•  

      

     REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

      

     do działań w ramach mobilności ponadnarodowej

     (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu

     Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce2021-1-PMU-4398 realizowanym w ramach

     projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z

     Europejskiego Funduszu Społecznego

      

      

      

     1

     Postanowienia ogólne

     1. Niniejszy regulamin określa zakres warunków rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu „Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce” realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

     2. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą przy ulicy Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa.

     3. Projekt jest realizowany w okresie 13.06.2022 do 12.12.2022 w tym mobilność edukacyjna 30 uczniów do Włoch.

     4. Grupą docelową projektu są uczniowie klas VI-VIII uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie.

     5. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

     6. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora szkoły.

     7. Dyrektor szkoły może zlecić wykonywanie poszczególnych czynności koordynatorowi projektu.

      

     2

     Cele projektu

     1. Celem głównym projektu „Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce” jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas VI-VIII uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie. Dzięki realizacji działań ujętych w projekcie uczniowie nabędą i rozwiną następujące kompetencje: w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, osobiste i społeczne, w zakresie uczenia się, kompetencje w zakresie wielojęzyczności oraz kompetencje cyfrowe.

     2. Projekt „Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce” zakłada zaznajomienie uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym Polski i Włoch. Uczniowie zwiększą swoją wiedzę na temat przenikania się obu kultur na wielu płaszczyznach – w zakresie języka, literatury, historii, sztuki. Będą uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych w zakresie języka polskiego, historii, plastyki i języka angielskiego. Wezmą udział w mobilności – udadzą się do Włoch do Rzymu. Tam wspólnie z rówieśnikami opracują e-book, przetłumaczą proste teksty na język polski i włoski, przygotują słowniczek polsko-włoski, opracują komiksy opowiadające historię powstania Rzymu i Warszawy, Wspólnie zwiedzą największe muzea rzymskie, udadzą się do instytucji polskich. Po powrocie uczestnicy podzielą się swoją wiedzą z rówieśnikami ze swojej szkoły.

      

     3

     Warunki uczestnictwa w projekcie

     1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie to uczniowie klas VI-VIII uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023.

     2. Uczestnik projektu zobowiązany jest poinformować komisję rekrutacyjną o wcześniejszym udziale w mobilności w ramach współpracy w innych projektach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Wyklucza się udział osób, które realizowały mobilność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

     3. Kandydaci przed przystąpieniem do procesu rekrutacji zapoznają się z całością tekstu niniejszego regulaminu. Przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoważne z akceptacją treści regulaminu.

     4. Projekt zakłada rekrutację 30 uczestników.

      

     4

     Zasady i harmonogram rekrutacji dla uczestników

     1. Rekrutacja do projektu przebiegać będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Proces rekrutacji niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność czy status społeczny.

     2. Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie szkoły poprawnie wypełnionej oraz podpisanej Karty zgłoszenia ucznia do udziału w mobilności do dnia 15.09.2022 do godziny 12.00.

     3. Rekrutacja ma charakter otwarty. W procesie rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria:

     a) ocena zachowania uzyskana przez ucznia w roku szkolnym 2021/2022

     b) ocena z języka angielskiego uzyskana przez ucznia w roku szkolnym 2021/2022 

     c) ocena prezentacji multimedialnej przygotowanej samodzielnie przez ucznia

     4. Prezentację multimedialną uczeń wysyła za pomocą MS Teams na konto nauczyciela koordynatora p. Anny Dziuban do dnia 15.09.2022.

     5. Wyboru uczestników projektu dokonuje komisja rekrutacyjna na podstawie uzyskanych punktów w trakcie całego procesu rekrutacji. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.

     6. Wyniki zostaną ogłoszone w formie listy głównej uczestników na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie szkoły do dnia 19.09.2022.

     7. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności na liście decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z uczniem w języku angielskim.

     8. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z procesu rekrutacji oraz listę osób rezerwowych, które mogą zastąpić wybranych uczestników projektu w mobilnościach w sytuacjach losowych. Uczestnicy z listy rezerwowej zobowiązani są uczestniczyć w działaniach obejmujących przygotowanie do mobilności w wymiarze minimum 20 godzin.

