauczycieli i specjalistów. Akcja wpisuje się również w główne kierunki  polityki oświatowej państwa, w szczególności do:

     1. Podnoszenia jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, (...);
     2. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji;
     3. Wspierania rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą (...).

      

     Cele szczegółowe akcji SŁOWO DAJĘ

     • Kształtowanie i wzbogacanie słownictwa dziecka;
     • Sprawne posługiwanie się językiem ojczystym w mowie i piśmie;
     • Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli;
     • Rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich.
     • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni twórczej oraz kreatywności u dzieci; 
     • Współpraca logopedów na terenie całego kraju i zagranicą poprzez wspólną wymianę doświadczeń;
     • Motywowanie do wspólnej zabawy i pracy logopedycznej;

      

      Autorki akcji:

      

     Kamila Dudziec            Hanna Głuchowska           Agnieszka Tarczyńska – Płatek                                               

      

     Regulamin akcji: slowodaje_reg-zal.docx

    • Warszawski System Wspierania Uzdolnionych "Wars i Sawa"

    •  

     W 2014 r. nasza szkoła otrzymała Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.

     Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych jest zgodny z misją Szkoły Podstawowej nr 4, ponieważ przyjęte założenia znajdują odzwierciedlenie w dokumentach wpływających na dydaktykę i wychowanie. Realizacja programu umożliwia identyfikację różnorodnych uzdolnień uczniów, pozwala na efektywne rozwijanie talentów, pasji i zainteresowań dzieci, co z kolei wpływa na podniesienie efektywności kształcenia, a także czyni proces dydaktyczny twórczym, inspirującym doświadczeniem. Wdrożenie programu wspierania uzdolnionych pozwala na doskonalenie szkolnych procedur związanych ze wspomaganiem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zachęca nauczycieli do rozwijania kompetencji zawodowych oraz poszukiwania nowych rozwiązań w dążeniu do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych. Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych w Szkole Podstawowej nr 4 umożliwia realizującym go pedagogom stosowanie różnorodnych metod i form nauczania. Obejmuje dwa etapy edukacyjne.

     Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i sportowym.

     Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

     Głównym celem Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

     Zadania szkoły:
     1. Zwiększenie liczby uczniów zdiagnozowanych pod względem uzdolnień poprzez identyfikację wstępną wszystkich uczniów pod kątem uzdolnień.
     2. Rozszerzenie adekwatnej do rodzaju uzdolnień oferty edukacyjnej poprzez stworzenie uczniom uzdolnionym warunków do realizowania nauki w ramach ITN lub IPN, stworzenie adekwatnej do rodzaju uzdolnień uczniów oferty zajęć pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych, wzbogacenie oferty dzielnicy poprzez organizację konkursów dla uczniów szkół Ursusa, nawiązanie stałego kontaktu z instytucjami lub stowarzyszeniami wspierającymi uzdolnionych.
     3. Zwiększenie kompetencji i zaangażowania nauczycieli oraz rodziców w obszarze pracy z uczniem uzdolnionym poprzez szkolenia Rady Pedagogicznej, doskonalenie pracy pedagogicznej dzięki współpracy z innymi nauczycielami, dostosowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego do wymogów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych, stworzenie systemu przekazywania informacji rodzicom, angażowanie rodziców w działalność na rzecz rozwoju uczniów uzdolnionych.
     4. Zwiększenie możliwości rozwoju uczniów uzdolnionych poprzez: przydzielenie uczniowi opiekuna naukowego (tutora) spośród nauczycieli szkoły, zaplanowanie pracy z uczniem uzdolnionym, prowadzenie działań wspierających na lekcji, planowe kierowanie uczniów na zajęcia pozalekcyjne zorganizowane przez szkołę i inne instytucje, proponowanie uczniom udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach itp, promowanie osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym.
     5. Zwiększenie wsparcia psychologicznego i socjalnego ucznia uzdolnionego poprzez otoczenie uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną, współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (PPP), informowanie uczniów i rodziców o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej, typowanie uczniów do stypendiów naukowych i socjalnych.

     Program realizują pracownicy szkoły: dyrektor, wicedyrektorzy, Zespół Wspierania Uzdolnień (ZWU), lider i zastępca lidera ZWU, opiekun ucznia uzdolnionego, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny, pedagog-terapeuta, bibliotekarz.

    • Program edukacji kulturalnej

    • Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego jest realizowany od stycznia 2016 roku. Powstał on w oparciu o Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.
     Adresatem programu są uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, oraz ich rodzice którzy uczestniczą
     w nim na zasadzie dobrowolności. Zadaniem programu jest:
     • zwiększenie roli kultury w procesie edukacji,
     • przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym,
     • podnoszenie kompetencji kulturalnych uczniów i rozszerzanie ich uczestnictwa w kulturze,
     • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów,
     • kształcenie wartości moralnych i obywatelskich,
     • wzmacnianie tożsamości warszawskiej – większa orientacja w możliwościach warszawskiej kultury, duma z miasta.

    • Projekt z ZUS

    • Projekt z ZUS uczy młodzież, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (solidaryzm społeczny), ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość.

     Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

     Jest to projekt edukacyjny, dzięki któremu uczeń nabywa kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie.

     Metoda projektu rozwija u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność. Projekt z ZUS jest realizowany podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasach ósmych.

