• Witamy w świetlicy SP4

    • NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

     • Świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30 do 17.30
     • Rodzice/prawni opiekunowie/ zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.
     • W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni/ zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.
     • Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia (karta zgłoszenia) przez rodziców /opiekunów prawnych/ składanego corocznie do kierownika świetlicy lub wychowawców świetlicy.
     • Zgłoszenia do świetlicy, na kolejny rok szkolny, dokonują rodzice /opiekunowie prawni/ w terminie wyznaczonym przez kierownika świetlicy.
     • W uzasadnionych przypadkach rodzice /opiekunowie prawni/ mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach.
     • Karty zgłoszenia dostępne są u nauczycieli wychowawców świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce- świetlica.
     • W przypadku decyzji o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły, rodzice są zobowiązani do przekazania wychowawcom świetlicy oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły.

               Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka jest osobnym formularzem szkolnym.

     • Dzieci, które nie ukończyły 7 r. ż nie mogą wychodzić samodzielnie do domu, nawet na pisemną prośbę rodziców.
     • W przypadku braku przekazania upoważnienia do odbioru dziecka lub oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły, uczeń będzie mógł być odebrany ze szkoły wyłącznie przez rodziców/ opiekunów prawnych.
     • Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nie wskazane w pisemnym upoważnieniu / karcie zgłoszenia. Upoważnienia ustne, np. w wyniku rozmowy telefonicznej będą honorowane wyłącznie w nagłych i wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim kontakcie telefonicznym wychowawcy świetlicy, pod opieką którego przebywa dziecko, z rodzicem. Osoba odbierająca pisze oświadczenie, że odbiera dziecko, podając swoje dane osobowe i okazując dowód tożsamości.
     • Zmiany w zasadach odbierania lub samodzielnego opuszczania świetlicy szkolnej przez dziecko, rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłosić pisemnie.
     • Dzieci zapisane do świetlicy mają obowiązek poinformować nauczyciela wychowawcę o każdorazowym, nawet krótkotrwałym, oddaleniu się, potrzebie opuszczenia świetlicy (chęć skorzystania z toalety, wyjście na zajęcia dodatkowe czy do domu).
     • Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
     • Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję. W razie dostrzeżenia niepokojących objawów, w trakcie zajęć świetlicowych, wychowawca świetlicy zaprowadza dziecko do pielęgniarki szkolnej. W przypadku nieobecności pielęgniarki, to nauczyciel powiadamia/ rodziców/ opiekunów prawnych, a oni są zobowiązani do bezzwłocznego odebrania chorego dziecka ze szkoły.
     • ​​​​Proponujemy naszym wychowankom ciekawe zajęcia literackie, zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i zamiłowań, wykonywanie okolicznościowych prac i dekoracji różnymi technikami plastycznymi. W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć :

      • ruchowe z elementami zabaw integracyjnych i tańca

      • plastyczno - techniczne

      • czytelnicze 

      • umuzykalniające i relaksacyjne

      • multimedialne

      • warsztatowe - W kręgu uczuć i emocji