     9. Rekrutację uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie przeprowadzi specjalnie powołana komisja rekrutacyjna. W skład komisji wejdą: przewodniczący komisji – dyrektor szkoły, członkowie komisji – nauczyciel historii, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel plastyki, nauczyciel geografii, nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu.

     10. Projekt promuje równy dostęp do uczestnictwa poprzez ułatwienie udziału w nim uczniom, którzy ze względu na przeszkody natury ekonomicznej, społecznej, różnice kulturowe lub trudności edukacyjne mają utrudniony dostęp do inicjatyw o podobnym charakterze. Komisji rekrutacyjnej, zgodnie z założeniem projektu, będzie przysługiwało prawo rezerwacji 5 miejsc dla uczniów z mniejszymi szansami. W tym przypadku rekrutacja będzie odbywać się dodatkowo w oparciu o opinię pedagoga i/lub psychologa oraz opinię wychowawcy ucznia. Z uwagi na fakt, że w projekcie zaplanowano zorganizowanie dwóch wyjazdów, każdy dla 15 uczniów, prawo rezerwacji 5 miejsc dla uczniów z mniejszymi szansami zostanie zachowane dla każdego wyjazdu, łącznie dla 10 uczniów.

       

     5

     Kryteria rekrutacji uczestników

     1.Szczegółówe kryteria kwalifikacji:

     a) ocena zachowania uzyskana przez ucznia w roku szkolnym 2021/20222 – za ocenę wzorową uczeń otrzyma 6 punktów, za ocenę bardzo dobrą – 4 punkty, za ocenę dobrą – 2 punkty.

     b) ocena z języka angielskiego uzyskana przez ucznia w roku szkolnym 2021/2022 – za ocenę celującą uczeń otrzyma 6 punktów, za ocenę bardzo dobrą – 5 punktów, ocenę dobrą – 3 punkty, ocenę dostateczną – 1 punkt

     c) za wykonanie prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie jej w krótkim samodzielnie przygotowanym nagraniu  uczeń będzie mógł otrzymać od 1 do 6 punktów. Przy ocenie prezentacji komisja uwzględni sześć kryteriów: zgodność treści prezentacji kandydata z wyznaczonym tematem, liczbę wymaganych slajdów, dobór materiału ikonograficznego, układ i przejrzystość prezentowanych treści, poprawność językową treści ujętych w prezentacji oraz zawarcie w prezentacji bibliografii wykorzystanej przez kandydata.

     2. Uczeń ma za zadanie nagrać film, w którym będzie omawiał przygotowaną samodzielnie prezentację. Czas trwania filmu może wynosić maksymalnie 10 minut.

     3. Wystąpienie musi zawierać:

     a) najważniejsze informacje o mieście Rzym (położenie, wybrane fakty z historii miasta)

     b) 5 slajdów, w tym jeden slajd przygotowany i omówiony w języku angielskim

     c) 3 najważniejsze miejsca do odwiedzenia w Rzymie zdaniem ucznia

     d) motywację ucznia do udziału w projekcie

     e) wykorzystaną bibliografię  

      

     6

     Procedura odwoławcza

     1. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od wyników rekrutacji w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników naboru.

     2. Odwołanie z uzasadnieniem w formie pisemnej, kierowane do Dyrekcji szkoły, zwierające niezbędne dane ucznia należy złożyć w sekretariacie szkoły w kopercie podpisanej: Odwołanie – POWER rekrutacja.

     3. Komisja rekrutacyjna rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

     4. Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej komisja rekrutacyjna opublikuje ostateczną listę uczestników projektu.

      

     7

     Rezygnacja z udziału w projekcie

     1. Uczeń wybrany do udziału w mobilności zagranicznej ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

     2. W przypadku rezygnacji ucznia z uczestnictwa w mobilności rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poinformować szkołę o tym fakcie na piśmie wraz z podaniem przyczyny.