    • Wartościowe dzieciaki

    • Projekt edukacyjny dla oddziału przedszkolnego "WARTOŚCIOWE DZIECIAKI"

     Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych przez wzbogacenie treści programowych związanych z kształtowaniem umiejętności społecznych, budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Ponadto projekt zawiera praktyczne wskazówki ułatwiające kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w trudnych, nowych sytuacjach, w tym do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

      

     • BohaterON

     • BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON - włącz historię! Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. 
      W ramach projektu w klasach czyta się książki dotyczące II wojny i Powstania Warszawskiego, rozmawia o udziale najmłodszych w walce z okupantem, tworzy się prace plastyczne, uczy się piosenek.

      Uczniowie wykonują także co roku kartki świąteczne dla powstańców.

     • eTwinning

     • eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie  technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami.
      Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

      Szkoła Podstawowa nr 4 jest w programie eTwinning od lutego 2012 roku. Do tej pory SP 4 brała udział w ponad 30 projektach.5 z nich były to projekty krajowe, reszta to były projekty międzynarodowe z językiem komunikacyjnym angielskim.

     • Ratujemy i uczymy ratować

     • Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 4

      Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować prowadzony jest w Szkole Podstawowej nr 4 nieprzerwanie od 2010 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych.

      Zajęcia obejmują procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwację czynności ratowniczych w czasie zasłabnięć, zranienia. Uczniowie zostają zapoznani ze sprzętem ratującym życie i utrwalają znajomość numerów alarmowych. Na zajęciach dzieci ćwiczą resuscytację krążeniowo- oddechową.

    • Sięgnij po więcej!

    • W ramach projektu z Europejskich Funduszy Społecznych realizujemy w naszej szkole projekt Sięgnij Po Więcej. Stworzony został Punkt Informacji i Kariery. Każdy uczeń klas 7 i 8 zainteresowany świadomym kształcenie własnej kariery edukacyjno-zawodowej, może umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym i edukacyjnym. Podczas takich rozmów uczeń może lepiej poznać swoje mocne strony, umiejętności, kompetencje i wybrać optymalną ścieżkę kształcenia. Młodzież może dowiedzieć się, gdzie znajdzie ważne dla niego informacje.
     Z doradcą zawodowym i edukacyjnym mogą spotykać się również rodzice uczniów z klas 7 i 8. Podczas tych rozmów dowiadują się, jak mogą wesprzeć swoje dziecko przed ważnym wyborem. Doradca służy również pełną bazą informacyjną o zawodach, szkołach ponadpodstwowych

     • Więcej Wiem, Mniej Choruję

     • Jest to program edukacyjny opierający się na profilaktyce chorób zakaźnych. Głównym przesłaniem programu jest zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez przestrzeganie podstawowych zasad higieny i wykonywanie szczepień ochronnych.

      Celem programu jest ograniczenie występowania chorób zakaźnych poprzez zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych oraz znaczenie higieny rąk w profilaktyce tych chorób.

     • Kubusiowi Przyjaciele Natury

     • Jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych, poświęcony tematyce ekologicznej.

      Głównymi założeniami programu są: zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku do przyrody oraz kształtowanie dobrych nawyków w zakresie odżywiania i aktywnego spędzania czasu.

    • Projekt edukacyjny BAKCYL

    • Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego
     z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy “Bankowcy dla Edukacji”.

     • Projekt wspiera realizację programu wychowawczego w obszarze przekazywania wiedzy finansowej poprzez organizację lekcji, konkursów oraz spotkań z ekspertami;

     • Pomaga w poszerzaniu wiedzy finansowej uczniów, jako niezbędny element funkcjonowania młodych w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy;

     • Wprowadza w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość.

     • Edukuje w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

      

    • Projekt edukacyjny Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego „Matematyka w ekonomii”

    • Projekt skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych.

     Na zajęciach omawiane są wybrane praktyczne zastosowania matematyki w analizie danych ekonomicznych i podejmowaniu decyzji w oparciu o te dane .

     Celem głównym jest rozwój wiedzy i kompetencji uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w zakresie rozumienia wybranych zagadnień matematycznych (mathematical literacy) i finansowych (financial literacy), wraz z elementami makroekonomii na bazie opracowanego nowatorskiego programu dydaktycznego.

     Kurs jest podzielony na dwa moduły tematyczne:

     1. Tajniki statystyki (9h lekcyjnych) – analiza danych statystycznych; błędy, jakie występują na etapie gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych; podstawowe miary statystyczne (średnia, mediana, odchylenie standardowe); wizualizacja danych (wykresy).

     2. Zagadnienia finansowe (9h lekcyjnych) – nasze potrzeby finansowe i rola rynków finansowych w ich zaspokajaniu; umiejętne oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy; zarządzanie budżetem domowym; ryzyko finansowe. 

     W trakcie kursu uczniowie poznają najpopularniejsze pojęcia i koncepcje, stosowane do omawiania procesów gospodarczych, przećwiczą stosowanie konkretnych operacji matematycznych w ekonomii, nauczą się właściwie interpretować i wizualizować dane statystyczne.

     Wiedza zdobyta w trakcie kursu pozwoli im w przyszłości lepiej odczytywać i rozumieć przekazy medialne oraz wypowiedzi polityków i ekspertów gospodarczych. Ułatwi także podejmowanie świadomych decyzji społecznych i obywatelskich (np. opieranie się populistycznym hasłom).

    • Emocje i uczucia

    • Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych przez wzbogacenie treści programowych związanych z kształtowaniem umiejętności społecznych, budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Ponadto, projekt zawiera praktyczne wskazówki ułatwiające kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w trudnych, nowych sytuacjach, w tym do łagodnego znoszenia stresów i porażek.