     3. W przypadku rezygnacji ucznia z uczestnictwa w mobilności lub niepodpisania umowy z zakwalifikowanym uczestnikiem na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

     4. Rezygnacja ucznia z uczestnictwa w mobilności po poniesieniu kosztów nie jest możliwa poza sytuacjami niemożliwymi do przewidzenia na etapie złożenia Karty zgłoszenia ucznia do mobilności, tj. wystąpienia tzw. „siły wyższej”. Takie przypadki będą zgłaszane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na piśmie przez szkołę i podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu przez FRSE.

     5. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będą na bieżąco aktualizowane przez komisję rekrutacyjną.

     8

     Obowiązki i prawa uczestników projektu

     1. Uczeń wytypowany do wyjazdu w ramach procesu rekrutacyjnego oraz jego rodzic/prawny opiekun przed udziałem w mobilności zobowiązani są podpisać  Kartę zgłoszenia ucznia do mobilności, Zasady uczestnictwa ucznia wraz z załącznikami, Oświadczenia uczestnika przedsięwzięcia.  Odmowa podpisania dokumentów jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia uczniowi wsparcia w ramach projektu.

     2. Szczegółowe warunki uczestnictwa ucznia w projekcie zostaną określone w dokumentach wymienionych w punkcie 1.

     3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

     a) przestrzegania regulaminu wyjazdu zagranicznego

     b) uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych do wyjazdu w wymiarze minimum 20 godzin

     c) udziału w zorganizowanej mobilności do Włoch

     d) udziału w zajęciach w szkole przyjmującej we Włoszech

     e) promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę międzynarodową

     f) wypełnieniu ankiet ewaluacyjnych i udostępnienia danych do monitoringu projektu

     g) dzielenia się zdobytą wiedzą i wrażeniami podczas spotkań z innymi uczniami i opiekunami

     h) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienia wizerunku na potrzeby promocji i upowszechnienia rezultatów projektu.

     4. Do zadań uczestników projektu należy:

     a) wspólnie z opiekunami projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu

     b) rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z przydzielonych zadań

     c) zgodne i zespołowe podejmowanie działań objętych projektem

     d) współpraca z opiekunami projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego

     e) przygotowanie, opracowanie oraz publiczna prezentacja produktów końcowych projektu

     5. Ze względu na organizację roku szkolnego zajęcia przygotowawcze odbywające się przed wyjazdem mogą być realizowane w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, np. w soboty.

     6. W przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia 20% zajęć przygotowawczych lub stwierdzenia, że uczestnik nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań projektowych, uczestnik ten może zostać skreślony z grupy projektowej, a na jego miejsce powołany kolejny uczeń z listy rezerwowej.

     7. Uczestnik zobowiązany jest do:

     a) bieżącego informowania koordynatorów projektu o wszystkich zdarzeniach mogących uniemożliwić dalszy jego udział w projekcie

     b) bieżącego informowania koordynatorów projektu o zmianie swojego statusu lub danych wskazanych na etapie podpisywania deklaracji uczestnictwa

     8. Uczestnik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z regulaminami i podpisanymi umowami. Niestosowanie się do zasad może skutkować skreśleniem uczestnika z projektu oraz koniecznością zwrotu przyznanego wsparcia finansowego.

     9. Każdy uczestnik ma prawo do:

     a) nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowawczych do wyjazdu do Włoch

     b) nieodpłatnego udziału w 7-dniowym wyjeździe do szkoły we Włoszech

     c) nieodpłatnego zakwaterowania i wyżywienia podczas pobytu we Włoszech

     d) nieodpłatnego transportu do miejsca mobilności zagranicznej i z powrotem

     e) ubezpieczenia podczas mobilności do Włoch

     f) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy

     g) otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć

     h) otrzymania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w danej formie wsparcia w ramach projektu

     i) otrzymania informacji w formie pisemnej zawierającej wszystkie niezbędne informacje o projekcie, warunkach uczestnictwa w projekcie, wymaganych dokumentach

      

     9

     Postanowienia końcowe

     1. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

     2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor szkoły.

     3. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu.